Kako se upisati među energetski ugrožene kupce, koji su kriterijumi

14. decembar 2022 – Vlada Srbije objavila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu kojom je tačno određeno šta je potrebno da bi neko stekao ovaj status. Kriterijumi podrazumevaju materijalni položaj, ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva, imovinsko stanje, ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine struje, prirodnog gasa ili toplotne energije.

Za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca, prihodi za domaćinstvo određeni su u sledećim iznosima:

1) za domaćinstva sa jednim članom do 21.074,68 dinara;

2) za domaćinstva sa dva člana do 33.402,13 dinara;

3) za domaćinstva sa tri člana do 45.729,58 dinara;

4) za domaćinstva sa četiri člana do 58.057,03 dinara;

5) za domaćinstva sa pet članova do 70.384,48 dinara;

6) za domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara;

7) za domaćinstva sa više od šest članova, za svakog dodatnog člana dodaje se 12.327,45 dinara.

Za određivanje ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva uzimaju se u obzir sva primanja i prihodi pojedinca i porodice koji su utvrđeni u skladu sa propisima.

Ukupan mesečni prihod domaćinstva usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, dva puta godišnje, od 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine.

Imovinsko stanje za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca, kako se dodaje, podrazumeva da domaćinstvo ne poseduje drugi stan osim stana maksimalne površine koji odgovara broju članova domaćinstva.

Ukupne površine stanova koje se računaju prilikom dodele statusa su sledeće:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 kvadrata;

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 kvadrata;

3) za tročlano domaćinstvo do 66 kvadrata;

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 kvadrata;

5) za petočlano domaćinstvo do 87 kvadrata;

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 kvadrata.

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, lokalna samouprava, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, donosi rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca ili rešenje kojim se taj zahtev odbija.

Uredbom su predviđene i novčane kazne, kako za odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave ako rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca izda suprotno uredbi, tako i za imaoce statusa energetski ugroženog kupca koji ne postupi u skladu uredbom.

Inače, vrlo važno, dospeli dug za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju, kako se naglašava u uredbi, ne isključuje pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!