You are here

Zaštita zasada jabuke nakon padavina

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 21. maj 2019 – Česte i obilne padavine stvaraju izuzetno povoljne uslove za nastanak primarnih infekcija patogena Venturia inaequalis. U mnogim zasadima, za sada na osetljivim sortama, došlo je do pojave simptoma primarnih zaraza na listovima što dodatno komplikuje mere zaštite.

U narednom periodu treba nastaviti sa intenzivnim merama zaštite koristeći kombinaciju fungicida:

GALILEO u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Položena jaja jabukinog smotavca se nalaze u fenofazama neposredno pred piljenje do početka piljenja larvi. Stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju da se za njihovo suzbijanje koristi kombinacija insekticida

TRITON u koncentraciji 0,25% + POLUX u koncentraciji 0,05%

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 20. maj 2019 – U zasadima kruške ovih dana moguće je primetiti sve razvojne stadijume kruškine buve – imago, jaja pred piljenje, mlade larve, starije larve. Za njihovo efikasno suzbijanje neophodno je sve prisutne stadijume tretirati kombinacijom insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%.

Za zaštitu od nastanka infekcija patogena Venturia pirina na plodovima i lišću treba upotrebiti MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Preporuka za zaštitu paradajza od sive truleži i plamenjače

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 18. maj 2019 – Vremenski uslovi sa čestim padavinama i nešto nižom temperaturom pogoduju pojavi i razvoju sive truleži na paradajzu. Sivu trulež izaziva patogen Botryotinia fuckeliana.

Simptomi se javljaju na plodovima, stablu i listu. Vodenaste pege mogu prstenasto obuhvatiti stablo koje se iznad infekcije suši i propada. Najprepoznatljiviji simptom je truljenje tkiva sa sivom prevlakom sporonosnih organa. Prevelika vlažnost i gustina, nedovoljna osvetljenost pogoduju razvoju bolesti, mehanička oštećenja, kao i povrede od insekata, grinja ili drugih bolesti koje omogućavaju prodiranje patogena u biljno tkivo

Suzbijanje bolesti po pojavi je veoma teško, jer zbog jakog fermentnog sistema uništavaju biljno tkivo tako da i ako preparati eliminišu parazita na izumrlom tkivu dolazi do ponovnog razvoja bolesti.

U proizvodnji paprike treba razlikovati simptome sive truleži od simptoma suve truleži koji su izazvani nedostatkom kalcijuma.

U optimalnim uslovima za razvoj bolesti, a to su vlaga na listu 8-10 časova, relativna vlažnost vazduha 93% i temperatura 12-18°C, preventivno treba koristiti preparat ATLAS u količini od 0,8-1 kg/ha.

Sredstva za ishranu koja sadrže kalcijum – FOLIGAL KALCIJUM ili silicijum – FERTIGALSILIKA utiču na čvrstinu ćelijskog zida i povećanje otpornosti na pojavu sive truleži.

Pojava plamenjače u paradajzu

U plastenicima ima uslova za pojavu plamenjače. Veoma destruktivna i ekonomski najznačajnija bolest,izaziva je Phytophthora infestans i može da napravi štete i do 100%. Simptomi se javljaju na listu, stablu i plodu. Na listu se javljaju vodenaste pege koje se šire i zahvataju ceo list.

U vlažnim uslovima na naličju lista pojavljuje se micelijska navlaka bele boje, za 10-14 dana može doći do potpunog propadanja lisne mase. Na stablu se javljaju tamnozelene vodenaste pege najčešće u sredini stabla jer je tu najveća vlažnost, one ubrzo nekrotiraju, deo biljke iznad zaraženog dela se potpuno osuši. Na plodovima paradajza se u početku primećuju zelenkaste pege koje se povećavaju i prelaze u mrko – braon boju.

SAMSUNG DIGIMAX 360

Optimalna temperatura za ostvarivanje infekcije je 10-15˚C i relativna vlažnost vazduha na granici rosne tačke (90%), stabilnost temperature i vlažnosti vazduha u dužem vremenskom periodu. Razvoju bolesti pogoduje prohladno vreme sa temperaturama 16-25˚C.

