Lični pratioci deteta u Velikoj Plani

VELIKA PLANA, 21. januar 2017 – Udruženje osoba sa cerebralnom i dečjom paralizom  „Volja za životom“ je ovlašćeni pružalac usluge Lični pratilac deteta na području Opštine Velika Plana od februara prošle godine.

Nevena Šuleić je diplomirani psiholog i zadužena za sprovođenje ove usluge, direktno namenjene pružanju podrške deci sa invaliditetom ili sa smetnjama u mentalnom razvoju koja su obuhvaćena vaspitno-obrazovnim sistemom.

„Lični pratilac deteta je dostupan detetu sa invaliditetom ili sa smetnjama u mentalnom razvoju kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno – obrazovni ustanovu, odnosno školu do kraja redovnog školovanja. Aktivnosti usluge lični pratilac deteta realizuju se u skladu sa njenom svrhom, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom rada i u skladu sa procenom potreba korisnika. Lični pratilac deteta može da bude punoletno lice koje nije bilo u sukobu sa zakonom, koje ima završenu najmanje srednju stručnu spremu, završenu obuku za Ličnog pratioca deteta i senzibilisano je za rad sa populacijom lica sa smetnjama u razvoju“,  kaže Nevena Šuleić.

Usluga Lični pratilac deteta, objašnjava ona, ostvaruje se kroz programske aktivnosti kojima se u skladu sa procenom potreba korisnika obezbeđuje očuvanje i razvijanje potencijala, ujedno je i priprema korisnika za samostalan život. Aktivnosti za svakog korisnika se formiraju individualno, a u skladu sa stepenom podrške koji je potreban, a obuhvaćeni su korisnici kojima je potrebna podrška drugo i trećeg nivoa. Aktivnosti koje pruža lični pratilac deteta realizuju se svakodnevno, u toku radne nedelje, kada dete pohađa nastavne aktivnosti.

„Trenutno je angažovano osam ličnih pratilaca deteta. Dosadašnjim sprovođenjem usluge vidi se veliki napredak kod korisnika ove usluge, naročito u pogledu vaspitno-obrazovnog procesa. Napredak se vidi u ostvarenim rezultatima u školi, sa decom se mnogo više radi tako da postižu bolje ocene. Angažovanjem ličnog pratioca nastavnik više ne mora  da brine o bazičnim potrebama deteta, već može da se usmeri na kvalitetno realizovanje obrazovno-vaspitnog procesa čime se bitno unapređuje nastava u celini. Takođe se kod korisnika vidi veliki napredak u razvoju socijalnih veština i komunikacije. Benifit od te vrste rasterećenja dobijaju kako dete sa smetnjama u mentalnom razvoju tako i cela vršnjaka grupa. Dete kome je dostupna ova usluga oseća se sigurnije, odvaja se od porodice što je važno za proces odrastanja, osamostaljivanja i socijalizacije u svakom smislu i dobija potrebnu podršku da  ima pristup istim resursima kao i njegovi vršnjaci bez smetnji u razvoju. Time ostvarujemo školu ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve tj. jedno od osnovnih zagarantovanih prava svakog deteta. Uključivanjem u vršnjačku grupu otvaramo put lakšem uključivanju u lokalnu zajednicu u celini. U skladu sa potrebama usluge Lični pratilac deteta organizacija uspostavlja saradnju sa roditeljima, institucijama relevantnim za pružanje usluge i širom društvenom zajednicom, a u najboljem interesu korisnika“, navodi Nevena Šuleić.

 Krajem prošle školske godine sprovedena je anketa, ispitivano je šta roditelji misle o ovoj usluzi, koja su njihova iskustva i šta im uopšte znači. Na pitanje da li su zadovoljni sprovođenjem usluge Lični pratilac deteta, da li vide napredak kod svog deteta i da li bi nastavili sa korišćenjem usluge, svi roditelji su odgovorili pozitivno. Kao oblasti kojima su njihova deca najviše napredovala roditelji su navodili da je to učenje, da deca postižu bolje rezultate u školi od kako koriste ovu uslugu, da su popravila rukopis, da su samostalnija kada je u pitanju korišćenje gradskog prevoza, aktivnija su kako na nastavi u školi tako i kod kuće što se tiče izrade domaćih zadataka. Deca su takođe, po mišljenju roditelja, poboljšala svoju komunikaciju sa drugima. Poboljšana im je koncentracija i pažnja, a roditelji su takođe navodili i da primećuju povećano samopouzdanje kod svoje dece. I, na kraju a ne najmanje važno, roditelji smatraju da ova usluga koliko znači njihovoj deci toliko znači i njima samima jer imaju više vremena za svoje obaveze, neki od njih su se i zaposlili, a za to ranije nisu imali vremena jer su morali sa svojom decom da budu u školi. Na pitanje da li su imali nekih negativnih iskustava sa ličnim pratiocem deteta svi roditelji odgovorili su negativno.

Projekat “I moje je pravo” je sufinansiran iz budžeta Opštine Velika Plana, na osnovu Rešenja o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj: 011-59/2017-III od 19.10.2017. godine, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Skorašnji članci