Od danas prijavlјivanje kandidata za instruktore u Popisu 2022.

24. jun 2022 – Republički zavod za statistiku objavio je danas javni poziv svim zainteresovanim kandidatima da se prijave za posao instruktora za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022, koji se sprovodi od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Prijavlјivanje traje od 24. juna do 3. jula

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikacijama za prikuplјanje podataka i monitoring, sprovedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače, i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontrolišu rad popisivača koji su im dodelјeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rešavanju spornih situacija tokom popisivanja. Jedan instruktor je, u proseku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

Period angažovanja: od 23. avgusta do 31. oktobra 2022. godine

Napomena: u vreme obuke kandidata za popisivače, pripreme za rad na terenu i tokom terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uklјučivati i rad vikendom.

OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI:

  • državlјanstvo Republike Srbije;
  • prebivalište ili prijavlјeno boravište u Republici Srbiji;
  • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
  • stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;
  • da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI:

  • poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
  • mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.

Sa izabranim kandidatima zaklјučuje se:

  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili
  • Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca, odnosno čiji poslodavac nije Republika Srbija)
VAŽNA NAPOMENA:  Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr: obustavlјanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).

Kandidati se mogu prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojoj stanuju (žive).

Izuzetno, studenti koji se školuju van mesta stanovanja mogu se prijaviti za rad u svojoj opštini/gradu ili u opštini/gradu u kojem privremeno borave tokom studija.

Kandidati se prijavlјuju isklјučivo popunjavanjem elektronske prijave, koja će biti aktivna od petka 24. juna (od 9.00 časova) do nedelјe 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova).

Kandidat može da popuni samo jednu prijavu.

Pre popunjavanja elektronske prijave obavezno pročitati Zadatke instruktora i proceduru za njihov izbor.

Spisak opština/gradova sa potrebnim brojem kandidata za obuku instruktora možete videti – ovde.

Elektronska prijava

Rang lista prijavlјenih kandidata za instruktore sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i  spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor, biće objavlјena 6. jula 2022. godine na veb-sajtovima Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs) i (popis2022.stat.gov.rs)

 

Skorašnji članci