Pomoć socijalno ugroženim izbeglim i raseljenim

SMEDEREVO, 26. septembar 2018 – Grad Smederevo objavio je javne pozive za dodelu jednokratne novčane pomoći, pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane i za pomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva. Obavezan uslov za prijavljivanje na sva tri poziva je da podnosioci zahteva imaju izbeglički status, odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica, sa boravištem u gradu Smederevu, kao i da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, za jul 2018. godine (poslednji objavljen podatak), odnosno 24.601 dinar ili manje.

Pravo na pomoć pri nabavci ogreva ostvaruju podnosioci zahteva, prema uslovima, kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim Pravilnikom, i to za 25 porodica. Toliko je predviđeno i jednokratnih novčanih pomoći.

Pravo na pomoć pri nabavci ogreva nemaju porodice koje su ostvarile pravo na montažne kuće i otkup seoskih domaćinstava.

Ukoliko za jednu vrstu pomoći konkuriše manji broj podnosilaca prijava od broja predviđenog Javnim pozivom, Komisija ima prava da preostale kandidate preusmeri za drugu vrstu pomoći.

Prijavni obrazac se preuzima u prostorijama Povereništva za izbeglice i migracije GU Smederevo, popunjava, i sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, predaje se na pisarnici GU Smederevo, ili se šalje poštom, u roku od osam dana od objavljivanja poziva.

Skorašnji članci