Lokalni izbori u Kovinu 23. aprila

KOVIN, 2. mart 2017 – Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, raspisala je izbore za odbornike Skupštine opštine Kovin, koji će se održati 23. aprila 2017. godine.

Izborna komisija opštine Kovin zasedala je 28. februara 2017. i utvrdila obrasce za sprovođenje lokalnih izbora. Obrasci (ukupno 9) su dostupni na sajtu opštine Kovin.

Sve informacije u vezi sa sprovođenjem izbora za odbornike SO Kovin 23. aprila, biće objavljivane i dostupne na zvaničnoj internet prezentacije opštine, na adresi www.kovin.org.rs, u okviru banera „Lokalni izbori 2017.“

Skupštine opštine Kovin je, u međuvremenu, održala 38. Sednicu na kojoj je usvojen prvi ovogodišnji rebalans budžeta, a shodno tome je donet i Zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o finansiranju rada ustanova javnih službi iz budžeta opštine Kovin u 2017. godini i Izmeni Kadrovskog plana Opštinske uprave Kovin. Kako stoji u obrazloženju, o razlozima za izmenu i dopunu, oni su „sadržani u izmenama plata korisnika budžeta opštine Kovin“. Naime, u okviru planirane mase sredstava za isplatu zarada zaposlenih (u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu), mogu se uvećati plate u ustanovama socijalne zaštite za 5%, u predškolskim ustanovama za 6% i u ustanovama kulture 5%. Ovo povećanje preporuka je Vlade RS i nije obavezujuća za lokalne samouprave, ali s obzirom da su navedene ustanove u okruženju dobile povećanje plata i da se konkretno u budžetu opštine Kovin – prelaskom komunalnih redara iz mesnih zajednica u Javno komunalno preduzeće – “otvorio finansijski proctor”, predloženo je povećanje zarada i u opštinskim ustanovama kulture, socijalne zaštite i u PU „Naša radost“. Ovim rebalansom SO Kovin je to prihvatila, kao i izmenu Programa Fonda za zaštitu životne sredine, a u skladu sa preporukama resornog ministarstva, da se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma rasporede u okviru posebnog programa – do sada je to bio sastavni deo navedenog Programa.

Na istoj sednici je doneta i Izmena Programa i Finansijskog plana izgradnje i uređivanja građevinskog zemljišta, rashoda budžetskih sredstava komunalne potrošnje i održavanja puteva i ulica na teritoriji opštine Kovin za 2017. godinu, kao i Izmena Programa i finansijskog plana rashoda budžetskih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine opštine Kovin za 2017. godinu.

Odbornici su doneli Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Kovin za 2016. godinu.

Odbornici su na 38. dednici usvojili i Program rada Skupštine opštine Kovin za 2017. Godinu, a donete se i sledeće odluke: Odluka o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće; Odluka o izmenama Odluke o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljskih šteta i organizovanju poljočuvarske službe na teritoriji opštine Kovin; Odluka o izmeni Odluke o određivanju lokacija za odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji opštine Kovin; Odluka o izmenama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima;

Odluka o izmeni Programa postavljanja privremenih montažnih i pokretnih objekata na javnom građevinskom zemljištu na teritoriji opštine Kovin; Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju novčanih kazni za prekršaje u odlukama iz oblasti komunalnih delatnosti.

Doneta je Odluka o dodeljivanju posebnih prava JP „Kovinski komunalac“ Kovin, čiji je osnivač opština Kovin, za obavljanje delatnosti na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

Usvojen je Izveštaj o radu Opštinske uprave Kovin za 2016. godinu.

Skupština opštine prihvatila je Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja po odazivnom izveštaju o izvršenoj reviziji svrsishodnosti „Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tela u javnom sektoru“, a usvojeni su i izveštaji o radu i finansijskom poslovanju u 2016. i planovi i programi u 2017. Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Kovin, Centra za socijalni rad „Kovin“ Kovin, Ustanove kulturnih delatnosti „Centar za kulturu“ Kovin, Biblioteke „Vuk Karadžić“ Kovin, Doma zdravlja Kovin i Sportskog saveza opštine Kovin.

Odbornici su usvojili Izveštaj o radu Crvenog krsta Kovin u 2016. godini i plan i program ove organizacije u tekućoj godini, kao i Izvršenje Finansijskog plana Predškolske ustanove „Naša Radost“ Kovin za 2016. godinu.

Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulturnih delatnosti „Centar za kulturu“ Kovin, kao i na statute svih mesnih zajednica na teritoriji opštine: Prve Mesne zajednice Kovin; Druge Mesne zajednice Kovin; Mesne zajednice Bavanište; Mesne zajednice Gaj; Mesne zajednice Deliblato; Mesne zajednice Dubovac; Mesne zajednice Mramorak; Mesne zajednice Pločica; Mesne zajednice Skorenovac; Mesne zajednice Malo Bavanište.

Sa mesta zamenika člana Izborne komisije u stalnom sastavu (predlagača odborničke grupe „Ujedinjena opozicija“) razrešen je Slavoljub Stojadinov i imenovan Boris Đondović.

Doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Desanka Maksimović“ Kovin. Novi u sastavu ovog ŠO su, kao predstavnici lokalne samouprave, Miloš Milosavljević i Slavica Rančić iz Kovina.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!