Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 31. mart 2020 – Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama belih balona do početka cvetanja. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja – od faze sveže položenih jaja pa do ispiljenih larvi. Takođe se u mnogim zasadima primećuju i oštećenja od kruškine eriofidne grinje (Eriophyes pyri). Za njihovo suzbijanje treba koristiti ABASTATE u količini 1,5 l/ha.

dav

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida preporučuje se korišćenje okvašivača NU FILM 17 u količini 1 l/ha.

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje zaštita fungicidima:

MANKOGAL 80 – 2,5 kg/ha + PEHAR – 1 l/ha ili NEON – 0,5 l/ha

U cilju otklanjanja i prevazilaženja stresnog stanja u kojima se trenutno nalaze biljke preporučujemo upotrebu ACTIVEG 12-4-6 + 0,2MgO + TE (NPK formulacija folijarnog đubriva bazirana na povećanom sadržaju azota u aminokiselinskom kompleksu) u količini od 3-5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci