Revizija budžeta za 2015.

SMEDEREVO, 23. decembar 2016 – Državna revizorska institucija (DRI) izvršila je reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Smedereva za 2015. godinu, Takođe, objavljeni su izveštaji o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo i Predškolske ustanove Naša radost Smederevo za 2015. godinu.

DRI u izveštaju navodi da su utvrđene sledeće nepravilnosti: u Bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine: nisu iskazana tri stana ukupne površine 346,97m2, 30 objekata i delova objekata i 246 jedinica ostalih građevinskih objekata ukupne površine 21.194,53 m2, jedna garaža površine 16m2, jedan sportski objekat, 40 stanova u javnoj svojini, ukupne površine 1.424,32m2, koje koristi Centar za socijalni rad, građevinsko zemljište ukupne površine 1.852 ha 72 a 1 m2, nekategorisani putevi (2.276) i ulice i ostali putevi (42); više su iskazane zgrade i građevinski objekti u iznosu od 1.826 hiljada dinara; umesto u upotrebi objekti u vrednosti od 327.473 hiljada dinara iskazani su kao imovina u pripremi; manje je iskazano učešće u kapitalu javnih preduzeća za 1.331.020 hiljada dinara; umesto u aktivi, potraživanja po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i doprinosa i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u iznosu od 477.674 hiljada dinara iskazana su vanbilansno.

U obrascu Bilans prihoda i rashoda više su iskazani ostvareni prihodi i izvršeni rashodi u iznosu od 3.463 hiljada dinara u odnosu na nalaz revizije; U obrascu Izveštaj o novčanim tokovima iskazan je veći saldo gotovine na kraju godine za 612 hiljada dinara, u odnosu na stanje sredstva na računu izvršenja budžeta i podračunima u okviru konsolidovanog računa trezora grada Smedereva na dan 31. decembra 2015. godine; više su iskazani novčani prilivi i odlivi u iznosu od 3.463 hiljada dinara u odnosu na stvarne, navodi se u delu izveštaja.

Grad Smederevo je nepravilno preuzeo obaveze i izvršio rashode i izdatke u iznosu od 175.268 hiljada dinara, i to: za plate, dodatke I socijalne doprinose na teret poslodavca 17.437 hiljada dinara; preuzeo obaveze veće u odnosu na odobrene aproprijacije u iznosu od 133.239 hiljada dinara; obaveze čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima u iznosu od 12.530 hiljada dinara; izvršio rashode iz ostalih izvora finansiranja u iznosu od 3.025 hiljada dinara a da nije podnet zahtev za povećanje odgovarajuće aproprijacije i bez sprovođenja javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki 9.037 hiljada dinara;

Grad Smederevo nije u potpunosti uspostavio efikasan sistem internih kontrola što je dovelo do nastanka određenih nepravilnosti, i to: izvršen je otpis potraživanja po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u iznosu od 18.127 hiljada dinara zbog zastarelosti prava na naplatu a da nije pokrenut postupak prinudne naplate; u toku 2015. godine nisu slate opomene niti je pokretan postupak prinudne naplate, kod pripreme i donošenja budžeta planiranje rashoda suprotno nadležnostima organa; kod sprovođenja popisa, navodi pored ostalog DRI.

Grad Smederevo je, na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, dužan da podnese DRI pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti (odazivni izveštaj) u roku od 90 dana, počev od narednog dana od dana uručenja ovog izveštaja.

Državna revizorska institucija će oceniti verodostojnost odazivnog izveštaja, tj. proveriće istinitosti navoda o merama ispravljanja, preduzetim od strane subjekta revizije, podnosioca odazivnog izveštaja. U slučaju potrebe izvršiće se i provera verodostojnosti odazivnog izveštaja. Takođe, izvršiće se i ocena da li su mere ispravljanja iskazane u odazivnom izveštaju zadovoljavajuće.

Saglasno članu 57. stav 1. tačka 3) Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, ako subjekt revizije u čijem su poslovanju bile otkrivene nepravilnosti, ne podnese u propisanom roku Instituciji odazivni izveštaj, protiv odgovornog lica subjekta revizije podneće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Ako se oceni da odazivni izveštaj ne ukazuje da su otkrivene nepravilnosti otklonjene na zadovoljavajući način, smatra se da subjekt revizije krši obavezu dobrog poslovanja.

Ako se radi o nezadovoljavajućem otklanjanju značajne nepravilnosti, smatra se da postoji teži oblik kršenja obaveze dobrog poslovanja. U ovim slučajevima Državna revizorska institucija je ovlašćena da preduzima mere saglasno članu 40. st. 7. do 13. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, navodi DRI.

Skorašnji članci

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien