You are here

Zaštita zasada kruške od kruškine buve u fazi intenzivnog rasta ploda

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. jul 2019 – Pregledom zasada može se konstatovati da je u toku intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije kruškine buve. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% (karenca 14 dana) + ABASTATE u koncentraciji 0,15% (karenca 14 dana)

Kod sorti koje će se uskoro brati ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Tretman izvesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima uz obavezno poštovanje karence preparata.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada jabuke u fazi intenzivnog rasta ploda

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 11. jul 2019 – Zasadi jabuka se nalaze u fazi intenzivnog razvoja plodova; plodovi su oko 70 odsto krajnje veličine.

U toku je početak piljenja larvi II generacije ove jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, primene insekticide ovicidno-larvicidnog delovanja:

TRITON u koncentraciji 0,25-0,3% + POLUX u koncentraciji 0,03%

Za sprečavanje sekundarnih zaraza Venturiainaequalis, kao i dela prouzrokovača skladišnih oboljenja treba upotrebiti:

METOD 480SC u koncentraciji 0,3% ili GALILEO u koncentraciji 0,1%

Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaeraleucotricha), u zasadima sa osetljivim sortimentom, preporučuje se primena fungicida:

COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3-0,35%.

Tretman treba sprovesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Zaštita i ishrana zasada kasnih sorti koštičavog voća

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 4. jul 2019 –  Zasadi kasnih sorti breskve, nektarine i ostalog koštičavog voća se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta ploda. Vremenske prilike u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za razvoj prouzrokovača truleži ploda. U cilju suzbijanja prouzrokovača truleži ploda preporučuje se primena fungicida ATLAS (0,8-1 kg/ha).

Pored prouzrokovača bolesti treba obratiti pažnju na štetne insekte u zasadima koštičavog voća.

Za zaštitu od breskvinog smotavca  i drugih štetnih insekata preporučuje se primena kombinacija insekticida POLUX (koncentracija 0,05%).

Temperaturna kolebanja dovela su do poremećaja fizioloških funkcija biljaka.

Kako bi se koštičave voćke što pre oporavile od stresnih uslova preporučuje se primena đubriva ACTIVEG 5:8:10 u količini 3-5 l/ha.

Uz pomenutu kombinaciju Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu biostumulatora CIRKON (100-125 ml/ha) u svrhu smanjenja ožegotina prouzrokovanim visokim temperaturama i insolacijom.

Pored smanjenja pojave ožegotina CIRKON doprinosi boljoj obojenosti plodova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 26. jun 2019 – Izuzetno toplo vreme povoljno utiče na prenamnoženje fitofagnih grinja – običnog paučinara, crvene voćne grinje, kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

Tokom berbe višnje i trešnje utvrđena je pojava fitofagnih grinja (više od 2 imaga po listu), stoga je neophodno sprovesti hitne mere suzbijanja.

Na visokim temperaturama razvoj generacije fitofagnih grinja traje veoma kratko, pa u kratkom vremenskom periodu grinje mogu naneti značajne štete.

Kako bi se prekinuo razvoj novih generacija i fitofagne grinje efikasno suzbile, najbolje je primeniti kombinaciju sledećih akaricida:

ABASTATE u količini 1 l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha + NU FILM 17 u količini 1 l/ha

Primenom ove kombinacije akaricida, uz obavezan dodatak okvašivača, suzbijaju se svi razvojni stadijumi grinja (jaja, larve, nimfe, imago).

Tretman za suzbijanje fitofagnih grinja neophodno je obaviti odmah nakon završene berbe višnje i trešnje.

Zbog učestalih padavina stvaraju se povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti: Blumeriella jaapii – prouzrokovač pegavosti lista višnje i trešnje, Wilsonomyces carpophilus – prouzrokovač šupljikavosti lista.

Za suzbijanje pomenutih prouzrokovača biljnih bolesti preporučuje se primena preparata MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha.

Smene perioda suše i perioda sa velikom količinom padavina, kao i pojava fitofagnih grinja negativno su uticali na fiziološke procese u biljkama.

U svrhu oporavka zasada višnje i trešnje od nanetog stresa preporučuje se primena đubriva ACTIVEG 12:4:6 u količini od 3-5 l/ha.

Tretman izvoditi isključivo pred veče ili noću kada su temperature ispod 250C.

Prilikom tretiranja preporuka je da se koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada koštičavog voća

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 15. jun 2019 – U nastavku ove informacije su preporuke u vezi sa zaštitom zasada ranih i kasnih sorti breskve, zaštiti zasada šljive, kao i ishrani zasada koštičavog voća.

Zaštita zasada ranih sorti breskve

Zasadi ranih sorti breskve se nalaze u fenofazi porasta i početka sazrevanja.

U cilju suzbijanja najznačajnih prouzrokovača skladišnih bolesti preporučujemo primenu preparata ATLAS u koncentraciji 0,08-0,1%.

U cilju zaštite zasada ranih sorti breskve od štetnih insektata preporučuje se primena insekticida TONUS (0,04%) i POLUX (0,05%).

Zaštita zasada kasnih sorti breskve

Zasadi kasnih sorti breskve se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta ploda.

U cilju suzbijanja prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus) i prouzrokovača truleži ploda (Monillinia spp.) preporučujemo primenu kombinacije fungicida MANKOGAL 80(0,25%) i AKORD (0,075%).

Za zaštitu o breskvinog smotavca (Grapholita molesta) i biljnih vaši preporučuje se primena kombinacija preparata HARPUN (0,1%) i POLUX (0,05%).

Zaštita zasada šljive

Zasadi šljive se trenutno nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova do fenofaze promena boje ploda.

Za zaštitu zasada šljive o prouzrokovača truleži ploda (Monillinia spp.) i štetnih inekata preporučujemo primenu preparata AKORD (0,075%) i POLUX (0,05%).

Ishrana zasada koštičavog voća

U zasadima koštičavog voća preporučujemo primenu đubriva ACTIVEG 5:8:10 (0,3%) i FOLIGAL KALCIJUM (0,3%) zbog smanjenja stresnih uslova uzrokovanih visokim temperaturama, kao i za bolju čvrstoću plodova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Suzbijanje grinja u zasadu jabuka

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 14. jun 2019 – Izuzetno toplo vreme, ali i produženi razmak između hemijskih tretmana, povoljno utiču na prekomerno množenje grinja – običnog paučinara i crvene voćne grinje.

Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi njihova prisutnost u kritičnoj brojnosti od više od dva imaga (odrasle jedinke) po listu, neophodno je preduzeti hitne mere suzbijanja. Obzirom da u ovim vremenskim uslovima razvoj generacije traje do 10 dana, mogu u veoma kratkom vremenu izazvati ozbiljne štete. U uslovima prenamnoženja i mešovitih populacija, a za suzbijanje svih razvojnih stadijuma grinja, tj. prekidanja razvoja generacija najbolje je koristi kombinaciju akaricida: ABASTATE u količini 1 l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha + NU FILM 17 u količini 1 l/ha.

Na ovaj način vrši se suzbijanje svih razvojnih stadijuma grinja (jaja, nimfe, larve i imago).

Tretiranje izvoditi isključivo predveče ili noću na temperaturama ispod 250C. Prilikom tretiranja koristiti minimalno 800 l vode po hektaru.

Važno upozorenje: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. jun 2019 – U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja imaga, jaja i tek ispiljenih larvi stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu kombinacije insekticida: HARPUN u koncentraciji 0,15% + KULISA u koncentraciji 0,035%

U cilju zaštite zasada od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Tokom perioda sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama ne preporučujemo da se mere zaštite zasada obavljaju na temperaturama iznad 26oC.

Važno upozorenje: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Suzbijanje korova u soji i suncokretu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 6. Jun 2019 – Nakon kišnih padavina, uz porast temperature primetno je veliko prisustvo korova u usevima soje i suncokreta. Za njihovo suzbijanje stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju herbicide RAFAL 120 i SPEKTRUM.

Herbicid RAFAL 120 karakterišu dve vrlo važne osobine, koje su značajne u praktičnoj primeni preparata.

Rafal 120 se veoma brzo usvaja u biljno tkivo. Već (1) sat vremena nakon tretmana Rafal 120 je potpuno usvojen u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom. To je naročito važno u godinama kakva je ova, kada su padavine česte i obilne.

Rafal 120 je jedan od najselektivnijih herbicida prema usevima u kojima se koristi, a istovremeno veoma jako dejstvo ispoljava na uskolisne korove. Njegova veoma izražena selektivnost prema usevima upravo je omogućila da bude registrovan u velikom broju širokolisnih useva kao što su soja, šećerna repa, suncokret. Još važnije je to što je njegova selektivnost omogućila registraciju i primenu u najosetljivijim vrstama, kao što su povrtarske vrste (krompir, mrkva, crni i beli luk, grašak, paprika, paradajz, dinja, lubenica, krastavac, kupus, lucerka, pasulj).

Najbolji efekat u suzbijanju uskolisnih korova se postiže ako kada su korovi u fazi porasta oko 20-40 cm. Doza je 1,5-2,0 l/ha u zavisnosti koja korovska vrsta je prisutna tj. dominantna na njivi.

Najznačajnije korovske vrste (uskolisni korovi): divlji sirak iz rizoma, divlji sirak iz semena, kostan tj. korovsko proso, muhari, pirevina, zubača, ali u jesen i samonikla pšenica je negde problem (npr. u uljanoj repici).

Spektrum je jedan od najefikasnijih herbicida za suzbijanje uskolisnih korova. Slično kao i Rafal, Spektrum se brzo usvaja u biljno tkivo i vrlo brzo transportuje kroz listove. Spektrum ima izraženu tendenciju pomeranja kroz biljku i veoma brzo se iz listova premešta u sve biljne delove (stablo, rizome).

Količina herbicida koju je korov usvojio se ravnomerno raspoređuje kroz čitavu korovsku biljku. Spektrum dospeva čak i u najudaljenije delove biljke kao sto su rizomi koji ponekad mogu biti dugi više od jednog metra. Spektrum se nakuplja u tačkama porasta nadzemnih i podzemnih organa i veoma brzo nakon tretmana (24-48 sati) zaustavlja korov u porastu. Od tog momenta korov počinje da propada i nije više konkurencija usevu. Spektrum se nakuplja u spavajućim pupoljcima (koji su zaslužni za pojavu retrovegetacije) koji se nalaze na rizomima i onemogućava njihovo pokretanje. To znači da ne može doći do retrovegetacije nakon tretmana jer su svi delovi biljke uništeni.

Doza je 1,0-1,3 l/ha.

Nakon tretmana Rafalom 120 ili Spektrumom ne bi trebalo vršiti nikakvu međurednu obradu barem 15-20 dana, kako bi omogućili da se herbicidi potpuno i ravnomerno rasporede u čitavoj masi biljke korova (nadzemni i podzemni deo). To naročito važi za rizomski sirak.

Preporučena potrošnja vode 200-300 litara po hektaru.

Foto Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita koštičavih voćnih vrsta

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 4. jun 2019 – Iako zauzimaju značajne površine u voćarskoj proizvodnji, u Srbiji nije dovoljno urađeno na unapređenju tehnologije proizvodnje koštičavog voća. Od oko 1,5 miliona tona voća koliko se godišnje proizvede u Srbiji, više od milion tona je koštičavo voće, što je 60-70% ukupne proizvodnje.

