Konkurs za prijem dece u Predškolsku ustanovu  „Naša radost“

SMEDEREVO, 17. mart 2022 – Predškolska ustanova „Naša radost“ Smederevo objavila je konkurs za prijem dece za radnu 2022/2023. godinu, uz napomenu da će se upis vršiti isključivo elektronski na portalu Euprava putem usluge Evrtić.

Upis dece radi pohađanja Pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata, za radnu 2022/2023. godinu, vršiće se takođe na ovaj način, a ovo su detaljna uputstva:

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

У радној 2022/2023. години Предшколска установа “Наша радост“ Смедерево расписује конкурс за упис деце.

Пријава за упис  подноси се електронски на порталу Еуправа путем услуге Евртић.

Пријаву можете поднети  самостално искључиво преко портала Еуправе уколико већ имате креиран налог а у супротном неопходна је претходна  регистрација.

Електронска пријава за упис за целодневни боравак у трајању од 11 часова васпитне групе: јаслице, вртић и Припремни предшколски програм у целодневном трајању ( деца рођена  од 1.3.2016. до 28.2.2017. године) вршиће се  од 01.04.2022 – 21.04.2022. године.

Електронска пријава за упис ради похађања Припремног предшколског програма у објектима у граду и у објекту МЗ Осипаоница у трајању од четири сата за радну 2022/2023. годину, вршиће се у првом уписном року од 01.4.2022-21.04.2022. године, и у другом уписном року од 15.8.2022-26.8.2022. године, електронским путем.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично од 18.4.2022 – 21.4.2022. године, у седишту Установе ул. Војводе Мишића бр. 4 ,Смедерево, попунити пријаву у периоду од 9-14 часова.

Упис ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата у сеоским месним заједницама вршиће се у периоду од 09.5.2022 – 20.5.2022. године, непосредним попуњавањем пријаве код васпитача у просторијама школе.

Захтев за премештај деце из једног објекта у други, доставити скенирано путем мејла upisvrticsd@gmail.com у периоду од 1.4.2022 – 21.4.2022. године, преузимањем и попуњавањем захтева који се налази на сајту установе www.nasaradostsmederevo.

Такође, додатну релевантну документацију за самохране родитеље, децу са сметњама у развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите,као и за родитеље који нису држављани Републике Србије ,а којом се доказује наведени статус неопходно  је скенирати или фотографисати и послати на мејл upisvrticsd@gmail.com .

Одлуку о пријему деце доноси Конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 17.05.2022. године.

Ако родитељ, старатељ или хранитељ детета није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе.Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

Пријаве и документација достављена пре 1.4.2022. године, као и након конкурсног рока 21.4.2022. године, неће се узети у разматрање.

Од 30.05.2022 – 15.06.2022. године, будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе “Наша радост“ Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

Комисија ће радити у складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 -др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  („Службени гласник РС“ број 44/2011) и Правилником о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу “Наша радост“ Смедеревo.

Упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2022/2023. годину

Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017, 27/2018,-др.Закон,10/2019, 6/2020 и 129/2021) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања Припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи/други законски заступници чија су деца рођена у периоду од 01.3.2016. до 28.2.2017.године да ће се упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2022/2023.годину за објекте који се налазе у граду као и објекат МЗ Осипаоница вршити електронски  на порталу Еуправа путем услуге Евртић у првом уписном року од 1.4.2022.год. до 21.4.2022.год. и у другом уписном року од 15.8.2022.год. до 26.8.2022.год.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично попунити пријаву од 18.4.2022. – 21.4.2022. године, у седишту установе ул. Војводе Мишића бр. 4 , Смедерево у периоду од 9-14 часова.

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе/МЗ у периоду од 9.5.2022 – 20.5.2022. године попуњавањем пријаве код васпитача.

ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2022/2023. годину

Пријава за упис деце за радну 2022/2023. годину, вршиће се искључиво електронски на порталу Еуправа путем услуге Евртић.

Документацијa коју родитељи/други законски заступници деце  достављају путем мејла upisvrticsd@gmail.com на тај начин што ће исту скенирати или фотографисати:

 • За Запослене  родитеље који су припадници Војске РС и Министарства унутрашњих послова РС потребно је  да на горе наведен начин доставе:
 • Потврду послодавца о радноправном статусу;
 • за уметнике: решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину);
 • за рад у иностранству: потврда (уговор) о раду у иностранству
 • За осетљиве групе:неопходна је следећа релевантна документација којом се доказује наведени статус:
 • самохрани родитељи – један од набројаних докумената:

– фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције односно мишљење Интерресорне комисије
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 • ратни војни инвалиди,-решење о инвалидности родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установ

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично од 18.4.2022 – 21.4.2022. године, у седишту Установе  ул. Војводе Мишића бр. 4, Смедерево, попунити пријаву у периоду од 9-14 часова.

   Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!