You are here

Zaštita koštičavih voćnih vrsta

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 4. jun 2019 – Iako zauzimaju značajne površine u voćarskoj proizvodnji, u Srbiji nije dovoljno urađeno na unapređenju tehnologije proizvodnje koštičavog voća. Od oko 1,5 miliona tona voća koliko se godišnje proizvede u Srbiji, više od milion tona je koštičavo voće, što je 60-70% ukupne proizvodnje.

Gajenje koštičavog voća je potencijalno visoko profitabilno i kao takvo je veoma značajno za individualne poljoprivredne proizvođače. Tržište traži sve bolji kvalitet plodova i veći prinos, a oni se ne mogu dobiti bez adekvatne i pravovremene primene mera zaštite i ishrane. Mere zaštite treba sprovoditi prema potrebi, odnosno svaki tretman treba izvoditi na osnovu procena opasnosti od prouzrokovača biljnih bolesti ili štetnih insekata. Za razvoj biljnih bolesti presudne su temperatura i vlaga, i od njihovih vrednosti zavisi nastanak, dinamika i štetnost bolesti. Kada su klimatski parametri optimalni za razvoj parazita, u prvom redu gljiva, u toku vegetacije njihova agresivnost dolazi do maksimuma, a razvoj i štetnost bolesti ispoljavaju se do najvišeg stepena. Od najvećeg značaja je pravilno određivanje momenta tretiranja, kvalitet izvedenog tretiranja i adekvatan izbor sredstva za zaštitu bilja.

Gljive iz roda Monilinia predstavljaju patogene koji svake godine nanose najveće gubitke u prinosima voća svetu. Štetnost u kišovitim godinama može biti i do 100%, ako se uzme u obzir sušenje cvetova, grančica i trulež plodova. Karakteristični simptomi se javljaju u vidu sušenja cvetova i grančica, u prvom delu vegetacije, kao i truleži plodova u drugom delu vegetacije.

Na području Srbije je utvrđeno prisustvo tri različite vrste: M. laxaM. fructigena i M. fructicola. Među prouzrokovačima sušenja cvetova, grana i grančica kaoi mrke truleži plodova koštičavih voćaka u Srbiji dominantno se javlja M. laxa, dok je zastupljenost ostalih vrsta ovog roda znatno manja – M. fructigena i M. fructicola.

Monilia laxa – primarno izaziva sušenje cvetova ili grančica, ali trulež plodova. Pored koštičavog voća, može se javiti i kod jabuke, dunje i kruške.

Monilia fructigena – uglavnom je patogen plodova jabučastih voćaka. Izaziva trulež plodova u koje prodire uglavnom preko mehaničkih oštećenja nastalih napadom insekata, gradom, pucanjem ploda i sl.

Monilia fructicola – najčešće je patogen plodova koštičavih voćaka – breskve, nektarine, šljive, kajsije, trešnje i višnje, ali napada i jabučaste voćne vrste.
Prisustvo M. fructicola,detektovano je po prvi put u Srbiji 2013. godine, na plodovima koštičavih voćnih vrsta, ali i na plodovima jabuka  u našoj zemlji.

Palež cvetova i sušenje grančica koštičavog voća

Gljiva najčešće prezimljava u zaraženim mumificiranim plodovima ili kao micelija u rak-ranama mladara u kojima nastaje sporulacija. Nastale konidije raznose vetar i kiša. Konidije dospevaju na cvet, gde klijaju i ostvaruju infekciju. Infekcija cveta se najčešće dešava preko žiga tučka, što predstavlja osnovni način zaraze. Infekcije mogu nastupiti preko drugih delova cveta, kao što su antere i krunični listići, ali su one od manjeg značaja. Nakon pojave prvih simptoma na cvetovima, zaraza se širi tokom vegetacije konidijima. Obično je potrebno 3-7 dana od infekcije do pojave prvih znakova nekroze. Optimalne temperature za infekciju ovim patogenom su 22-25°C, na kojima je dovoljno da cvet bude vlažan 3-4h. Infekcije cveta se ostvaruju i na temperaturama nižim od 10°C, ako kišni period traje duže od 24h.

Sa merama suzbijanja treba krenuti još tokom mirovanja vegetacije preparatima na bazi bakarnog oksihlorida – BAKARNI OKSIHLORID 50 (0,5%), CUPROZIN 35 WP (0,35%) ili PLAVO ULJE (2-3%). Cilj ovog tretiranja je smanjivanje prezimljavajućeg infekcionog potencijala na mestu prezimljavanja. U zavisnosti od vremenskih uslova, neophodno je izvesti 1-3 tretmana od početka cvetanja do kraja precvetavanja. Preporuka je da se prvi tretman obavi početkom cvetanja, drugi u punom cvetanju, a treći (u slučaju produženog cvetanja) 4-5 dana posle prethodnog. U kišovitim godinama kada je razvučen period cvetanja, treba obaviti maksimalan broj tretiranja. Zbog mogućnosti razvoja rezistentnosti gljive, neophodno je primenjivati fungicide sa različitim mehanizmom delovanja. Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu fungicida kao što su: GALOFUNGIN T (0,1%), NEON (0,05%), PEHAR (0,2%) ili AKORD (0,075%). Prvi tretman se preporučuje u fenofazi početka cvetanja (10-20% otvorenih cvetova), a drugi u fenofazi punog cvetanja (100% otvorenih cvetova). U uslovima ekstremno loših klimatskih prilika treba izvesti i dodatno tretiranje u fazi precvetavanja. PEHAR i NEONsu fungicidi iz grupe anilinopirimidina, čija se efikasnost ogleda u veoma dobrom delovanju na niskim temperaturama u fenofazama cvetanja i precvetavanja.

Trulež plodova koštičavog voća

Sa ekonomske tačke gledišta, trulež plodova je jedno od najrazornijih oboljenja breskve, ali i ostalih koštičavih voćnih vrsta. U povoljnim uslovima, ovo oboljenje može dostići epidemijske razmere i za veoma kratko vreme dovesti do potpunog gubitka prinosa. Trulež ploda se naglo širi posebno u periodima dugotrajnih kiša, posebno ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lepog i sunčanog vremena. U tom slučaju dolazi na plodu do sitnih mikropukotina, nevidljivih okom. Te pukotine praktično i predstavljaju ulazna mesta za infekciju gljivom. Takođe, sve bolesti i štetočine koji oštećuju plodove doprinose jačem širenju monilioza, kao i grad. Te rane i pukotine su ulazna mesta za širenje bolesti, naročito posle kiše.

Tokom vegetacije, u zasadu breskve i nektarina, potrebno je na vreme obaviti proređivanje plodova kako bi se smanjila dodirna površina između plodova, a time i oštećenje površine plodova. Neophodno je, takođe, suzbijati štetne insekte koji oštećuju plodove i na taj način smanjiti povrede nastale mehaničkim putem. Treba voditi računa i o poznatim razlikama u osetljivosti pojedinih sorata tako da broj tretiranja i izbor fungicida treba prilagoditi osetljivosti sorte.

U paleti kompanije Galenika Fitofarmacija postoji više fungicida koji imaju svoje mesto u programu zaštite od prouzrokovača truleži plodova imajući u vidu njihovu biološku efikasnost. Fungicid METOD 480 SC (0,3%) može biti dobar izbor u slučajevima gde nema mnogo inokuluma i kada je opasnost od nastanka infekcije relativno mala. Ukoliko su uslovi za nastanak truleži ploda povoljni, neophodno je upotrebiti fungicide sa sistemičnim delovanjem. Nakon prorede plodova za preporuku je korišćenje fungicida AKORD (0,075%) koji je veoma efikasan u suzbijanju truleži plodova. Početkom zrenja plodova, a najkasnije do 14 dana pre berbe preporučujemo upotrebu preparata ATLAS (0,06-0,08%). Atlas je sistemični dvokomponentni fungicid koji ispoljava translaminarno i površinsko delovanje. Dve aktivne materije omogućavaju odlično protektivno i dugo rezidualno delovanje preparata. Tokom sazrevanja plodova, do 7 dana pred berbu, može se koristiti i preparat FLUX (0,1%). Fludioksonil je nesistemični fungicid širokog spektra delovanja sa dugom rezidualnom aktivnošću. Najbolji rezultati postižu se preventivnom primenom ili u ranim fazama infekcije.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada breskve i nektarina

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 22. maj 2019 – U toku su mere ručne prorede plodova u zasadima breskve i nektarina. Nakon ove operacije, koja povoljno utiče na kvalitet roda, potrebno je zasad zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća i pepelnice fungicidima:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + AKORD u koncentraciji 0,075%

dav

Pored prouzrokovača bolesti, u zasadima su prisutne kolonije zelene breskvine vaši , a u toku je i polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije breskvinog smotavca. U cilju suzbijanja ovih štetnih insekata proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

TONUS ili RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25% ili POLUX u koncentraciji 0,05%.

Nakon prestanka padavina, stručnjaci Galenike-Fitofarmacije poljoprivrednim proizvođačima preporučuju primenu đubriva Activeg 12:4:6 u koncentraciji 0,3%, u svrhu bržeg prevazilaženja stresnih uslova, kao i primenu đubriva Fertigal CaB organo u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću i kvalitet plodova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 20. maj 2019 – U zasadima kruške ovih dana moguće je primetiti sve razvojne stadijume kruškine buve – imago, jaja pred piljenje, mlade larve, starije larve. Za njihovo efikasno suzbijanje neophodno je sve prisutne stadijume tretirati kombinacijom insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%.

Za zaštitu od nastanka infekcija patogena Venturia pirina na plodovima i lišću treba upotrebiti MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada jabuke i kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 19. maj 2019 – Obilne padavine od preko 30 mm/m2 spiraju depozite pesticida sa biljnog tkiva i stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti ploda jabuke. Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite listova i plodova, sa stabilizacijom vremenskih prilika, izvedu mere zaštite upotrebom fungicida:

GALILEO u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Vremenski uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pogotovo u zasadima sa osetljivim sortimentom. Za suzbijanje ovog patogena stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu preparata LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuka konstatovano je intenzivno polaganje jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja piljenja i ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

TRITON u koncentraciji 0,25% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%.

RADAR 300 EW uspešno suzbija prisutne kolonije lisnih vaši (Aphididae).

Zaštita zasada kruške

Obilne padavine stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcije zasada kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i proizvođačima se preporučuje primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,3% uz dodatak preparata SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

U zasadima krušaka konstatovano je prisustvo larvi svih stadijuma prve letnje generacije kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja larvi stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu insekticida KULISA u koncentraciji 0,035% i ABASTATE u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Aktuelna zaštita vinove loze u narednom periodu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 17. maj 2019Vinova loza se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta lastara. Usled čestih i obilnih padavina u proteklom periodu potrebno je sprovoditi intenzivnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača pepelnice i plamenjače. U narednom periodu zaštitne tretmane treba obavljati kombinacijama preventivnih i sistemičnih fungicida prilikom čega posebno treba voditi računa da intervali između tretiranja budu najviše 7-10 dana.

Efikasnu zaštitu od pepelnice obezbeđuje primena sistemičnih fungicida AKORD ili LUNAR u kombinaciji sa kontaktnim preventivnim fungicidom COSAVET80DF dok punu zaštitu od plamenjače omogućuje primena fungicida ALIJANSA ili FANTIC M WG. Alijansa i Fantic M WG predstavljaju kombinacije sistemičnih i preventivnih aktivnih materija.

Za suzbijanje štetnih vrsta insekata u kombinaciji sa fungicidima u primenu treba uključiti insekticide CIPKORD 20 EC ili FURY 10 EC.

Za poboljšan rast i razviće biljaka, kao i brže i lakše prevazilaženje stresa zbog nepovoljnog temperaturnog režima, potrebno je primeniti preparat iz grupe biostimulatora EPIN EKSTRA.

Za zaštitu vinove loze, u narednom periodu, stručnjaci Gačenike-Fitofarmacije preporučuju primenu kombinacije preparata:

  • ALIJANSA u koncencentraciji 0,25% + AKORD u dozi 0,4 l/ha + COSAVET 80 DF u koncencentraciji 0,4% + CIPKORD u koncentraciji 0,03% + EPIN EXTRA u količini 50 ml/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika – Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada šljive

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. maj 2019 – Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva, u prvom redu šupljikavost lista i monilija ploda. Za njihovo suzbijanje strunjaci Galenike-Fitofarmacije preporučujukombinaciju fungicida:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + AKORD u koncentraciji 0,075%

U sledećem periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima šljive da pre ubušivanja larvi u plodove obave tretman insekticidom:

POLUX u koncentraciji 0,05%

Upotrebom ovih insekticida uspešno se suzbijaju i prisutne kolonije lisnih vaši.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučuje se da se prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primeni i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 24. april 2019 – Za postizanje maksimalnih prinosa u okviru genetskih osobina određenog hibrida kukuruza, pored pravovremene setve, ishrane i drugih bitnih faktora, važno je pravovremeno eliminisati korove u usevu.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza – broja listova. Važno je napomenuti da se broje svi listovi kukuruza.

U prvim fazama razvoja kukuruza 2-3 lista, paralelno sa porastom useva, kao problematični korovi mogu se pojaviti palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi. Uzimajući u obzir, da ovi korovi mogu brže da napreduju od kukuruza i da njihovo suzbijanje, kada prerastu optimalnu fazu za tretman (posebno palamida kada krene u porast cvetnog stabla), može biti otežano, potrebno je izvesti tretman sledećim herbicidima: MONOSAN HERBI 1,5 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,8 l/ha + REZON 1 l/ha

Ovo je odlična kombinacija koja deluje preko lista i zemljišno, a ukoliko je došlo do nicanja uskolisnih korova, navedenoj kombinaciji se može dodati pola doze herbicida TALISMAN u dozi 0,5-0,75 l/ha.

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi. Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata: FOLIGAL SUPER 2-3 l/ha tečna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva, FOLIGAL CINK 0,5 l/ha izvanredno kondicionira porast kukuruza, TURO FORT 28.14.14 ukoliko postoji deficit azota 2-3 kg/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada vinove loze u narednom periodu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 20. april 2019 – U početnim fazama razvoja lastara vinove loze neophodno je obaviti preventivnu zaštitu u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

Pepelnica (Uncinula necator) je bolest koja se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka. Poznato je da pepelnica prezimljava u pupoljku i da se infekcija može ostvariti još u početnim fazama razvoja lista i lastara. Od izuzetne je važnosti primena fungicida koji sprečavaju ostvarivanje infekcije i širenje oboljenja.

Preventivni tretman u fazi otvaranja pupoljka treba obaviti fungicidom COSAVETDF. U fazi porasta lastara 5-10cm, fungicidima AKORD ili LUNAR se obezbeđuje efikasna zaštita vinove loze od pepelnice.

Crna pegavost (Phomopsis viticola) je oboljenjekoje se najčešće može uočiti na lišću u vidu tamno braon do mrkih tačkica, oivičenih svetlim krugom. Na zelenim lastarima uočavaju se ljubičastocrne pege koje se vremenom uvećavaju i spoje. Pege su paralelno raspoređene, kasnije pucaju formirajući u unutrašnjosti udubljenje. Na zdrvenjenim lastarima, javlja se izbeljivanje površine kore. Na površini izbeljene kore u proleće se formiraju crne tačkice, takozvani piknidi, koji su lako vidljivi golim okom. Piknidi na zdrvenjenim lastarima predstavljaju prolećni izvor zaraze.

Efikasna zaštita vinove loze od crne pegavostise može obezbediti kombinovanom primenom: preventivnih mera zaštite – rezidba i uklanjanje zaraženih delova tj. izvora zaraze i pravim izborom i pravilnom primenom efikasnih fungicida.

U cilju zaštite od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola) u narednom periodu preporučujemo primenu preventivnog fungicida MANKOGAL 80.

Lozina grinja (Eryophies vitis) je vrsta čije prisustvo prouzrokuje erinozna oštećenja na vinovoj lozi. Oštećenja se najčešće javljaju na pupoljcima, lišću i lastarima. Grinja prezimljava u pupoljku, i pri velikoj brojnosti izaziva sušenje pupoljaka.

Tretmanima u fazi razvoja 3-5 lista kada su lastari porasta 5-10cm i kasnije kada su lastari porasta 20-30cm značajno se redukuje reprodukcioni potencijal grinje i eliminiše mogućnost kalamiteta tokom vegetacije. Efikasno suzbijanje eriofidnih grinja postiže se primenom akaricida ABASTATE uz dodatak pomoćnog sredstava NU FILM 17.

Za poboljšanje rasta i razvića biljaka, kao i brže i lakše prevazilaženje stresa, potrebno je primeniti preparat iz grupe biostimulatora EPIN EXTRA.

Za zaštitu vinove loze, u fazi 5-10cm porasta lastara, preporučujemo primenu kombinacije preparata:

AKORD u dozi 0,4 l/ha + MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + ABASTATE u koncentraciji 0,1% + NU FILM u koncentraciji 0,1% + EPIN EXTRA u količini 50 ml/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 18. april 2019 – Za postizanje maksimalnih prinosa u okviru genetskih osobina određenog hibrida kukuruza, pored pravovremene setve, ishrane i drugih bitnih faktora, važno je pravovremeno eliminisati korove u usevu.

Dobro poznati herbicid TALISMAN – lider na domaćem tržištu, prvo je registrovano sredstvo za zaštitu bilja u Evropi proizvedeno u Srbiji.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza – broja listova. Važno je napomenuti da se broje svi listovi kukuruza.

U prvim fazama razvoja kukuruza 2-3 lista, paralelno sa porastom useva, kao problematični korovi mogu se pojaviti palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi. Uzimajući u obzir, da ovi korovi mogu brže da napreduju od kukuruza i da njihovo suzbijanje kada prerastu optimalnu fazu za tretman (posebno palamida kada krene u porast cvetnog stabla) može biti otežano, potrebno je izvesti tretman sledećim herbicidima:

MONOSAN HERBI 1,5 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,8 l/ha + REZON 1 l/ha

Ovo je odlična kombinacija koja deluje preko lista i zemljišno, a ukoliko je došlo do nicanja uskolisnih korova, navedenoj kombinaciji se može dodati pola doze herbicida TALISMAN 0,5-0,75 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova kao što su muhari, proso, sirak rizomski i iz semena preporuka je:

TALISMAN 1-1,25 l/ha – može da se kombinuje sa svim navedenim preparatima za suzbijanje širokolisnih korova.

Ukoliko u usevu nije prisutna veća populacija korova tokom nicanja, možemo sačekati i odraditi kombinovano tretiranje uskolisnih i širkolisnih korova u jednom tretmanu, a kada je kukuruz u fazi od 2-5 listova mogu se primeniti sledeći preparati:

MONOSAN HERBI 2 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,8-1 l/ha za suzbijanje palamide u fazi rozete, lipice, štireva, pepeljuge, poponca itd;

AVALON 1,5-2 l/ha jedan od najboljih preparata na tržištu za suzbijanje ambrozije, lipice, divlje paprike, palamide i drugih korova.

PLAMEN 0,5-0,7 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, poponac, mlečike, čičak itd.

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi. Za ishranu kukuruza stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju neki od sledećih preparata:

MURTONIK 20.20.20 ili SOLUVEG 20.20.20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.

ACTIVEG 12-4-6 u količini od 2-3 l/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita uljane repice i početak vegetacije u zasadima breskve i nektarine

FITOFARMACIJA, 7. mart 2019 – Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva. Gubljenje energije u početnim fazama razvoja utiče na veću osetljivost biljaka na patogene, podsećaju iz Fitofarmacije.

Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla(Phoma lingam). Bolest se javlja  na listovima, stablu i korenu. Pege na listovima su sivo-pepeljaste boje, nepravilnog oblika, sa crnim piknidima rasutim po površini.  U povoljnim vremenskim prilikama gljiva prodire duboko u stabljiku, koja puca i na tim mestima se formiraju rak rane. Zaraza na korenu, kod slabijih i mlađih biljaka može dovesti do potpunog propadanja. Do ostvarenja zaraze došlo je tokom jeseni, a obzirom na blagu zimu, gljiva se nesmetano razvijala i prodirala u stablo i koren. Useve obavezno treba pregledati i ukoliko se uoče simptomi bolesti, čim se temperature stabilizuju (pređu 10°C), primeniti preparate na bazi ciprodinila ili propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil.

Sa porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama i najprisutnija je bela leptirasta vaš i kupusna vaš. Štetu prave odrasli insekti i larve na naličju lista tako što sišu sokove, usled čega biljke gube normalnu boju, a pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke. Kontrola i suzbijanje je otežano zbog prisustva različitih stadijuma u istom vremenskom periodu. Sa primenom insekticida treba početi kada se na 100 biljaka nađu četiri insekta.

Kupusne vaši se u  početku napada nalaze na gornjoj strani lista, a kasnije uglavnom na naličju, gde se formiraju guste kolonije prekrivene voštanom prevlakom. Za razvoj jedne generacije potrebno je samo 11 dana kada su vremenski uslovi povoljni. Za suzbijanje treba primeniti kombinaciju insekticida sa različitim mehanizmima delovanja na bazi aktivne materije tiametoksam i piriproksifen. Kombinacijom ova dva preparata suzbijamo sve razvojne stadijume bele leptiraste vaši, jaja, larve i adulte.

Naši prijatelji iz Fitofarmacije preporučuju da, ukoliko su prisutni korovi, treba primeniti herbicid GALERA SUPER u količini od 0,3 l/ha ili PIKOGAL PLUS u količini od 0,3 l/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Početak vegetacije u zasadima breskve i nektarine

U zavisnosti od područja gajenja, položaja parcele i sortimenta, zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazama od početka bubrenja do pucanja pupoljaka i pojave „zelene tačke“. Neophodno je da, što pre, poljoprivredni proizvođači pregledaju svoje zasade i da na osnovu utvrđenog stanja odaberu fungicide, organizuju i izvedu mere zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Galenika Fitofarmacija iz svog proizvodnog programa fungicida preporučuje:

U zasadima u fazi bubrenja pupoljaka:

BAKARNI OKSIHLORID 50 – u koncentraciji 0,5%

CUPROZIN 35 WP – u koncentraciji 0,35%

PLAVO ULJE – u koncentraciji 2-3%

U zasadima u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljka:

DIZIRAM 76 WG – u koncentraciji 0,3%

GALILEO – u koncentraciji 0,075-0,1%

DAKOFLO 720 SC – u koncentraciji 0,25-0,35%

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...