Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na snazi od 11.7.

7. jul 2020 – Ministarstvo za rad donelo je pravilnik za poslodavce i zaposlene sa preventivnim merama za sprečavanje širenja epidemije korona virusa, koji će stupiti na snagu 11. jula, objavljeno je u Službenom glasniku, a poslodavci treba do 10. avgusta da donesu plan primene mera u skladu sa pravilnikom.

Pravilnikom o preventivnim merama, za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlјa rad izuzev rada na terenu i rada od kuće.

Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu.

Takođe, poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Plan treba da sadrži: preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti, mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti:

 • Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito da pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti.
 • U skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih.
 • Da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uklјučuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora.
 • Takođe, da obezbedi zaposlenima dovolјne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku, da obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad, da uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi.
 • Poslodavac treba da obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavlјačima, distributerima i spolјnim saradnicima, organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.
 • Poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito da prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava, da se poštuju procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada.
 • Treba precizno da se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije, da se organizuje stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen, da se kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima svode na nužne uz propisane mere zaštite.

Predviđa se i primena svih drugih mere po preporuci epidemiologa.

 • Poslodavac je dužan da u planu primene mera uredi obaveze i odgovornosti u vezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlјa na radu.
 • Zatim, proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlјa zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlјe na radu.
 • Lice za bezbednost i zdravlјe na radu u saradnji sa poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a posebno: učestvuje u izradi plana primene mera, priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilјu zaštite zdravlјa zaposlenih od epidemije zarazne bolesti, kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosi poslodavac, vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, kao i da sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlјa na radu.
 • Zaposleni je obavezan da: sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlјa na radu kako bi sačuvao svoje zdravlјe, kao i zdravlјe drugih zaposlenih, namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažlјivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlјe kao i bezbednost i zdravlјe drugih lica, dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke, ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odelam.
 • Obavezno da obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice, pre početka rada pregleda svoje radno mesto uklјučujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice.
 • Pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene, u skladu sa svojim saznanjima odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlјe ili bezbednost i zdravlјe drugih zaposlenih.
 • Sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlјe na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlјe na radu.

Foto/ilustracija: pexels.com

Skorašnji članci