Gajenje koštičavog voća je potencijalno visoko profitabilno i kao takvo je veoma značajno za individualne poljoprivredne proizvođače. Tržište traži sve bolji kvalitet plodova i veći prinos, a oni se ne mogu dobiti bez adekvatne i pravovremene primene mera zaštite i ishrane. Mere zaštite treba sprovoditi prema potrebi, odnosno svaki tretman treba izvoditi na osnovu procena opasnosti od prouzrokovača biljnih bolesti ili štetnih insekata. Za razvoj biljnih bolesti presudne su temperatura i vlaga, i od njihovih vrednosti zavisi nastanak, dinamika i štetnost bolesti. Kada su klimatski parametri optimalni za razvoj parazita, u prvom redu gljiva, u toku vegetacije njihova agresivnost dolazi do maksimuma, a razvoj i štetnost bolesti ispoljavaju se do najvišeg stepena. Od najvećeg značaja je pravilno određivanje momenta tretiranja, kvalitet izvedenog tretiranja i adekvatan izbor sredstva za zaštitu bilja.

Gljive iz roda Monilinia predstavljaju patogene koji svake godine nanose najveće gubitke u prinosima voća svetu. Štetnost u kišovitim godinama može biti i do 100%, ako se uzme u obzir sušenje cvetova, grančica i trulež plodova. Karakteristični simptomi se javljaju u vidu sušenja cvetova i grančica, u prvom delu vegetacije, kao i truleži plodova u drugom delu vegetacije.

Na području Srbije je utvrđeno prisustvo tri različite vrste: M. laxaM. fructigena i M. fructicola. Među prouzrokovačima sušenja cvetova, grana i grančica kaoi mrke truleži plodova koštičavih voćaka u Srbiji dominantno se javlja M. laxa, dok je zastupljenost ostalih vrsta ovog roda znatno manja – M. fructigena i M. fructicola.

Monilia laxa – primarno izaziva sušenje cvetova ili grančica, ali trulež plodova. Pored koštičavog voća, može se javiti i kod jabuke, dunje i kruške.

Monilia fructigena – uglavnom je patogen plodova jabučastih voćaka. Izaziva trulež plodova u koje prodire uglavnom preko mehaničkih oštećenja nastalih napadom insekata, gradom, pucanjem ploda i sl.

Monilia fructicola – najčešće je patogen plodova koštičavih voćaka – breskve, nektarine, šljive, kajsije, trešnje i višnje, ali napada i jabučaste voćne vrste.
Prisustvo M. fructicola,detektovano je po prvi put u Srbiji 2013. godine, na plodovima koštičavih voćnih vrsta, ali i na plodovima jabuka  u našoj zemlji.

Palež cvetova i sušenje grančica koštičavog voća

Gljiva najčešće prezimljava u zaraženim mumificiranim plodovima ili kao micelija u rak-ranama mladara u kojima nastaje sporulacija. Nastale konidije raznose vetar i kiša. Konidije dospevaju na cvet, gde klijaju i ostvaruju infekciju. Infekcija cveta se najčešće dešava preko žiga tučka, što predstavlja osnovni način zaraze. Infekcije mogu nastupiti preko drugih delova cveta, kao što su antere i krunični listići, ali su one od manjeg značaja. Nakon pojave prvih simptoma na cvetovima, zaraza se širi tokom vegetacije konidijima. Obično je potrebno 3-7 dana od infekcije do pojave prvih znakova nekroze. Optimalne temperature za infekciju ovim patogenom su 22-25°C, na kojima je dovoljno da cvet bude vlažan 3-4h. Infekcije cveta se ostvaruju i na temperaturama nižim od 10°C, ako kišni period traje duže od 24h.

Sa merama suzbijanja treba krenuti još tokom mirovanja vegetacije preparatima na bazi bakarnog oksihlorida – BAKARNI OKSIHLORID 50 (0,5%), CUPROZIN 35 WP (0,35%) ili PLAVO ULJE (2-3%). Cilj ovog tretiranja je smanjivanje prezimljavajućeg infekcionog potencijala na mestu prezimljavanja. U zavisnosti od vremenskih uslova, neophodno je izvesti 1-3 tretmana od početka cvetanja do kraja precvetavanja. Preporuka je da se prvi tretman obavi početkom cvetanja, drugi u punom cvetanju, a treći (u slučaju produženog cvetanja) 4-5 dana posle prethodnog. U kišovitim godinama kada je razvučen period cvetanja, treba obaviti maksimalan broj tretiranja. Zbog mogućnosti razvoja rezistentnosti gljive, neophodno je primenjivati fungicide sa različitim mehanizmom delovanja. Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu fungicida kao što su: GALOFUNGIN T (0,1%), NEON (0,05%), PEHAR (0,2%) ili AKORD (0,075%). Prvi tretman se preporučuje u fenofazi početka cvetanja (10-20% otvorenih cvetova), a drugi u fenofazi punog cvetanja (100% otvorenih cvetova). U uslovima ekstremno loših klimatskih prilika treba izvesti i dodatno tretiranje u fazi precvetavanja. PEHAR i NEONsu fungicidi iz grupe anilinopirimidina, čija se efikasnost ogleda u veoma dobrom delovanju na niskim temperaturama u fenofazama cvetanja i precvetavanja.

Trulež plodova koštičavog voća

Sa ekonomske tačke gledišta, trulež plodova je jedno od najrazornijih oboljenja breskve, ali i ostalih koštičavih voćnih vrsta. U povoljnim uslovima, ovo oboljenje može dostići epidemijske razmere i za veoma kratko vreme dovesti do potpunog gubitka prinosa. Trulež ploda se naglo širi posebno u periodima dugotrajnih kiša, posebno ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lepog i sunčanog vremena. U tom slučaju dolazi na plodu do sitnih mikropukotina, nevidljivih okom. Te pukotine praktično i predstavljaju ulazna mesta za infekciju gljivom. Takođe, sve bolesti i štetočine koji oštećuju plodove doprinose jačem širenju monilioza, kao i grad. Te rane i pukotine su ulazna mesta za širenje bolesti, naročito posle kiše.

Tokom vegetacije, u zasadu breskve i nektarina, potrebno je na vreme obaviti proređivanje plodova kako bi se smanjila dodirna površina između plodova, a time i oštećenje površine plodova. Neophodno je, takođe, suzbijati štetne insekte koji oštećuju plodove i na taj način smanjiti povrede nastale mehaničkim putem. Treba voditi računa i o poznatim razlikama u osetljivosti pojedinih sorata tako da broj tretiranja i izbor fungicida treba prilagoditi osetljivosti sorte.

U paleti kompanije Galenika Fitofarmacija postoji više fungicida koji imaju svoje mesto u programu zaštite od prouzrokovača truleži plodova imajući u vidu njihovu biološku efikasnost. Fungicid METOD 480 SC (0,3%) može biti dobar izbor u slučajevima gde nema mnogo inokuluma i kada je opasnost od nastanka infekcije relativno mala. Ukoliko su uslovi za nastanak truleži ploda povoljni, neophodno je upotrebiti fungicide sa sistemičnim delovanjem. Nakon prorede plodova za preporuku je korišćenje fungicida AKORD (0,075%) koji je veoma efikasan u suzbijanju truleži plodova. Početkom zrenja plodova, a najkasnije do 14 dana pre berbe preporučujemo upotrebu preparata ATLAS (0,06-0,08%). Atlas je sistemični dvokomponentni fungicid koji ispoljava translaminarno i površinsko delovanje. Dve aktivne materije omogućavaju odlično protektivno i dugo rezidualno delovanje preparata. Tokom sazrevanja plodova, do 7 dana pred berbu, može se koristiti i preparat FLUX (0,1%). Fludioksonil je nesistemični fungicid širokog spektra delovanja sa dugom rezidualnom aktivnošću. Najbolji rezultati postižu se preventivnom primenom ili u ranim fazama infekcije.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kruške od kruškine buve

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 29. maj 2019 – U zasadima kruške prisutno je više razvojnih stadijuma kruškine buve, uglavnom imago, mlade i starije larve. Za efikasno suzbijanje ove štetne insektske vrste neophodno je suzbiti sve prisutne stadijume kombinacijom insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%

Za zaštitu od nastanka infekcija patogena Venturia pirina na plodovima i lišću treba primeniti fungicid:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...