Raspisan konkurs za dodelu sredstava za unapređenje šumarstva

1. april 2021 –  Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je konkurs za dodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva. Osim pravnih, na konkursu mogu da učestvuju i fizička lica.

Fizičko lice ostvaruje pravo na dodelu šumskih sadnica ili kompletno pošumljavanje preko pravnog lica, odnosno preduzetnika koji ima obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast šumskog reproduktivnog materijala sa kojim je sklopilo ugovor.

Sredstva se dodeljuju za zaštitu šuma, pošumljavanje, negu šuma, gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, proizvodnju šumskog semena, šumskog sadnog materijala, edukaciju, razvojne projekte i ostale planove od opšteg interesa za šumarstvo.

Prijavu za dodelu sredstava može podneti lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) sopstvenik, odnosno korisnik šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju;

2) pravno lice i preduzetnik, ako je zaključio ugovor o izradi i realizaciji projekata i programa radova sa sopstvenikom, odnosno korisnikom šume ili zemljišta na kome će se izvoditi radovi;

3) naučnoistraživačka ustanova u oblasti šumarstva za izradu studija, ekspertiza i razvojno – istraživačkih projekata u cilju unapređenja šumarstva, edukaciju i promociju, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispunjava posebne uslove utvrđene konkursom.

Prijava za dodelu sredstava se podnosi posebno za svaki vid posla u pisanoj i elektronskoj formi. Ukoliko prijava sadrži više programa za istu vrstu posla, navesti redosled programa po prioritetima za finansiranje.

Za više informacija pogledajte ovde.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci