Podnošenje zahteva za podsticaje u organskoj proizvodnji od 3. maja

26. april 2022 –  Proizvođači zahteve za organsku biljnu proizvodnju podnose jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, a ove godine je to od 3. maja do 30. juna. Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva uz uslov:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključili ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključen ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje imaju zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju ostvaruju prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuju metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju utvrđuju se u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 550% od iznosa za podsticaje koji se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćuju za osnovne podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!