podunavlje.info

Još dva dana za prijavu dece za vrtić – i elektronskim putem

SMEDEREVO, 10. april 2019 – Predškolska ustanova „Naša radost“ Smederevo je raspisala konkurs za upis dece u celodnevni boravak za radnu 2019/20. godinu, a osim lično roditelji mogu i elektronskim putem da urade prijavu za upis u vrtić na Portalu e-Uprave,saopšteno je danas na sajtu Grada Smedereva. Konkurs traje do 12. aprila, a za prijave za upis putem elektronske usluge sistem automatski pribavlja podatke iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da  roditelji ne pribavljaju ova dokumenta.

U Predškolsku ustanovu može da se upiše dete na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, uzrasta od 6 meseci do 3 godine (jasle), deca uzrasta od 3-6,5 godina celodnevni boravak, i uzrasta od 5,5-6,5 godina – poludnevni boravak. 

Prijava elektronskim putem nije moguća za samohrane roditelje, osim za samohranog roditelja kada je drugi roditelj nepoznat; za roditelje koji nisu državljani Republike Srbije; za decu žrtava nasilja u porodici; decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju; decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite; decu iz porodice u kojoj je dete teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju; za decu teško obolelih roditelja; za decu čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica; deca predložena od strane Centra za socijalni rad; deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj. Predškolska ustanova nije u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem jer je neophodno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje navedeno.

Ovde je sve prilično jasno, osim činjenice da ova mogućnost nije saopštena ranije, odnosno pre  ili u vreme raspisivanja konkursa (1. april), već dva dana do isteka roka za upis dece u vrtić. Da li to dovoljno govori o brizi donosilaca odluka za građane i odnosu prema građanima kada je u pitanju ostvarivanje njihovih prava.

Exit mobile version