Elektronsko prijavljivanje poslovnih prostora Poreskoj upravi

11. januar 2023 – Iz Poreske uprave obaveštavaju poreske obveznike da počev od 24. januara 2023. godine, preko portala Poreske uprave na obrascu EP IPP, treba da prijave za evidentiranje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlјaju svoju delatnost.

Prijava EP IPP podnosi se posebno za svaki prostor i prostoriju koje se nalaze van prijavlјenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja.

Poslovnim prostorom i poslovnim prostorijama, u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostorom i prostorijama u kojima se obavlјa delatnost smatraju se sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija koje se koriste u svrhu obavlјanja delatnosti, kao i otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija u kojima ili na kojima poreski obveznik skladišti, odnosno smešta dobra.

Prijava EP IPP u slučaju promene iskazanih podataka podnosi se najkasnije 24 sata pre nastanka promene, posebno za svaki prostor i prostoriju. U slučaju kada je do promene podataka došlo usled okolnosti koje ne zavise od volјe poreskog obveznika, rok za podnošenje prijave je najkasnije 24 sata po saznanju od nastanka promene.

Poreski obveznik koji svoj poslovni prostor iznajmlјuje drugom poreskom obvezniku  dužan je da prostor prijavi za obavlјanje delatnosti iznajmlјivanja dok je zakupac dužan da prijavi iznajmlјeni prostor za obavlјanje svoje delatnosti.

Poreski obveznik koji smešta tuđa dobra u svoje skladište, o kojima vodi evidenciju u svojim poslovnim knjigama, dužan je da prijavi taj poslovni prostor ili deo poslovnog prostora kao skladište.

Obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke, a počeo je da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlјa delatnost, dužan je da podnese prijavu EP IPP najkasnije do 29.01.2023. godine.

Napominje se i da poreski obveznik nije u obavezi da dostavlјa podatke:

– koje je prijavio Agenciji za privredne registre prilikom upisa u propisani registar,

– koje je u skladu sa drugim propisima dostavio Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i dr.) i

– koje je do 24. januara 2023. godine prijavio Poreskoj upravi podnošenjem obrasca PEP IPJ.

Državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, javna preduzeća koja obavlјaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno direktni i indirektni budžetski korisnici shodno pravilniku kojim se uređuje spisak korisnika javnih sredstava, kao i finansijske institucije (banke, društva za osiguranje, platne institucije i dr.) ne podnose prijavu EP IPP.

Nepostupanje poreskih obveznika u smislu neprijavlјivanja Poreskoj upravi, prodajnih, skladišnih, odnosno smeštajnih prostorija, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlјa krivično delo nedozvolјenog skladištenja robe, shodno članu 176a. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, navodi se u saopštenju.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!