Site icon podunavlje.info

Na prodaju zemljište u Godominu stečajnog dužnika Standard a.d.

8. maj 2023 – Stečajni upravnik Građevinskog preduzeća Standard a.d .iz Beograda u stečaju oglasio je prodaju imovine ovog stečajnog dužnika metodom javnog nadmetanja. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u površini od 51.200 m2, potes Godomin, a detalje oglasa možete da vidite u nastavku:

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду, број предмета 3.Ст.77/2014 од  30.01.2020. године, а у складу са чланoм 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник дужника:

Грађевинско предузеће СТАНДАРД  а.д. у стечају из Београда,

ул. Светог Николе бр.43, Београд

матични број 07016735, ПИБ : 100002854

 ОГЛАШАВА

продају  имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Предмет продаје је земљиште у у општини Смедерево, и то:

  1. Целина 1: Грађевинско земљиште, њива 1.класе, кат.парц. 458/2, површине 51.200 м2, уписано у лист непокретности 12533 КО Смедерево, потес Годомин, својина приватна 1/1

ПОЧЕТНА ЦЕНА: 44.785.000,00 динара

ДЕПОЗИТ: 1.791.400,00 динара

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 100.000,00 динара (стечајни дужник није ПДВ обвезник) на рачун депозита Привредног суда у Београду бр. 840-298802-02, са позивом на број стечаја 3. Ст.77/2014. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 900 до 1400 часова у Канцеларији стечајног управника у Београду, улица Милешевска 29, или мејлом на достављену адресу;
  1. уплате депозит, на текући рачун депозита Привредног суда број: 840-298802-02 са позивом на број стечаја 3.Ст.77/2014 , или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 05.2023.г.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити стечајном управнику заједно са Обрасцем пријаве, у канцеларији стечајног управника у Београду, улица Милешевска 29, најкасније 31.05.2023.године, до 16,00 часова. У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција. Рок важења банкарске гаранције  је 28.06.2023.;
  1. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Након уплате депозита а најкасније 5 дана пре одржавања јавног надметања, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати стечајном управнику образац пријаве за учешће, доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, извод из регистра привредних субјеката ако се као потенцијални купац пријављује правно лице.

Јавно надметање одржаће се дана 06.06.2023. године  у 11,00 часова у Центру за образовање и културу  „Божидарац 1947“ у Београду, улица Радомира Грујића бр.3.

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 900 до 1050 часова, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
  3. позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену, коју су спремни да плате,
  4. одржава ред на јавном надметању,
  5. проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од последње понуђене цене,
  6. потписује записник.

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Моментом уплате купопродајне цене у целини, Купац стиче право власништва над покретном имовином.

Након уплате купопродајне цене потписује се записник о примопредаји предмета купопродаје.

Ако проглашени Купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита губи право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач.

Имовина се купује у виђеном стању, земљиште омеђено укопавањем камених белега; исто се може  разгледати након откупа продајне документације, а најкасније 7 дана пре заказане продаје сваким радним даном од 900 до 1400 часова уз претходни договор позивом на бројеве телефона  011 2456-640 или   063 449487.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.

Другом најбољем понуђачу на јавном надметању, депозит се враћа у року од 20 дана од дана јавног надметања.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену.

Oвлашћено лице: Андреја Божић, контакт телефон 063 449487, 011/2456-640.

 

 

 

Exit mobile version