Site icon podunavlje.info

Vlada nije predvidela sredstva za ispitivanje zemljišta

SMEDEREVO, 21. mart 2019 – Uredba Vlade Srbije o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu, prvi put, posle pet godina, ne predviđa sredstva za ispitivanje zemljišta poljoprivrednih proizvođača.

Kako Podunavlje.info nezvanično saznaje, za petak je dogovoren razgovor na ovu temu zainteresovanih aktera sa pomoćnikom ministra.

Uprava za poljoprivredno zemljište je objavila da je Vlada Republike Srbije 14. marta usvojila Uredbu o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu.

Uredbom se bliže propisuju vrste i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja, izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava i visina sredstava predviđena za pojedine vrste radova.

Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja obuhvataju komasaciju, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, nabavku nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja; studijsko-istraživački radove, programe i projekte. Za sprovođenje zemljišne politike u 2019. godini budžetom je predviđeno 520 miliona dinara.

Međutim, prvi put posle pet godina nisu planirana sredstva za ispitivanje zemljišta, odnosno kod 1. Zaštite poljoprivrednog zemljišta za 1.1. Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta – 0002 Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, opredeljeno je ukupno 649.800 dinara, što je, kako nezvanično saznajemo, dugovanje za prethodnu godinu.

Inače, do sada su ovu pogodnost proizvođači koristili preko svojih savetodavnih službi, odnosno njihovih laboratorija za agrohemijska ispitivanja. Pitanje je kako će se novonastala situacija odraziti na zakonsku obavezu poljoprivrednika, ali i na rad poljoprivrednih stručnih službi koje su obavljale ovaj posao. Podsetimo, prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, proizvođači su u obavezi da najmanje jednom u pet godina ispitaju kvalitet zemljišta.

U Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Kolarima skoro 40 godina se radi ispitivanje za osnovne parametre plodnosti zemljišta – Ph, humus, ukupni azot, lako pristupačni fosfor i kalijum i kalcijum karbonat. Na osnovu toga, poljoprivredni proizvođači dobijaju stručnu preporuku, jedan deo se odnosi na meliorativnu popravku zemljišta (plodnost zemljišta za duži vremenski period), a drugi deo čini konkretna preporuka za prihranu kultura.

„Do sada smi imali tri do četiri hiljade uzoraka analize zemljišta na godišnjem nivou. Proizvođači nisu plaćali ovu uslugu, a mi smo u njihovo ime fakturisali Upravi za poljoprivredno zemljište. To je činilo do dvadeset odsto naših ukupnih godišnjih prihoda“, rekao je za Podunavlje.info dobro obavešteni izvor koji je zahtevao anonimnost.

Osim toga, poljoprivredne službe su upravo po tom osnovu upošljavale laborante, kojima je ovo bio glavni posao i sada ostaju bez njega. Tako je sada nepoznanica na koji način će službe biti u mogućnosti da u novonastaloj situaciji za ove ljude obezbede posao i prihode.

„Da bismo predupredili ovakvu mogućnost, da poljoprivrednici ostanu bez takve pomoći države, a i mi bez jednog dela prihoda po osnovu navedene aktivnosti, sa lokalnom samoupravom je dogovoreno da poljoprivrednicima omogućimo da besplatno, N-min metodom, ispitujemo pristupačnost azota u zemljištu, koji konkretno daje mogućnost poljoprivrednicima, uz dobijenu preporuku, da unesu azotno đubrivo u tačnoj količini koliko je biljkama potrebno za postizanje željenog prinosa. To je stavljeno u program podsticaja poljoprivrede za ovu godinu i očekujemo da će Skupština grada Smedereva odobriti. Važno je istaći da će to svakako pomoći proizvođačima da postignu bolje finansijske rezultate, ali će uticati i na zaštitu životne sredine. Prema našim saznanjima, dešava se da poljoprivrednici u određenim slučajevima koriste i mnogo veće količine azotnog đubriva od preporučenih, gde može doći do ispiranja viška azota u vodotokove, što negativno utiče na životnu sredinu“, istakao je naš izvor.

Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu, napominje ovaj poljoprivredni stručnjak, ipak predviđa brojne pogodnosti za poljoprivredne proizvođače, pa savetuje da kada Uprava za poljoprivredno zemljište nakon donošenja programa, raspiše konkurs kojim će se utvrditi dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu i ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva, obrasci za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava, proizvođači konkurišu za ova podsticajna sredstva.

Foto: PSSS „Smederevo“

Exit mobile version