Srbija ima najmanje šuma u regionu, svake godine se manje pošumljavanja

Izvor: naseselo.rs, autor: Sonja Cvetković, 2. februar 2021 – Stepen šumovitosti u Srbiji je 29,1%, dok bi prema postavljenim ciljevima u Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine optimalna šumovitost trebalo da bude 41,4%, izjavio je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor.

Tokom predstavljanja Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Pošumljavanje u Republici Srbiji“ na konferenciji za novinare, dr Pejović je naglasio da je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji u 2018. godini zabeležen pad obima pošumljavanja od 22% u odnosu na 2017. godinu, dok je u 2016. godini obim pošumljavanja bio manji u odnosu na prethodnu godinu za 26%.

Trend opadanja godišnjeg pošumljavanja prisutan je od 1995. godine, tako da je danas on ispod 2.000 hektara, dok je osamdesetih godina prošlog veka pošumljavano oko 10.000 hektara godišnje.

Autonomna Pokrajina Vojvodina, sa ispod 7% površine pod šumama, predstavlja područje sa najnižim stepenom šumovitosti u Srbiji i Evropi.

Da bi se dostigla optimalna šumovitost, predviđena prostornim planom AP Vojvodine, šumovitost bi trebalo da se uveća više nego duplo, istakao je dr Pejović i dodao da je u 14 opština AP Vojvodine stepen šumovitosti ispod 1%.

Prema podacima Svetske banke i Eurostata, Srbija na svetskom nivou beleži prosečan nivo šumovitosi koji iznosi oko 30%, a zaostaje za prosekom Evropske unije koji iznosi 39%, rekao je dr Pejović i dodao da Srbija ima najniži stepen šumovitosti u odnosu na zemlje u okruženju.

Prema rečima Gorana Čabarkape, državnog revizora i vođe tima koji sproveo reviziju, u Srbiji nije donet Program razvoja šumarstva, kao ni planovi razvoja šumskih oblasti, kojima bi bili utvrđeni pravci razvoja šuma i šumarstva na nacionalnom nivou, odnosno nivou šumskih oblasti.

Pad u obimu pošumljavanja

U Srbiji se ne preduzimaju aktivnosti u dovoljnoj meri na podizanju novih šuma u cilju postizanja optimalne šumovitosti.

U periodu od 2015. do 2019. godine utvrđen je pad u obimu pošumljavanja – osnivanju novih šuma za oko 40% i to sa 992 hektara u 2015. godini na 614 hektara u 2019. godini, rekao je Čabarkapa.

Prema podacima Uprave za šume, u Republici Srbiji postoji oko 40.000 hektara državnih šuma i šumskog zemljišta upisanih na državne organe, gradove, opštine i mesne zajednice, a koji ne mogu biti korisnici šuma u skladu sa Zakonom, istakao je Čabarkapa.

Kako je objasnio, postoje površine od preko 86.000 hektara gde je stvarno stanje šuma na zemljištu a koje se u katastru vodi kao poljoprivredno, što stvara rizik da se navedenim površinama ne gazduje u skladu sa Zakonom.

Prema Programu pošumljavanja neobraslih površina JP Vojvodinašume, za period od 2014. do 2017. godine, od planiranih 1.196 hektara, pošumljeno je 509 hektara, odnosno 43% planiranog.

Iako je zaključkom Skupštine AP Vojvodine predviđeno godišnje povećanje površina pod šumama od 1.450 hektara, ukupno je od 2011. do 2019. godine pošumljeno 1.397,4 hektara.

Nema efikansog nadzora

U Srbiji nije u dovoljnoj meri uspostavljen ni efikasan nadzor u oblasti šumarstva. U proteklih 20 godina duž administrativne linije sa AP Kosovo i Metohija evidentirano je preko 640.000 m3 bespravno posečenog drveta ukupne vrednosti oko 2,6 milijardi dinara, rekao je Čabarkapa.

U državnim šumama kojima gazduju JP Srbijašume i JP Vojvodinašume u revidiranom periodu evidentirano je 87.735m3 bespravno posečenog drveta, što čini štetu preko 475 miliona dinara. Najveći deo bespravnih seča odnosi se na šume kojima gazduje JP Srbijašume, odnosno oko 95%.

Od 2017. do 2019. godine od ukupno bespravno posečenih stabala drveta, oko 82.000 m3 nalazi se u šumama kojima gazduju JP Srbijašume, dok se dve trećine odnosi na bespravne seče duž administrativne linije.

JP Srbijašume“ je od planiranih radova u 2019. godini na sanaciji oštećenih šuma duž administrativne linije sa AP Kosovo i Metohija, zaključno sa majem 2020. godine, realizovalo 14% površina u odnosu na plan.

Ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2.252.400 hektara

U skladu sa Nacionalnom inventurom šuma, ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2.252.400 hektara, od čega je u državnom vlasništvu 1.194.000 hektara ili 53%, a u privatnom 1.058.400 hektara ili 47%. JP Srbijašume i JP Vojvodinašume gazduju i pružaju stručno savetodavne poslove za više od 90% šuma.

Državna revizorska institucija dala je preporuke subjektima revizije u cilju unapređenja stanja u oblasti šumarstva.

Foto/ilustracije: pexels.com

Preuzeto sa: http://naseselo.rs/2021/01/29/pad-posumljavanja-u-srbiji/

Skorašnji članci

error: Content is protected !!