Site icon podunavlje.info

Interni konkurs za 9 izvršilaca

SMEDEREVO, 16. novembar 2016 – Gradska uprava u Smederevu objavila je danas interni konkurs za popunjavanje radnih mesta, za ukupno devet izvršilaca, prijemom lica na neodređeno vreme.

 

Za sva radna mesta jedan od uslova je VII stepen, pa se pretpostavlja da će na ovaj način biti delimično „amortizovano“ najavljeno „gašenje“ Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo JP.

 

Naime, od narednog skupštinskog zasedanja u petak, u Smederevu će najverovatnije postojati  novo javno preduzeće pod imenom Urbanizam Smederevo, dok će Direkcija u sadašnjem formatu prestati da postoji.

 

Gradsko veće je donelo odluku kojom se postojanje Direkcije okončava, zato što gašenje tih preduzeća širom Srbije nalaže zakonska regulativa – Direkcija više ne može da bude direktni budžetski korisnik i rok je 1. decembar.

 

Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na interni konkurs, komisija će 2. decembra u 12 sati razmotriti sve pristigle prijave i dokaze i sačiniti listu kandidata među kojima će se sprovoditi izborni postupak. Listu kandidata potpisuju svi članovi komisije.

 

Na listi kandidata za izbor naći će se samo kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na radnim mestima koja se popunjavaju, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem i sa kojima će se obaviti usmeni razgovor u kojem će se oceniti one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata za svako radno mesto, a po navedenim opisima poslova.

 

Na internom konkursu imaju pravo da učestvuju samo zaposleni na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – u organima jedinice lokalne samouprave, javnim službama, javnim preduzećima, pravnim licima osnovanim od strane tih preduzeća, privrednim društvima i drugim organizacijama koje u sistemu lokalne samouprave imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno zaposlene čije se plate, odnosno zarade finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

 

Rok za podnošenje prijava počinje 17. novembra i ističe 1. decembra, navodi se u tekstu internog konkursa, koji prenosimo u nastavku:

 

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD SMEDEREVO

Gradska uprava grada Smedereva

Broj: 111-2/2016-07

Datum: 16. novembar 2016. godine

S M E D E R E V O

 

 

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 68/2015), članova 3, 4, 5. i 6. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 17/2016 ), načelnica Gradske uprave grada Smedereva donosi

 

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA

 

 

I Organizacioni oblik u kome se radna mesta popunjavaju: Gradska uprava grada Smedereva, sedište: Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

II U Gradskoj upravi grada Smedereva, popunjavaju se radna mesta internim konkursom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, broj 02-277/2013-07 od 4.2.2014. godine i broj 02-117/2015-07 od 14.9.2015. godine) i to:

 1. u Odeljenju za opštu upravu, mesne zajednice, vanredne situacije i zajedničke poslove – Odsek za mesne zajednice, raspisivanjem internog konkursa popuniti radno mesto pod rednim brojem 52 – Poslovi izrade planova razvoja mesnih zajednica i praćenje realizacije planova rada mesnih zajednica, prijemom lica na neodređeno vreme – 2 (dva) izvršioca;
 2. u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, raspisivanjem internog konkursa popuniti radno mesto pod rednim brojem 104 – Poslovi ekonomskog razvoja, prijemom lica na neodređeno vreme – 4 (četiri) izvršioca;
 3. u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove – Grupa za urbanizam, raspisivanjem internog konkursa popuniti radno mesto pod rednim brojem 154 – Poslovi u oblasti urbanizma, prijemom lica na neodređeno vreme – 1 (jedan) izvršilac;
 4. u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove – Grupa za građevinske i komunalne poslove, raspisivanjem internog konkursa popuniti radno mesto pod rednim brojem 160 – Poslovi iz oblasti izgradnje, prijemom lica na neodređeno vreme – 1 (jedan) izvršilac;
 5. u Odeljenju za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije – Grupa za građevinsku inspekciju, raspisivanjem internog konkursa popuniti radno mesto pod rednim brojem 187 – Rukovodilac Grupe za građevinsku inspekciju, prijemom lica na neodređeno vreme – 1 (jedan) izvršilac.

III Opis poslova i uslovi iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, broj 02-277/2013-07 od 4.2.2014. godine i broj 02-117/2015-07 od 14.9.2015. godine):

 1. za radno mesto pod rednim brojem 52 – Poslovi izrade planova razvoja mesnih zajednica i praćenje realizacije planova rada mesnih zajednica:

OPIS POSLOVA: Pruža stručnu pomoć u radu mesnih zajednica, prati programe razvoja mesnih zajednica u oblasti urbanizma i infrastrukture, učestvuje u izradi programa razvoja seoskih mesnih zajednica i prati njihovu realizaciju, prati propise iz oblasti svog rada, koordinira saradnju mesnih zajednica sa Gradskom upravom, javnim službama, javnim preduzećima i ostalim subjektima, koji imaju kontakta sa mesnim zajednicama u oblasti komunalne infrastrukture, razvoja seoskih mesnih zajednica i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.

USLOVI: VII stepen, Pravni, Ekonomski, Poljoprivredni, Prirodno -matematički, Građevinski, Fakultet za uslužni biznis ili Saobraćajni  fakultet, Fakultet za privredu i pravosuđe – Privredna akademija, jedna godina radnog iskustva, položen državni stručni ispit;

 1. za radno mesto pod rednim brojem 104 – Poslovi ekonomskog razvoja:

OPIS POSLOVA: Prati i analizira kretanja u oblasti privrede i priprema predloge podsticajnih mera privrednog razvoja, izrađuje delove programa razvoja Grada u domenu ekonomskog razvoja, organizuje i učestvuje u organizaciji kampanja za informisanje javnosti o značaju novih investicionih ulaganja, sarađuje sa organizacionim jedinicama gradske Uprave, nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom,regionalnom i republičkom nivou, kako bi se usaglašenim merama ostvario brži privredni razvoj Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Skupštine Grada, po nalogu šefa Kancelarije i načelnika Odeljenja.

USLOVI: VII stepen, Ekonomski fakultet,  Pravni fakultet,  Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Saobraćajni  fakultet, PMF, Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet-smer turizam  ili  Informacione tehnologije (marketing), jedna godina radnog iskustva, položen državni stručni ispit;

 1. za radno mesto pod rednim brojem 154 – Poslovi u oblasti urbanizma:

OPIS POSLOVA: Obavlja vanupravne i druge poslove iz delokruga ovog Odseka. Učestvuje u pripremi odluke o izradi ili izmeni planskog dokumenta.Izrađuje/učestvuje u izradi koncepta planskog dokumenta.Za potrebe izrade koncepta planskog dokumenta prikuplja podatke o postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, drugoj dokumentaciji zančajnoj za izradu plana, stanju i kapacitetima infrastruktre, kao i o drugim podacima neophodnim za izradu plana. Izrađuje informacije o lokaciji, o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, na osnovu planskog dokumenta. Utvrđuje da li je uz zahtev za izdavanje informacije o lokaciji podneta propisana dokumentacija, ukoliko nije obaveštava o tome podnosioca zahteva u propisanom roku. Priprema sve uslove i podatke potrebne za izdavanje rešenja o lokacijskoj dozvoli koji su potrebni za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata. Po službenoj dužnosti, pribavlja uslove i podatke od organa i organizacija nadležnih za izdavanje tih uslova i podataka, koji nisu sadržani u planskom dokumentu, a koji su potrebni za izdavanje lokacijske dozvole. Konstatuje da li je idejno rešenje urađeno u skladu sa uslovima sadržanim u planskom dokumentu na osnovu koga se izdaje lokacijska dozvola, ako je to idejno rešenje priloženo uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole.Obavlja rad na terenu po svakom podnetom zahtevu za izdavanje lokacijske dozvole. Daje obaveštenja po zahtevima stranaka. Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe i šefa Odseka.

USLOVI: VII stepen, Arhitektonski, Prirodno-matematički (smer prostorno planiranje), Šumarski fakultet (smer pejzažna arhitektura), jedna godina radnog iskustva, položen državni stručni ispit;

 1. za radno mesto pod rednim brojem 160 – Poslovi iz oblasti izgradnje:

OPIS POSLOVA: Obavlja složene poslove iz delokruga rada Odseka. Vrši proveru usklađenosti glavnog projekta sa izdatom lokacijskom dozvolom, obrađuje i kompletira dokumentaciju neophodnu u postupku: izdavanja rešenja o građevinskoj dozvoli, rešenja kojim se odobrava izvođenje radova i izdavanje privremenih građevinskih dozvola; vrši kontrolu usaglašenosti temelja sa glavnim projektom; učestvuje u donošenju rešenja o odbacivanju zahteva; izrađuje izveštaje i analize vezane za izgradnju objekata, obrađuje rešenja po žalbama, daje obaveštenja po zahtevima stranaka, vodi knjigu evidencije izdatih građevinskih dozvola i obrađuje statističke podatke u vezi izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola. Obavlja stručne poslove u postupku pripreme i vršenja tehničkog pregleda objekata, priprema uslove za donošenje rešenja o formiranju komisije za tehnički pregled, obavlja kontakt sa članovima komisije, investitorom, izvođačem radova u postupku tehničkog pregleda, prikuplja dokumentaciju za pregled objekata, pruža potrebnu pomoć komisiji na izradi zapisnika, prosleđuje ga strankama i poziva članove komisije, stara se o dokumentaciji sve do izdavanja rešenja za upotrebu objekta. Obavlja  i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe i šefa Odseka.

USLOVI: VII stepen, Arhitektonski ili Građevinski fakultet, dve godine radnog iskustva, položen državni stručni ispit;

 1. za radno mesto pod rednim brojem 187 – Rukovodilac Grupe za građevinsku inspekciju:

OPIS POSLOVA: Organizuje i usmerava rad Grupe, odnosno pojedinih izvršilaca; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Grupe; vrši prijem stranaka i daje potrebna obaveštenja u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i obaveza;  pruža stručnu pomoć zaposlenima; raspoređuje poslove na izvršioce; odgovara za blagovremeno i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka; vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona i drugih propisa iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja u okviru prava i dužnosti Grada i u tom smislu preuzima sve zakonom propisane mere, učestvuje u izradi nacrta i predloga odluka, izveštaja i informacija iz svoje nadležnosti za potrebe Skupštine Grada, Gradskog veća i gradonačelnika Grada; organizuje saradnju sa drugim organizacijama i ustanovama od značaja za rad građevinske inspekcije i vrši druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Odeljenja.

USLOVI: VII stepen, Građevinski ili Arhitektonski fakultet, tri godine radnog iskustva, položen državni stručni ispit.

 

V Mesto rada: Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

VI Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana kada je interni konkurs objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

VII Rok za podnošenje prijava počinje 17. novembra 2016. godine i ističe          1. decembra 2016. godine.

 

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:

Bojana Radovanović, telefon: 026/672-724, lokal 1017,                                              e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

IX Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs: Gradska uprava grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo, sa naznakom „Za interni konkurs“ i navodom radnog mesta za koje se prijava podnosi.

 

X Datum oglašavanja: 16. novembar 2016. godine.

 

XI Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 

XII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

 1. overena fotokopija diplome o stručnoj spremi;
 2. fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
 3. uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
 4. izvod iz Matične knjige rođenih;
 5. uverenje o državljanstvu;
 6. uverenje o neosuđivanosti i
 7. lekarsko uverenje.

 

XIII Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na Interni konkurs komisija će, 2. decembra 2016. godine u 12:00 sati, razmotriti sve pristigle prijave i dokaze i sačiniti listu kandidata među kojima će se sprovoditi izborni postupak. Listu kandidata potpisuju svi članovi komisije. Na listi kandidata za izbor naćiće se samo kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na radnim mestima koja se popunjavaju (radna mesta pod rednim brojevima 52, 104, 154, 160. i 187. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, broj 02-277/2013-07 od 4.2.2014. godine i broj 02-117/2015-07 od 14.9.2015. godine), o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem i sa kojima će se obaviti usmeni razgovor u kojem će se oceniti one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata za svako radno mesto, a po navedenim opisima poslova.

Prijave kandidata koje su neblagovremene i nedopuštene; prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove; prijave kandidata koji nisu dostavili sve potrebne dokaze uz prijavu, konkursna Komisija odbacuje zaključkom.

 

XIV Na internom konkursu imaju pravo da učestvuju samo zaposleni na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – u organima jedinice lokalne samouprave, javnim službama, javnim preduzećima, pravnim licima osnovanim od strane tih preduzeća, privrednim društvima i drugim organizacijama koje u sistemu lokalne samouprave imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno zaposlene čije se plate, odnosno zarade finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

 

 

NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

GRADA SMEDEREVA

 

Milijana Novaković

 

 

Napomene:

 1. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene zaključkom konkursne Komisije
 2. Interni konkurs objavljen je na internet stranici i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

Exit mobile version