You are here

Pomoć porodicama izbeglica u rešavanju problema stanovanja

SMEDEREVO, 2. jul 2019 – Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Smedereva raspisala je javni poziv, a pomoć se ogleda u kupovini seoske kuće sa okućnicom, kao i kroz kupovinu građevinskog materijala.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu koji ne može biti veći od milion i četiri stotine hiljada dinara po  porodičnom domaćinstvu korisnika i to: milion i 200 hiljada za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i 200.000 dinara sa obračunatim PDV-om za dodatnu pomoć namenjenu za  građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku, adaptaciju ili opremanje te seoske kuće sa okućnicom.

Javni poziv traje 15 dana, a detalje možete da pogledate OVDE.

Čitaj dalje...

Od Norveške 700.000 evra za preduzetnike – u utorak u Velikoj Plani

BEOGRAD/VELIKA PLANA, 23. jun 2019 – Kroz projekat „Norveška za vas“, Norveška je izdvojila 700.000 evra u okviru javnog poziva za podršku novim preduzetnicima i unapređenju produktivnosti postojećih preduzeća i za otvaranje novih radnih mesta, a o tome kako doći do ovih sredstava zainteresovani će moći da se informišu u utorak u Velikoj Plani.

U Dom Omladine,  sa početkom u 10 i 30, biće prezentirani detaljni kriterijumi, objašnjeni uslovi, kao i koja su dokumenta neophodna da b i se učestvovalo u ovom javnom pozivu.

Predloge projekata za dodelu bespovratnih sredstava mogu da podnesu budući preduzetnici i postojeća mikro i mala preduzeća iz 91 lokalne samouprave obuhvaćene projektom, među kojima su osim Velike Plane i Smederevo i Smederevska Palanka, sve do 17. jula 2019, a maksimalna vrednost podrške može biti 10.000 evra.

Poziv je podeljen u dve partije vredne po 350.000 EUR – prva je namenjena nezaposlenima koji žele da započnu poslovanje, a budući preduzetnici kojima bude odobreno finansiranje biće u obavezi da finansijski učestvuju u projektu sa 10% od ukupne vrednosti projekta. Na drugu partiju mogu se prijaviti preduzeća registrovana u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2018, kojima je potrebna podrška za otvaranje novih radnih mesta, a biće u obavezi da daju gotovinski udeo od 20% od ukupnih troškova projekta.

Čitaj dalje...

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje

SMEDEREVO, 28. maj 2019 – Grad Smederevo i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samošljavanje u 2019. godini.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara, odnosno 220.000 u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos na teritoriji grada Smedereva.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja na teritoriji JLS Smederevo. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000 dinara, odnosno 220.000 u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Javni poziv je otvoren do 28.06.2019. godine, a detalje možete da vidite OVDE.

Čitaj dalje...

Podsticaji za poljoprivrednike opštine Velika Plana

VELIKA PLANA, 24. maj 2019 – Odelјenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštinske uprave Velike Plane raspisalo je danas javni poziv za dodelu podsticajnih  sredstava za investicije u fizičku  imovinu  polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji ove opštine u 2019. godini.

Sredstva  za realizaciju ovog javnog poziva, u iznosu  od  6.190.000 dinara, predviđena su Odlukom o budžetu opštine Velika Plana za 2019. godinu, a maksimalni iznos  podsticajnih sredstava  po ovom konkursu ne može biti  veći  od 77.000 dinara po jednom registrovanom polјoprivrednom gazdinstvu, za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava, odnosno 80.000 dinara za podršku bredniranju proizvoda i regiona.

Čitaj dalje...

Poziv za podnošenje projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

BEOGRAD, 23 maj 2019 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisala javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

Opšti cilj ovog javnog poziva jeste da podrži procese međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a krajnji rok za prijem prijava je 26. jun 2019. godine do 15 sati.

Ukupna sredstva opredeljena za ovu namenu iznose 117.000 švajcarskih franaka. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte nije definisan, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 58.000 švajcarskih franaka.

Pored jedinica lokalne samouprave, kao partneri mogu da konkurišu i gradske opštine, pod uslovom da je vodeći partner ili jedan od partnera grad osnivač, preduzeća, ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i to kao partneri na projektu ukoliko je vodeći partner ili jedan od partnera osnivač.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Čitaj dalje...

Agencija traži operatera za pretovar nafte u Luci Smederevo

BEOGRAD, 3. april 2019 –  Ovog petka ističe rok za prijavljivanje na javni poziv za prikuplјanje ponuda za izbor lučkog operatera za obavlјanje lučke delatnosti na terminalu za pretovar nafte i naftnih derivata u luci u Smederevu koji je raspisala Agencija za upravlјanje lukama.

Ponuđeni iznos lučke naknade za upotrebu luke ne može biti manji od 14.318 evra na godišnjem nivou. Maksimalni rok na koji će operater dobiti pravo da obavlja lučke delatnosti na terminalu za pretovar nafte i naftnih derivata u okviru luke u Smederevu je 25 godina.

Foto: Agencija za upravljanje lukama, www.aul.gov.rs

Čitaj dalje...

Fond za inovacionu delatnost raspisao novi javni poziv za Program ranog razvoja

BEOGRAD, 2. april 2019 – Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Program ranog razvoja. Za ovaj javni poziv, koji je otvoren do 1. jula 2019. godine, sredstva su obezbeđena iz IPA projekta „Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima“,  a reč je o 4,5 miliona evra.

Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju. Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. Godine, a trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja  iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80.000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi korisnik granta iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);

Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;

Poslovni prostor i podrška poslovanju;

Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;

Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;

Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije

Sredstva Programa ranog razvoja se ne mogu koristiti za:

Otplaćivanje kamata ili duga koji postoje prema bilo kome;

Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;

Troškove za koje Korisnik granta prijavi da se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program koji prima sredstva granta Evropske Unije (uključujući sredstva iz Evropskog Razvojnog Fonda) ili drugih javnih izvora finansiranja;

Kupovinu zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;

Gubitke po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;

Kredite trećim licima;

Troškove zarada za zaposlene u državnoj administraciji;

Poreze, uključujući PDV, carine i naknade;

Marketing, troškove prodaje i distribucije za promociju tehnologije, proizvoda ili usluge;

Troškove reprezentacije;

Troškove regrutovanja, preseljenja ili pretplate;

Putne troškove (uključujući dnevnice);

Nabavku polovnih ili prefabrikovanih dobara;

Krajnji rok za podnošenje prijava, kako je navedeno, jeste 1. jul 2019. godine do 15 časova.

Čitaj dalje...

Javni poziv za finansiranje projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije

BEOGRAD, 15. mart 2019 – Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za dodelu 325 miliona dinara iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti. Reč je o finansiranju projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, a sredstva se dodeljuju  u okviru sprovođenja Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019.

Cilj je unapređenje energetske i troškovne efikasnosti u objektima od javnog značaja, modernizacija sistema javnog osvetljenja, onih koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave ili gradskih opština, navodi se tekstu javnog poziva.

Na konkurs se mogu prijaviti projekti za:

  • unapređenje termotehničkih sistema u zgradama;
  • modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja;
  • ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;
  • modernizacija sistema javnog osvetljenja;
  • zamena postojećih ili ugradnja novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Javni poziv možete da vidite na ovom linku.

Foto: pixabay.com

Čitaj dalje...

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave

BEOGRAD, 14. mart 2019 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani sa ukupno 489.365.000 dinara iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente):

  • Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošlјavanju – izgradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete –555.500 dinara
  • Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i bolјeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 936.500 dinara.
  • Projekte organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji – 936.500 dinara
  • Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilјu zaštite imovine lokalnih samouprava i građana – 936.500 dinara

Svi prijavlјeni projekti moraju imati svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti i ostala dokumenta koja su navedena u javnom pozivu.

Lokalnoj samoupravi mogu se odobriti sredstva po dva zahteva u toku kalendarske godine, a iznos odobrenih sredstava ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredelјenih sredstava za svaku od četiri grupe projekata (komponente).

Rok za prijavu projekta je do 1.4.2019. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

Ilustracija: printscreen – http://mduls.gov.rs/saopstenja/ruzic-pozvao-opstine-i-gradove-za-50-odsto-veci-fond-za-lokal-prijavite-projekte/

Čitaj dalje...

Produžen rok za izazov otvorenih podataka

5. januar 2019 – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu objavio je javni poziv u vidu izazova za predlaganje inovativnih ideja, a na osnovu podataka koje nude javne institucije i organizacije, koje su dostupne na Portalu otvorenih podataka (www.data.gov.rs). Novi rok za prijavu je 28. februar 2019. godine, do ponoći.

Pozvani su svi zainteresovani, a posebno startapi, udruženja, mala i srednja preduzeća, da se prijave i ponude inovativna rešenja za različite društvene probleme, kako bi odluke bile donošene na osnovu podataka i informacija, a građani Srbije imali priliku da koriste inovativne usluge.

Biće nagrađene tri ideje, za svaki izazov po jedna. Podrška za razvoj pojedinačnog rešenja može da iznosi maksimalno 10.000 američkih dolara. Konačni iznos sredstava će biti dogovoren između pobednika izazova i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u zavisnosti od kompleksnosti rešenja i procenjene tržišne vrednosti.

Raspisana su tri izazova:

Upoznajte opštine u Srbiji, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku i Agencije za privredne registre,

Unapređenje dostupnosti medicinske opreme, na osnovu podataka Agencije za lekove i medicinska sredstva i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“,

Informisanje građana o nivoima i promenama elektromagnetskog polja, na osnovu podataka Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL)

Više o pravilima učešća pronađite u tekstu Izazova otvorenih podataka. Tekst izazova preuzmite ovde: http://www.undp.org.rs/download/tmp/UNDP_Izazov otvorenih podataka.pdf

Prijavni formular možete preuzeti ovde:  http://www.undp.org.rs/download/tmp/Formular za prijavu na izazov otvorenih podataka.docx

Čitaj dalje...