Subvencije za poljoprivrednike

SMEDEREVO, 1. jul 2017 – Grad Smederevo objavio je danas šest javnih poziva u oblasti poljoprivrede, pored ostalih i poziv bankama za kratkoročno i dugoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Smedereva, uz učešće lokalne samouprave u sufinansiranju dela kamate na kredite za osnovna i obrtna sredstva u poljoprivredi.

Zainteresovane banke moraju ponuditi sledeće uslove za kratkoročne kredite (do 12 meseci): za nabavku obrtnih sredstava u poljoprivredi (repromaterijal, sredstva za zaštitu bilja, gorivo, đubrivo, sadni materijal, stočna hrana, ambalaža, kupovina stoke i dr.); u iznosima od 100.000,00-400.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 12 meseci i jednokratnim vraćanjem; sa kamatnom stopom utvrđenom na godišnjem nivou, bez valutne klauzule.

Nephodno je definisati namensko kreditiranje u ugovoru o kreditu, tako da se navede vrsta robe čija se nabavka kreditira na osnovu dokumenata o nabavci robe /faktura,ugovor/, a za iznose do 200.000,00 dinara, proizvođači nakon realizacije kredita dostavljaju račune o namenskom trošenju sredstava izdate u periodu korišćenja kredita, a koji pokrivaju iznos odobrenog kredita.

Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamata po kratkoročnim kreditima nakon dospeća kredita, za utvrđeni iznos kamate preko 3%.

Uslovi za dugoročne kredite (do 36 meseci): za nabavku osnovnih sredstava u poljoprivredi (nabavku mehanizacije, mašina i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kupovinu zemljišta za poljoprivredne svrhe, podizanje dugogodišnjih zasada, nabavku osnovnih stada i dr.); u iznosima od 500.000,00-1.000.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.); kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule.

Za dugoročne kredite (do 36 meseci): za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme na površini do 1 ha po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu; odobravanje kredita u minimalnom iznosu od  500.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.); kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

Dugoročni krediti se odobravaju strogo namenski, na osnovu dostavljene dokumentacije /ugovor, fakture i druge prateće dokumentacije/.

Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamate po dugoročnim kreditima za nabavku osnovnih sredstava za utvrđeni iznos kamate preko 3%, a posebno, za nabavku protivgradnih mreža i opreme za zasade do 1 ha površine, vrši sufinansiranje kamate 100%.

 

Pravo na korišćenje može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo (fizička i pravna lica) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom; ako su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva; ako podnosilac zahteva nema neizmirenih dospelih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave, zbog čega banka podnosi zahtev za proveru i saglasnost gradu Smederevu, za svakog korisnika kredita.

Rok za dostavljanje ponude je  14.07.2017. godine do 12 časova.

Takođe, objavljeno je još pet poziva u oblasti poljoprivrede: za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu, za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, zatim za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2018. godinu, i za ostvarivanje prava korišćrnja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2018. godinu.

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!