Posao preko online platforme traži 250 mladih osoba sa invaliditetom

12. jun 2021 – Forum mladih sa invaliditetom pokrenuo  je početkom godine online platformu za pomoć mladima sa invaliditetom na tržištu rada – zaposljavanje.fmi.rs, o čemu ste mogli da se obavestite i na ovom portalu. Sada je tu registrovano 250 mladih koji traže posao, a desetak njih ga je preko platforme i našlo. Sklopljeno je do sada 11 ugovora sa firmama, a u ponudi je najviše administrativnih poslova i onih za rad u kontakt centrima.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, podsećamo, usvojen je 2009. godine  tada je po prvi put je uvedena obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Srbiji. Zakon određuje da su svi poslodavci koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Nažalost, u dosadašnjem sprovođenju Zakona primećeno je da se najveći broj kompanija koje su u obavezi da zaposle osobe sa invaliditetom uglavnom odlučuju pre na plaćanje određene nadoknade u budžet Republike Srbije nego da aktivno pristupe njihovom zapošljavanju. Ograničavajući faktor je nei nepoznavanje poslodavaca šta i koliko mogu da rade koje osobe sa invaliditetom, pa ova platforma ima i tu funkciju, da im to pojasni i pomogne u odabiru.

Paket usluga za poslodavce koji se nudi na platformi uključuje i realizaciju treninga za izgradnju i jačanje kapaciteta poslodavaca za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom, podršku prilikom selekcije kandidata, konsultativne i savetodavne usluge poslodavcima u bilo kom segmentu procesa zapošljavanja (pružanje informacije o kandidatima, načinu intervjuisanja, prilagođavanju radnog mesta i radnih zadataka, invalidnosti uopšte).

Skorašnji članci