SO Kovin: Usvojen treći rebalans budžeta za 2021.

KOVIN, 25. novembar 2021 – Odbornici SO Kovin su na poslednjoj sednici, održanoj ovog utorka, jednoglasno doneli Odluku o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kovin za 2021. godinu i zaključak o Trećoj izmeni i dopuni Zaključka o finansiranju rada ustanova javnih službi iz budžeta opštine Kovin za 2021. godinu.

Ukupni prihodi i primanja, kao i preneta sredstva budžeta iz 2020. godine, utvrđeni su u iznosu od 1.493.396.071 dinar. Kakoje obrazloženo „razlog za donošenje sadržan je u u činjenici da je potrebno omogućiti svim korisnicima da realizuju planirana sredstva. Urađena je analiza priliva prihoda i primanja i izvršenja rashoda i izdataka za  deset meseci u odnosu na  drugi rebalans. Utvrđeno je da se primanja od prodaje zemljišta neće ostvariti u punom obimu, kao i primanja od prodaje finansijske imovine, te da će opština do kraja godine raspolagati sa 42 miliona manje od planiranih. Takođe, rashodi su na mnogo nižem nivou izvršenja za posmatrani period (54%). Za neke od planiranih projekata utvrđeno je da nije moguće realizovati ih do kraja godine, te se od ovih aktivnosti i projekata odustalo, dok je za neke projekte utvrđeno da radovi neće biti završeni do kraja godine Kontaktirani su svi budžetski korisnici radi prevazilaženja poteškoća pri realizaciji planiranih aktivnosti, te je utvrđeno da je neophodno predložiti još jedan rebalans budžeta u cilju prevazilaženja problema i ispunjavanja planiranih aktivnosti i projekata.“  Takođe, napominje se da je odredbama odluke definisano da ona stupa na snagu odmah, da je potrebno omogućiti svim korisnicima da realizuju planirana sredstva.

Shodno najnovijem rebalansiranju budžeta, data je saglasnost na treću izmenu Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Kovin za 2021 godinu, na četvrtu izmenu Programa poslovanja preduzeća „Kovinski komunalac“ za 2021. godinu,  na poseban Program korišćenja budžetske pomoći-subvencija za 2021. godinu. Doneto je takođe i rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP „Kovin gas“ Kovin za 2021. godinu, a usvojene su i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP „Kovin-gas“ i JP „Kovinski komunalac“  za period od 01.01. do 30.9.2021. godine.

Jednoglasno, SO Kovin je donela Odluku o dodeli ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Kovin izvršiocu – grupi ponuđača SMART ENERGY INVESTMENT KFT. OGRANAK SEI BEOGRAD-VRAČAR i SMART ENERGY INVESTMENT KFT, BUDAPEST i podizvođaču “IRISS STUDIO’’ DOO SOPOT, koji su podneli zajedničku ponudu i ovlastila zamenika predsednice opštine, Ratka Mosurovića, da potpiše Odluku o dodeli ugovora i Javni ugovor.

Skupština opštine Kovin je usvojila Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Kovin. Kako se naglašava u obrazloženju „cilj izrade izmene Odluke je sprovođenje skraćenog postupka izmene planskog dokumenta u skladu sa članom 51b Zakona o planiranju i izgradnji koji propisuje da se ‘u slučaju manjih izmena i dopuna planskog dokumenta, primenjuje skraćeni postupak’ koji podrazumeva se da se ne sprovodi postupak ranog javnog uvida u trajanju od najmanje 15 dana. Predmet izmena i dopuna planskog dokumenta u skraćenom postupku je samo deo planskog dokumenta koji se menja, a ne planski dokument u celini. Skraćeni postupak se primenjuje i u slučajevima kada se radi izmena i dopuna plana radi usklađivanja sa planom višeg reda, odnosno kada se radi samo tekstualna izmena plana, za potrebe izgradnje infrastrukturnih objekata ili objekata javne namene u smislu ovog zakona, i to u slučaju kada izgradnja nije moguća bez promene planskog dokumenta kojim su planirani ti objekti.“

Odbornici su bili jednoglasni i u donošenju Odluke o izmenama i  dopunama Odluke o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja subvencija za podršku radu preduzetničkih radnji, privrednih društava i turističke privrede na teritoriji opštine Kovin zbog teškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom virusa KOVID-19. Izmenama se proširuje krug preduzetnika i privrednika koji mogu konkurisati za subvencije, a do sada u 2021. nisu koristili ovu vrstu podrške.

Skupština opštine donela je i novo Rešenje o obrazovanju Komisije za planove opštine Kovin , a doneto je i rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Desanka Maksimović“ Kovin. Odbornici su doneli i rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Srđanu Stojanoviću (SNS), višem radnom terapeutu iz Bavaništa.

Foto: SO Kovin

Skorašnji članci