Smederevo: Raspisan tender za uklanjanje divljih deponija u selima

SMEDEREVO, 20. novembar 2021 – Grad Smederevo raspisao je tender procenjene vrednosti u iznosu od 300 miliona dinara za uklanjanje divljih deponija u 27 seoskih mesnih zajednica na svojoj teritoriji.

Rok za podnošenje ponuda je 14. decembar.

Predmet javne nabavke su radovi čišćenja i uklanjanja divljih deponija u skladu sa Tehničkom specifikacijom i Elaboratom o utvrđivanju broja, količina i mesta nastanka divljih deponija komunalnog otpada u 27 naselja grada Smedereva i to: Radinac, Ralja, Vučak, Petrijevo, Udovice, Badljevica, Binovac, Vodanj, Vranovo, Vrbovac, Dobri Do, Drugovac, Kolari, Kulič, Landol, Lipe, Lugavčina, Lunjevac, Mala Krsna, Malo Orašje, Mihajlovac, Osipaonica, Saraorci, Suvodol, Seone, Skobalj i Šalinac,  koji je izradio „Drago Projekt“ d.o.o. Beograd, aprila 2021. godine.

Prikupljanje otpada na lokacijama divljih deponija  vršiće se mašinski. Pre početka vršenja radova sanacije potrebno je uraditi odgovarajuće pripremne radnje. Ove radnje se odnose na uklanjanje rastinja i raščišćavanje terena i postavljanje table sa informacijama o izvođenju radova.

U skladu sa nepravilnim oblikom divljih deponija, uklanjanje otpada će se vršiti fazno, tako da se ni u jednoj fazi ne ometa promet na putevima koji prolaze kroz divlje deponije. Prvo će se pristupiti prikupljanju otpada sa divlje deponije, nakon prikupljanja, separisanja i odvoženja svog smeća sa divlje deponije, mehanizacija se premešta na raščišćenu površinu u okviru divlje deponije i pristupa se sanaciji divlje deponije.

Predmetni radovi vršiće se sukcesivno, po nalogu naručioca, a stručni nadzor nad izvršenjem predmetnih radova vršiće lice ovlašćeno od strane naručioca.

Ukupan rok završetka svih radova po ugovoru je 30 meseci od zaključenja ugovora.

Jedan od kriterijuma za izbor ponuđača je i da je u prethodne tri godine pružio usluge čišćenja i uklanjanja divljih deponija rasutih po ataru u najmanjem iznosu od 250 miliona dinara,  kao i da je izvršio tretman neopasnog otpada – komunalnog otpada u mobilnom postrojenju za tretman otpada u količini od minimalno 60.000 metara kubnih.

Naručilac traži i da je firma zainteresovana za posao u prethodne tri finansijske godine ostvarila ukupan prihod od 600 miliona dinara.

Pre podnošenja ponude, ponuđač može da izvrši obilazak lokacijai da se upozna sa Elaboratom o utvrđivanju broja, količina i mesta nastanka divljih deponija komunalnog otpada u 27 naselja grada Smedereva u Odeljenju za imovinsko pravne i komunalne poslove – Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, Gradske uprave grada Smedereva.

Prijava za obilazak lokacije se vrši elektronskim putem na e-mail ekologija@smederevo.org.rs

Skorašnji članci