Delegacija EU: Terensko ispitivanje voda u celoj Srbiji

17. septembar 2019 –  Tim od 30 stručnjaka iz Srbije i Nemačke sprovodi biološki monitoring voda na rekama Srbije tokom septembra. Eksperti će preći više od 1.000 kilometara i uzorkovaće vodu na 15 lokacija u različitim delovima zemlje, a međudržavna saradnja zemalja koje učestvuju u ovom projektu će se nastaviti kroz rad u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR) i drugim međunarodnim organizacijama i nakon završetka projekta.

Tim treba da prikupi sveobuhvatne naučne podatke, ojača saradnju unutar naučne zajednice i podigne svest javnosti u vezi sa zaštitom i korišćenjem vode. Informacije su neophodne kako bi se došlo do pregleda kvaliteta vode potrebnog za ispunjavanje uslova za dostizanje „dobrog statusa“ prema standardima Okvirne direktive o vodama Evropske unije.

Cilj ovog monitoringa je uspostavljanje koherentnog i sveobuhvatnog pregleda stanja vode unutar svakog vodnog područja koji će omogućiti da se sva vodna tela, površinskih voda, svrstaju u jednu od pet klasa.

Biološki monitoring je srž ocene statusa širom EU. Kada je reč o rekama u Evropi, dostizanje „dobrog ekološkog statusa“ predstavlja osnovni cilj. Dok se u državama članicama EU ekološki status redovno ocenjuje, monitoring (nadgledanje/praćenje) voda u Srbiji trenutno ne obezbeđuje detaljne informacije.

Glavni cilj projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ je da ojača kapacitete Republičke direkcije za vodeJVP „Srbijavode’’ i JVP „Vode Vojvodine’’, kao i drugih srodnih institucija kako bi se u integralnom upravljanju vodama sproveli principi koji proizilaze iz Okvirne direktive o vodama EU, kroz izradu elemenata Plana upravljanja vodama.

U planu je i izrada Plana upravljanja vodama u Republici Srbiji za period 2021-2027. godine, jer tvining je najvažniji oblik pretpristupne pomoći u izgradnji institucionalnih kapaciteta, uspostavljen od strane Evropske komisije.

Foto i video: Delegacija EU u Republici Srbiji

Skorašnji članci