Rodno odgovorno budžetiranje

SMEDEREVO, 3. april 2017 – Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, donelo je Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta grada Smedereva za 2018. godinu.

Rodno odgovorno budžetiranje, odnosno uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. Kako se navodi, rodno odgovorno budžetiranje doprinosi poboljšanju efektivnosti i transparentnosti budžeta i omogućava bolji uvid u koristi koje žene i muškarci imaju od budžetskih sredstava.

Planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava grada Smedereva  za 2018. godinu, postupno se uvodi rodno odgovorno budžetiranje kod korisnika budžetskih sredstava grada Smedereva: Gradska uprava grada Smedereva, Muzej u Smederevu, Narodna biblioteka Smederevo i Centar za kulturu Smederevo, putem definisanja rodne komponente, odnosno rodnih ciljeva i indikatora u okviru 4 programa.

Ovaj plan utvrđuje se kao minimalan u smislu obuhvata korisnika budžetskih sredstava i programa kod kojih se uvodi rodna komponenta i to tako što će biti definisan najmanje jedan rodni cilj u okviru svakog od Planom opredeljenih programa bilo na nivou programa ili programske aktivnosti, uz nastojanje da se urodnjavanje primeni na oba nivoa. Takođe, uz svaki definisani rodni cilj, obavezno je definisanje najmanje jednog rodnog indikatora – pokazatelja za praćenje postizanja odnosnog cilja programa i/ili programske aktivnosti.

U postavljanju urodnjenih ciljeva i pokazatelja, navodi se dalje u Planu, korisnici budžetskih sredstava koriste relevantne lokalne strateške i planske dokumente i rukovode se pristupom rodne ravnopravnosti sadržanim u nacionalnim sektorskim ili horizontalnim dokumentima, kao što je Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine.

Korisnici budžetskih sredstava podstiču se da u postupku izrade programskog budžeta kroz programe, programske aktivnosti i projekte u okviru svojih nadležnosti, pripremaju indikatore/pokazatelje koji se odnose na lica tako da oni budu razvrstani po polu.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!