NSZ: Isplata posebne novčane naknade za septembar od ove srede

13. oktobar 2020 – Nacionalna služba za zapošlјavanje saopštila je danas da će sutra, u sredu, 14. oktobra, izvršiti isplatu posebne novčane naknade za mesec septembar 2020. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu:

  • prestanka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu, i to:
  1. ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem odreenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu  – u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu,
  2. ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
  • prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada;
  • prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom;
  • prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva;
  • otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom;
  • premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima;
  • prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom.

Nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od iznosa otpremnine utvrđene Zakonom o radu, može ostvariti pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. ovog zakona.

 

Skorašnji članci