Fond za inovacionu delatnost raspisao novi javni poziv za Program ranog razvoja

BEOGRAD, 2. april 2019 – Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Program ranog razvoja. Za ovaj javni poziv, koji je otvoren do 1. jula 2019. godine, sredstva su obezbeđena iz IPA projekta „Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima“,  a reč je o 4,5 miliona evra.

Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju. Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. Godine, a trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja  iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80.000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi korisnik granta iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);

Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;

Poslovni prostor i podrška poslovanju;

Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;

Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;

Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije

Sredstva Programa ranog razvoja se ne mogu koristiti za:

Otplaćivanje kamata ili duga koji postoje prema bilo kome;

Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;

Troškove za koje Korisnik granta prijavi da se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program koji prima sredstva granta Evropske Unije (uključujući sredstva iz Evropskog Razvojnog Fonda) ili drugih javnih izvora finansiranja;

Kupovinu zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;

Gubitke po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;

Kredite trećim licima;

Troškove zarada za zaposlene u državnoj administraciji;

Poreze, uključujući PDV, carine i naknade;

Marketing, troškove prodaje i distribucije za promociju tehnologije, proizvoda ili usluge;

Troškove reprezentacije;

Troškove regrutovanja, preseljenja ili pretplate;

Putne troškove (uključujući dnevnice);

Nabavku polovnih ili prefabrikovanih dobara;

Krajnji rok za podnošenje prijava, kako je navedeno, jeste 1. jul 2019. godine do 15 časova.

Skorašnji članci