Ko ne mora da se fiskalizuje – taksisti, veterinari, prodavci van pijaca…

9. januar 2022 – Poreska uprava je prošle nedelje objavila uputstvo o primeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Spisak izuzetaka nije veliki, manje od dvadeset delatnosti u kojima se posluje sa fizičkim licima pošteđeno je uvođenja novih fiskalnih kasa od 1. maja. To su:

39.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

47.99 Trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

49.32 Taksi prevoz

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa

61 Telekomunikacije

64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzionih fondova

65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja

75.00 Veterinarske delatnosti

84.3 Obavezno socijalno osiguranje

85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 (ostalo obrazovanje)

86 Zdravstvene delatnosti- zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

87 Socijalna zaštita sa smeštajem

88 Socijalna zaštita bez smeštaja

94.91 Delatnost verskih organizacija

96.09 Ostale nepomenute lične delatnosti

Svi obveznici fiskalizacije su dužni, podsećaju iz Poreske uprave, da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Podsećaju i da je u toku prijavljivanje obveznika fiskalizacije za finansijsku podršku koja traje do 31. januara 2022. godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra, zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Preduslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku je prethodno uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije PGJO. Prijava PGJO se podnosi u elektronskom obliku putem portala ePorezi, a na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs objavljeno je korisničko uputstvo u kojem je detaljno objašnjen postupak prijave poslovnog prostora i poslovnih prostorija odnosno podnošenja prijave.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!