You are here

Podsticaji za poljoprivrednike opštine Velika Plana

VELIKA PLANA, 24. maj 2019 – Odelјenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštinske uprave Velike Plane raspisalo je danas javni poziv za dodelu podsticajnih  sredstava za investicije u fizičku  imovinu  polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji ove opštine u 2019. godini.

Sredstva  za realizaciju ovog javnog poziva, u iznosu  od  6.190.000 dinara, predviđena su Odlukom o budžetu opštine Velika Plana za 2019. godinu, a maksimalni iznos  podsticajnih sredstava  po ovom konkursu ne može biti  veći  od 77.000 dinara po jednom registrovanom polјoprivrednom gazdinstvu, za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava, odnosno 80.000 dinara za podršku bredniranju proizvoda i regiona.

Čitaj dalje...

Poziv za podnošenje projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

BEOGRAD, 23 maj 2019 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisala javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

Opšti cilj ovog javnog poziva jeste da podrži procese međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a krajnji rok za prijem prijava je 26. jun 2019. godine do 15 sati.

Ukupna sredstva opredeljena za ovu namenu iznose 117.000 švajcarskih franaka. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte nije definisan, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 58.000 švajcarskih franaka.

Pored jedinica lokalne samouprave, kao partneri mogu da konkurišu i gradske opštine, pod uslovom da je vodeći partner ili jedan od partnera grad osnivač, preduzeća, ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i to kao partneri na projektu ukoliko je vodeći partner ili jedan od partnera osnivač.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Čitaj dalje...

Agencija traži operatera za pretovar nafte u Luci Smederevo

BEOGRAD, 3. april 2019 –  Ovog petka ističe rok za prijavljivanje na javni poziv za prikuplјanje ponuda za izbor lučkog operatera za obavlјanje lučke delatnosti na terminalu za pretovar nafte i naftnih derivata u luci u Smederevu koji je raspisala Agencija za upravlјanje lukama.

Ponuđeni iznos lučke naknade za upotrebu luke ne može biti manji od 14.318 evra na godišnjem nivou. Maksimalni rok na koji će operater dobiti pravo da obavlja lučke delatnosti na terminalu za pretovar nafte i naftnih derivata u okviru luke u Smederevu je 25 godina.

Foto: Agencija za upravljanje lukama, www.aul.gov.rs

Čitaj dalje...

Fond za inovacionu delatnost raspisao novi javni poziv za Program ranog razvoja

BEOGRAD, 2. april 2019 – Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Program ranog razvoja. Za ovaj javni poziv, koji je otvoren do 1. jula 2019. godine, sredstva su obezbeđena iz IPA projekta „Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima“,  a reč je o 4,5 miliona evra.

Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju. Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. Godine, a trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja  iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80.000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi korisnik granta iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);

Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;

Poslovni prostor i podrška poslovanju;

Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;

Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;

Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije

Sredstva Programa ranog razvoja se ne mogu koristiti za:

Otplaćivanje kamata ili duga koji postoje prema bilo kome;

Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;

Troškove za koje Korisnik granta prijavi da se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program koji prima sredstva granta Evropske Unije (uključujući sredstva iz Evropskog Razvojnog Fonda) ili drugih javnih izvora finansiranja;

Kupovinu zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;

Gubitke po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;

Kredite trećim licima;

Troškove zarada za zaposlene u državnoj administraciji;

Poreze, uključujući PDV, carine i naknade;

Marketing, troškove prodaje i distribucije za promociju tehnologije, proizvoda ili usluge;

Troškove reprezentacije;

Troškove regrutovanja, preseljenja ili pretplate;

Putne troškove (uključujući dnevnice);

Nabavku polovnih ili prefabrikovanih dobara;

Krajnji rok za podnošenje prijava, kako je navedeno, jeste 1. jul 2019. godine do 15 časova.

Čitaj dalje...

Javni poziv za finansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije

BEOGRAD, 15. mart 2019 – Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za dodelu 325 miliona dinara iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti. Reč je o finansiranju projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, a sredstva se dodeljuju  u okviru sprovođenja Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019.

Cilj je unapređenje energetske i troškovne efikasnosti u objektima od javnog značaja, modernizacija sistema javnog osvetljenja, onih koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave ili gradskih opština, navodi se tekstu javnog poziva.

Na konkurs se mogu prijaviti projekti za:

  • unapređenje termotehničkih sistema u zgradama;
  • modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja;
  • ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;
  • modernizacija sistema javnog osvetljenja;
  • zamena postojećih ili ugradnja novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Javni poziv možete da vidite na ovom linku.

Foto: pixabay.com

Čitaj dalje...

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave

BEOGRAD, 14. mart 2019 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani sa ukupno 489.365.000 dinara iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente):

  • Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošlјavanju – izgradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete –555.500 dinara
  • Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i bolјeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 936.500 dinara.
  • Projekte organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji – 936.500 dinara
  • Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilјu zaštite imovine lokalnih samouprava i građana – 936.500 dinara

Svi prijavlјeni projekti moraju imati svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti i ostala dokumenta koja su navedena u javnom pozivu.

Lokalnoj samoupravi mogu se odobriti sredstva po dva zahteva u toku kalendarske godine, a iznos odobrenih sredstava ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredelјenih sredstava za svaku od četiri grupe projekata (komponente).

Rok za prijavu projekta je do 1.4.2019. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

Ilustracija: printscreen – http://mduls.gov.rs/saopstenja/ruzic-pozvao-opstine-i-gradove-za-50-odsto-veci-fond-za-lokal-prijavite-projekte/

Čitaj dalje...

Produžen rok za izazov otvorenih podataka

5. januar 2019 – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu objavio je javni poziv u vidu izazova za predlaganje inovativnih ideja, a na osnovu podataka koje nude javne institucije i organizacije, koje su dostupne na Portalu otvorenih podataka (www.data.gov.rs). Novi rok za prijavu je 28. februar 2019. godine, do ponoći.

Pozvani su svi zainteresovani, a posebno startapi, udruženja, mala i srednja preduzeća, da se prijave i ponude inovativna rešenja za različite društvene probleme, kako bi odluke bile donošene na osnovu podataka i informacija, a građani Srbije imali priliku da koriste inovativne usluge.

Biće nagrađene tri ideje, za svaki izazov po jedna. Podrška za razvoj pojedinačnog rešenja može da iznosi maksimalno 10.000 američkih dolara. Konačni iznos sredstava će biti dogovoren između pobednika izazova i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u zavisnosti od kompleksnosti rešenja i procenjene tržišne vrednosti.

Raspisana su tri izazova:

Upoznajte opštine u Srbiji, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za privredne registre,

Unapređenje dostupnosti medicinske opreme, na osnovu podataka Agencije za lekove i medicinska sredstva i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“,

Informisanje građana o nivoima i promenama elektromagnetskog polja, na osnovu podataka Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL)

Više o pravilima učešća pronađite u tekstu Izazova otvorenih podataka. Tekst izazova preuzmite ovde: http://www.undp.org.rs/download/tmp/UNDP_Izazov otvorenih podataka.pdf

Prijavni formular možete preuzeti ovde:  http://www.undp.org.rs/download/tmp/Formular za prijavu na izazov otvorenih podataka.docx

Čitaj dalje...

Finansijska pomoć srednjoškolcima i studentima

SMEDEREVO, 3. januar 2018 – Komisija za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva raspisala je javni poziv ta dodelu finansijske pomoći učenicima i studentima na teritoriji Grada Smedereva, koji je danas objavljen, čime počinje da teče rok od 30 dana za prijavljivanje.

Za školsku 2018/2019. godinu biće dodeljeno 20 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 4.00, a čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000.

Još 10 finansijskih pomoći biće dodeljeno učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, a koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

Za učenike srednjih škola sa invaliditetom namenjeno je 5 finansijskih pomoći, a uslov je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom.

Kod studenata, 45 finansijskih pomoći ja za one na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentie na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) a koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00 i čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000,00 dinara i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

Još 25 finansijskih pomoći namenjeno je studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00 i koji ispunjavaju, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, a koji  su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente  i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

I ovde je 5 finansijskih pomoći opredeljeno za studente sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija.

Javni poziv je, kako je navedeno, otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva, a prijave se predaju na pisarnici Gradske uprave Grada Smedereva.

Ovo su linkovi na kojima možete da preuzmete dokumente za prijavu:

PRIJAVA ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU
PRIJAVA ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU
LIČNA IZJAVA DA NE OSTVARUJE STIPENDIJU – KREDIT
LIČNA IZJAVA O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

Čitaj dalje...

Pomoć za učešće u domaćim i stranim takmičenjima

VELIKA PLANA, 13. oktobar 2018 – Sportski savez opštine Velika Plana raspisao je javni poziv  za nastavak realizovanja godišnjeg programa učešća sportskih organizacija u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima. Na poziv mogu da se prijave i sportski klubovi sa teritorije opštine Velika Plana kojima su već od strane lokalne samouprave opredelјena sredstva za realizovanje ovog  programa, a koja su im nedovolјna za nastavak jer su u toku takmičenja prešli iz nižeg u viši rang.

Rok za podnošenje prijava je  25. oktobar.

Čitaj dalje...

Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje

SMEDEREVO, 26. septembar 2018 – Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Smederevo raspisali su javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

Subvencija za samozapošlјavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje, Filijala Smederevo-Odelјenje Smederevo i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.Subvencija se dodelјuje u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 u slučaju samozapošlјavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Više detalja na: http://www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-JAVNI-POZIV-NEZAPOSLENIMA-ZA-DODELU-SUBVENCIJE-ZA-SAMOZAPOSLjAVANjE-U-2018.-GODINI_3353_cir

 

Čitaj dalje...