Revizija visokoškolskih ustanova

BG, SD, SP, VP, 27. decembar 2016 – Samofinansirajući studenti ne znaju da li je cena godine studija ekonomski opravdana, niti koliki dodatni troškovi ih čekaju tokom godine. Visokoškolske ustanove ostvaruju sopstvene prihode od studenata bez jasno definisanih merila što stvara rizik da se studentima dodatno naplaćuju redovne usluge, a država ne zna koliko visokoškolske ustanove ostvaruju prihoda od studenata, kao i kako troše tako ostvarene prihode, saopštila je Državna revizorska istitucija (DRI) koja je sprovela  reviziju svrsishodnosti „Sopstveni prihodi direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije prema Zakonu o budžetskom sistemu”.

Rezime i preporuke DRI prenosimo zbog mnogobrojnih studenata iz Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane koji studiraju u Beogradu ili u drugim univerzitetskim centrima.

Revizijom je utvrđeno da visokoškolske ustanove nisu primenjivale merila prilikom utvrđivanje visine školarine I administrativnih naknada, koje čine i do 95% sopstvenih prihoda. Struktura školarina nije transparentna, pa nije jasno šta je sve njima obuhvaćeno. Posledica navedenog je višestruko plaćanje iste usluge. Nepostojanje merila za sticanje sopstvenih prihoda, prouzrokuje njihovo trošenje bez kriterijuma, jer visokoškolske ustanove nisu utvrdile način njihove raspodele. Iako bi školarine trebale da služe za pokriće troškova koji nastaju pružanjem redovnih usluga, visokoškolske ustanove nemaju podatke o  rashodima i izdacima koji su finansirani iz školarina kao izvora sopstvenih prihoda. Takođe, utvrđeno je da su visokoškolske ustanove u 2014. godini izdvojile od 48% do 86% sopstvenih prihoda na  uvećanje primanja zaposlenih.

Ministarstva se međusobno razlikuju prema načinu na  koje vrše kontrolu sopstvenih prihoda. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije preduzelo potrebne mere da prikupi podatke o sopstvenim prihodima i njihovom trošenju ukupno za sve visokoškolske ustanove, kao I pojedinačno za svaku visokoškolsku ustanovu. Ministarstvo kulture i informisanja ima podatke o sopstvenim prihodimaustanova kulture, ali ih ne analizira i ne kontroliše. Ministarstvo odbrane na dnevnom nivou prati i analizira sopstvene prihode svojih organizacionih jedinica. Ukoliko ne raspolažu i ne kontrolišu podatke o sopstvenim prihodima, ministarstva ne mogu da ocene opravdanost zahteva indirektnih korisnika za sredstvima iz budžeta.

Državna revizorska institucija, nakon sprovedene revizije „Sopstveni prihodi direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije prema Zakonu o budžetskom sistemu”, u cilju unapređenja sticanja i raspolaganja sopstvenim prihodima, predlaže sledeće preporuke:

Vladi Republike Srbije da: Uredi oblast sopstvenih prihoda u Zakonu o budžetskom sistemu i zakonima u oblasti visokog obrazovanja i kulture, kao i da ih međusobno uskladi; Uredi način izveštavanja o uplati i korišćenju sopstvenih prihoda u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu; Obaveže organ nadležan za budžetsko računovodstvo i izveštavanje da obezbedi podatke za indirektne korisnike budžeta Republike Srbije.

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvu kulture i informisanja da: Kontinuirano prikuplja, prati i analizira podatke o sopstvenim prihodima indirektnih korisnika i njihovom trošenju, pojedinačno i ukupno, u cilju realnog planiranja i uticaja na optimalnu alokaciju budžetskih sredstava.

Visokoškolskim ustanovama i ustanovama kulture da: Visokoškolske ustanove donesu merila za utvrđivanje visine školarine i drugih administrativnih naknada, u meri u kojoj troškovi pružanja svake usluge utiču na formiranje visine školarine i administrativnih i drugih naknada; Visokoškolske ustanove i ustanove kulture donesu akt kojim će u potpunosti urediti raspodelu sopstvenih prihoda na način da preciziraju učešće troškova u raspodeli; Visokoškolske ustanove opštim aktom utvrde elemente za obračun i isplatu plata srazmerno učešću troškova rada u ostvarenom prihodu; Visokoškolske ustanove uspostave evidencije o radnom i vremenskom angažovanju zaposlenih, pojedinačno i zbirno za sve osnove po kojima ostvaruju primanja.

Skorašnji članci