DRI: Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Doma zdravlja Smederevo

SMEDEREVO, 2. januar 2022 – Državna revizorska institucija (DRI) objavila je Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Doma zdravlja Smederevo,  u delu koji se odnosi na javne nabavke u 2019. i 2020. godini i rashode za zaposlene u 2020. godini

U rezimeu ovog izveštaja, koji je dostavljen portalu Podunavlje.info, zaključeno je da je Dom zdravlja preuzeo obaveze i izvršio rashode za časove rada koji nisu efektivno izvršeni, ukupno 1.728 sati, u iznosu od najmanje 2,47 miliona dinara.

Dom zdravlja je na osnovu Odluke o radnom vremenu i ugovorima o radu utvrdio skraćeno radno vreme za 39 zaposlenih koji obavljaju poslove na radnim mestima koja Aktom o proceni rizika nisu utvrđena kao radna mesta – poslovi sa povećanim rizikom, navodi se u nalazima izveštaja.

DRI je takođe zaključila da Dom zdravlja nije u potpunosti postupao u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke. Kod pet zaključenih ugovora o javnim nabavkama za 2019. i 2020. godinu povećao obim predmeta nabavke u vrednostima većim od propisanih i na taj način izvršio nabavku dobara i usluga u iznosu od milion dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, napominje se u nalazima.

DRI u svom rezimeu navodi da je za nabavke na koje se ne primenjuje zakon, Dom zdravlja obezbedio konkurenciju i nabavke vršio na osnovu izdate narudžbenice i/ili zaključenog ugovora.

Za uređenje oblasti koje su bile predmet revizije dato je 13 preporuka koje su usmerene na:

1) planiranje i sprovođenje javnih nabavki, zaključivanje i praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama u skladu sa propisima;

2) usklađivanje akata kojima se uvodi rad sa skraćenim vremenom sa propisima koji uređuju ovu oblast;

3) unapređenje sistema internih kontrola.

DRI je u rezimeu ovog izveštaja skrenula pažnju da je potrebno da Zavod za medicinu rada koji osniva Republika Srbija bez odlaganja predloži kriterijume za utvrđivanje radnih mesta sa povećanim rizikom u zdravstvenim ustanovama i u saradnji sa potpisnicima Posebnog kolektivnog ugovora donese jedinstvenu metodologiju za procenu poslova sa povećanim rizikom koji se obavljaju u zdravstvenim ustanovama.

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je i Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Grada Smedereva u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu i rashode za zaposlene za 2020. godinu. Rezime i ovog izveštaja moći ćete uskoro da pročitate na portalu Podunavlje.info

Foto: Podunavlje.info©

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!