Usvojena uredba o plaćanju naknade za zagađivače životne sredine

BEOGRAD, 18. april 2019. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijuma koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu.

Uredbom se propisuju kriterijumi za određivanje aktivnosti pravnih lica i preduzetnika koji utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, na osnovu čega se utvrđuje visina naknade.

Predviđeno je da se iznos naknade određuje na osnovu emisije zagađujućih materija sumpor dioksida, azotnih oksida i praškastih materija u vazduh, nastale procesom sagorevanja čvrstih, tečnih i gasovitih goriva za dobijanje energije, tople vode, pare i grejanja prostora.

Uredbom su obuhvaćeni i proizvođači opasnog otpada, kao i oni koji ga odlažu.

Posledice primene ovog propisa osetiće pre svega one privredne grane koje svoje proizvodne procese obavljaju sa zastarelom tehnologijom.

Dobitak će imati ona pravna lica i preduzetnici koja vode politiku smanjenja zagađenja uvođenjem čistih tehnologija, uštede energije i racionalizacije eksploatacije prirodnih resursa.

Usvojenim dokumentom uvodi se poštovanje principa „Zagađivač plaća“, kao tekovine zakonodavstva Evropske unije, koji se uspešno primenjuje poslednje tri decenije.

Novina koja se uvodi ovom uredbom je obaveza da pravna lica, preduzetnici i fizička lica, kao i jedinice lokalne samouprave plaćaju naknadu isključivo prema stvarnom stepenu i količini zagađenja, koji je nastao obavljanjem njihovih aktivnosti.

Od plaćanja naknade izuzete su osobe do 18 godina, nezaposlena lica i penzioneri sa primanjima do 25.000 dinara.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci