You are here

Uputstvo za primenu Odluke o oglašavanju i naknadama za korišćenje javne površine

SMEDEREVO, 21. jun 2019 – Grad Smederevo objavio je Uputstvo za primenu Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Smedereva i Odluke o naknadama za korišćenju javnih površina na teritoriji grada Smedereva, koje bi trebalo da razreši mnoge dileme koje su imali vlasnici i korisnici lokala, ali inspekcije, šta se plaća a šta ne od reklama, o čemu ste mogli da se informišete i na ovom portalu.

Kako je navedeno, oglašavanje u smislu ove Odluke je predstavljanje u bilo kom obliku, u vezi sa poslovanjem odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, prodaje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza.

Dalje je objašnjen postupak pribavljanja odobrenja.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba Odluke vrši odeljenje nadležno za poslove komunalne  inspekcije i poslove  komunalne policije. U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor ima ovlašćenje za prekršaje za koje su ovom Odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu  i vrši druge poslove u skladu sa ovlašćenjima iz zakona i ove Odluke. U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da izriče mere za otklanjanje nezakonitosti i posebne mere u skladu sa zakonom. Komunalni inspektor je ovlašćen da naloži uklanjanje sredstva za oglašavanje.

Oglašavanje na površinama objekata i drugim površinama vrši se na osnovu odobrenja  koje na zahtev zainteresovanog lica izdaje Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Smedereva  uz prethodnu saglasnost upravljača puta sa stanovišta bezbednosti saobraćaja (ukoliko je ista potrebna) i saglasnost JP Urbanizam Smederevo sa stanovišta arhitektonsko građevinskih uslova nenarušavanja izgleda površina i objekta.

Odeljenje koje je izdalo odobrenje  primerak rešenja dostavlja odeljenju Gradske uprave nadležnom za poslove lokalne poreske administracije radi utvrđivanja i naplate naknade za korišćenje i odeljenju nadležnom za inspekcijske poslove i poslove  komunalne policije.

Trenutno u vršenju inspekcijskog nadzora, komunalna inspekcija daje naloge strankama da se obrate Javnom Preduzeću Urbanizam  i uđu u redovnu proceduru dobijanja saglasnosti na osnovu koje Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove izdaje odobrenje.

Šta ne podleže plaćanju naknade za korišćenje javne površine?

1. Sredstvo oglašavanja (samolepljive folije na izlogu, svetleći panoi, itd.) ukoliko je postavljeno na objekte privremenog karaktera u privatnom vlasništvu koji se koriste u poslovne i druge svrhe na javnoj površini (u konkretnom slučaju, trafike).

2. Postavljanje sredstva za oglašavanje unutar poslovnog objekta, bez obzira da li je vidljivo ili nije vidljivo sa javne površine.

3. Postavljanje sredstva za oglašavanje na izlog poslovnog objekta sa unutrašnje ili spoljne strane.

4. Postavljanje sredstva za oglašavanje na tendu.

5. Isticanje poslovnog imena na jednostranom sredstvu za oglašavanje maksimalne površine 0,25 m², koje sadrži poslovno ime sa podacima o delatnosti, sedištu i drugim obaveznim elementima propisanim zakonom.

Šta podleže plaćanju naknade za korišćenje javne površine?

1. Naplaćuje se, ukoliko je sredstvo oglašavanja postavljeno na ostalim površinama, npr. na spoljašnju stranu objekta (npr. na fasadi ili krovu objekta).

2. Ukoliko je postavljen objekat (npr. bilbord) i sredstvo za oglašavanje na privatni posed tako da vrši uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, utvrđuje se naknada za korišćenje javne površine, prema metru kvadratnom korišćene površine i objekata za oglašavanje.

Uputstvo se završava napomenom da površinu sredstva za oglašavanje na koje se plaća predmetna naknada čini ukupna površina koje konkretno sredstvo za oglašavanje zauzima. Prema tome, kada se npr. sredstvo za oglašavanje sastoji od slova, naknada se plaća na celu površinu između krajnjih tačaka sredstva za oglašavanje.

Čitaj dalje...

I oglašavanje na izlozima, vratima i zidovima radnji mora da se plati?

SMEDEREVO, 11. maj 2019 – Nemalu uznemirenost među smederevskim vlasnicima i zakupcima radnji izazvale su posete inspektora, koji su protekle nedelje dolazili kod njih ne bi li, za početak „nadzorom“, sproveli u martu donetu Odluku o oglašavanju na teritoriji grada Smedereva. Ispostavilo se da su i izlozi, vrata i zidovi objekata u kojima rade, najčešće mali preduzetnici, deo „teritorije grada“ i da svako isticanje natpisa, slika i oglasa mora da se plati. Da li?

Reagovalo je Opšte udruženje preduzetnika Smederevo, dopisom na nekoliko adresa, između ostalih i predsedniku Skupštine grada, koji je potpisao navedenu odluku, zahtevom za hitnu obustavu njenog sprovođenja. Kako se, između ostalog, navodi u protestnom pismu, „neverovatno je da se grad – gradska vlast i uprava tako odnosi prema građanima i privrednicima – poreskim obveznicima od koji se sve potrebe grada  finansiraju, da se povređuju osnovna prava i interesi više 3.000 preduzetnika – koji zapošljavaju ukupno oko 8-9.000 radnika i članova porodica“.  To je, objašnjavaju, „potencijal od kojeg grad zavisi, i zaslužuje bolji tretman, podršku i podsticaje a ne ovakav odnos“.

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Smedereva doneta je, kako piše u „Službenom glasniku  grada Smedereva“ br. 1 za 2019. godinu, koji je, uzgred, netom objavljen na zvaničnoj gradskoj internet prezentaciji, 25. marta i stupila je na snagu, kao i sve druge, osam dana po objavljivanju.

U objavljenom tekstu odluke, na samom njenom početku je definisano je šta su to i koje su to javne površine na koje, očigledno, grad polaže pravo kada je oglašavanje u pitanju, pa se tako kaže da su to i objekti koji se nalaze na javnim i drugim površinama, ne precizirajući vlasništvo: „Površina objekata jeste spolјašnja površina objekata, koji se nalaze na javnim i drugim površinama, na kojima se može vršiti postavlјanje sredstava za oglašavanje i to površine: zgrade, podzida, ograde, građevinske skele, manjeg montažnog objekta privremenog karaktera, elementa opreme stajališta javnog linijskog prevoza, stuba javne rasvete i dr.“ I još dodaje: „.Sredstvo za oglašavanje je objekat za oglašavanje i drugo sredstvo putem kojeg se prenosi oglasna poruka i može se postavlјati direktno na javnu, drugu površinu i spolјašnje površine objekata na njima“. Sporno je ovo  poslednje – „spolјašnje površine objekata na njima“, a ostavljeno je i ono,
u prethodnom stavu, kao i obično u našim propisima, „i drugo“ – da se svi zamisle da li su krivi ili ne.

Ako niko nije svojedobno reagovao na, „popularno“  nazvanu, firmarinu, ovo je izazvalo nepodeljenu osudu kod vlasnika i zakupaca radnji.

– Turci su bili zlatni, oni su uzimali desetak. Ovo je još jedan harač koji moramo da platimo, da bismo uopšte mogli da radimo, da živimo – kaže jedan od smederevskih preduzetnika, verovatno nesvestan da je upotrebio izraz koji umnogome odslikava to što, po svemu sudeći, misli. Jer, „harač“ je turcizam koji označava lični porez, glavarinu u Osmanskom carstvu, a naplaćivao se kao vrsta otkupa od ropstva. Harač je bio dokaz vernosti sultanu, pa su pobune stanovništva često počinjale neplaćanjem harača.

Za početak, vlasnici i korisnici radnji su dobili „Nalog za zapisnički nadzor“ i preporuku da dođu do Gradske uprave da se, kako kažu,  praktično, „samoprijave“, kako bi se utvrdilo koliko treba da plate za isticanje „oglasnih poruka“ na njihovim radnjama.

– Da im odem na noge, da mi razrežu harač, ne pada mi na pamet – rezigniran je vlasnik menjačnice, i on upotrebljavajući isti turcizam. Pita se i da li treba ponovo da ide od prolaznika do prolaznika i da šapuće „devize, devize“, jer će, ako ovo ostane na snazi, morati da skine sa izloga natpis koje valute i po kom kursu otkupljuje i prodaje. A šta će biti sa bankama, supermarketima, kladionicama, raznim operaterima mobilne telefonije, koji čitave izloge koriste za reklamiranje, pita i to.

Nezvanično saznajemo da je sprovođenje odluke za sada, što bi se narodnim rečnikom reklo, „na ledu“, da je takva bila reakcija odgovornih na dopis Opšteg udruženja privrednika, a kako će se sve rešiti, da li će biti modifikovana, i na koji način, ostaje da se vidi, koliko već tokom iduće nedelje.

Čitaj dalje...