Preporuke za zaštitu zasada kruške i jabuke

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 14. maj 2020 – Zasadi kruške se nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm. Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u stadijumima imaga, položenih jaja i larvi L1-L3.

U cilju sprečavanja formiranja larvi u položenim jajima, kao i suzbijanja ispiljenih larvi, proizvođačima se preporučuje primena insekticida: HARPUN u koncentraciji 0,15% (15 ml na 10 l vode) + ABASTATE u koncentraciji 0,15% (15 ml na 10 l vode).

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida, preporučuje se korišćenje okvašivača NU FILM 17 u količini od 1 l/ha.

U cilju zaštite plodova i lisne mase od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), proizvođačima se preporučuje primena fungicida: MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% (25 g na 10 l vode) + SEKVENCA u koncentraciji 0,03% (3 ml na 10 l vode).

Zaštita zasada jabuke u narednom periodu

Zasadi jabuke su u fazi veličine ploda do 20 mm.

Najavljene padavine u narednom periodu, usloviće izbacivanje askospora i stvoriće povoljne uslove za nastanak infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis). Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, obave tretman fungicidima: KARDINAL u koncentraciji 0,1% (10 ml na 10 l vode) + SEKVENCA u koncentraciji 0,03% (3 ml na 10 l vode).

Kod osetljivog sortimenta u cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida: LUNAR u koncentraciji 0,02% (2 ml na 10 l vode).

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju suzbijanja navedene štetočine i sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se hemijska zaštita jabuke primenom insekticida: TRITON u koncentraciji 0,25% (25 ml na 10 l vode) + okvašivač NU FILM 17 u koncentraciji 0,1% (10 ml na 10 l vode).

U početnim fazama rasta i razvoja plodova stru;njaci Galenike Fitofarmacije preporučuju upotrebu folijarnog đubriva FERTIGAL CaB ORGANO. To je proizvod na bazi kalcijuma sa dodatkom bora koji olakšava usvajanje i translokaciju kalcijuma kroz biljku. Pozitivno utiče na bolju deobu ćelija ploda i poboljšanje kvaliteta plodova. Doza primene je 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci