Subvencije i javni radovi za nezaposlene

SMEDEREVO, 17. maj 2017 – Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Smederevo raspisali su javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini.

Subvencija se odobrava poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru sa sedištem na teritoriji Grada Smedereva, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Smederevo-Odeljenje.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: mladi do 30 godina starosti,         stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca, ili su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja.

Visina subvencije, u skladu sa važećom uredbom Vlade Srbije, Smederevo je razvrstano u prvu i drugu grupu razvijenosti i iznosi 150.000 dinara po licu, odnosno 180.000 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca i mlade do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja;

Odluka o odobravanju subvencije poslodavcu za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva poslodavca, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim licima za koja ostvaruje pravo na subvenciju, pri čemu filijala Smederevo prati realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu NSZ, do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. novembra.

Takođe, raspisan je Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Subvencija je namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Grada Smedereva i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari, pored ostalih uslova, da je na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu NSZ, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 15. jun.

Raspisan je i Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica. Program je namenjen radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Smederevo, na osnovu javnog konkursa uz predhodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Smedereva.

Poslodavac – izvođač javnog rada, može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko angažuje nezaposlena lica koja pripadaju sledećim kategorijama teže zapošljivih: radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina starosti, mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca, mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci a posebno nezaposlena lica koja posao traže duže od 18 meseci), stariji od 50 godina, žene, ruralno stanovništvo, izbegla i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, samohrani roditelji, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i sl.

Lica iz gore navedenih kategorija, mogu biti uključena u navedenu meru pod uslovom da se nalaze na evidenciji filijale Smederevo NSZ, a maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a predviđena je isplata naknade

u visini do 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, uplata poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i naknada troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu NSZ, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 5. jun.

Skorašnji članci