Preporuka za suzbijanje plamenjače

U vreme intenzivnog porasta, cvetanja i formiranja plodova kod paradajza kada su najčešće i optimalni uslovi za razvoj bolesti primenjuju se preparati FUZIJA u količini 2,5 l/ha, ALIJANSA u količini 2,5 kg/ha ili NUKLEUS u količini 2,5 l/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada jabuke i kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 19. maj 2019 – Obilne padavine od preko 30 mm/m2 spiraju depozite pesticida sa biljnog tkiva i stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti ploda jabuke. Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite listova i plodova, sa stabilizacijom vremenskih prilika, izvedu mere zaštite upotrebom fungicida:

GALILEO u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Vremenski uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pogotovo u zasadima sa osetljivim sortimentom. Za suzbijanje ovog patogena stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu preparata LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuka konstatovano je intenzivno polaganje jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja piljenja i ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

TRITON u koncentraciji 0,25% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%.

RADAR 300 EW uspešno suzbija prisutne kolonije lisnih vaši (Aphididae).

Zaštita zasada kruške

Obilne padavine stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcije zasada kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i proizvođačima se preporučuje primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,3% uz dodatak preparata SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

U zasadima krušaka konstatovano je prisustvo larvi svih stadijuma prve letnje generacije kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja larvi stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu insekticida KULISA u koncentraciji 0,035% i ABASTATE u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Aktuelna zaštita vinove loze u narednom periodu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 17. maj 2019Vinova loza se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta lastara. Usled čestih i obilnih padavina u proteklom periodu potrebno je sprovoditi intenzivnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača pepelnice i plamenjače. U narednom periodu zaštitne tretmane treba obavljati kombinacijama preventivnih i sistemičnih fungicida prilikom čega posebno treba voditi računa da intervali između tretiranja budu najviše 7-10 dana.

Efikasnu zaštitu od pepelnice obezbeđuje primena sistemičnih fungicida AKORD ili LUNAR u kombinaciji sa kontaktnim preventivnim fungicidom COSAVET80DF dok punu zaštitu od plamenjače omogućuje primena fungicida ALIJANSA ili FANTIC M WG. Alijansa i Fantic M WG predstavljaju kombinacije sistemičnih i preventivnih aktivnih materija.

Za suzbijanje štetnih vrsta insekata u kombinaciji sa fungicidima u primenu treba uključiti insekticide CIPKORD 20 EC ili FURY 10 EC.

Za poboljšan rast i razviće biljaka, kao i brže i lakše prevazilaženje stresa zbog nepovoljnog temperaturnog režima, potrebno je primeniti preparat iz grupe biostimulatora EPIN EKSTRA.

Za zaštitu vinove loze, u narednom periodu, stručnjaci Gačenike-Fitofarmacije preporučuju primenu kombinacije preparata:

  • ALIJANSA u koncencentraciji 0,25% + AKORD u dozi 0,4 l/ha + COSAVET 80 DF u koncencentraciji 0,4% + CIPKORD u koncentraciji 0,03% + EPIN EXTRA u količini 50 ml/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika – Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. maj 2019 – U zasadima krušaka u toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije kruškine buve. U cilju suzbijanja ispiljenih larvi preporučuje se primena insekticida KULISA u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača NU FILM 17 u količini 1 l/ha. Radi sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u mlade plodove, može se upotrebiti KONZUL u količini 1 l/ha.

U cilju zaštite zasada kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada breskve i nektarine

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. maj 2019 – U trenutnim fenofazama razvoja zasada, breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Gljiva napada listove, plodove, lastare, pupoljke.

Trenutne vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju ovog patogena, pa se preporučuje tretman primenom fungicida – METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Mladi plodovi su u promenljivim vremenskim uslovima podložni napadu gljive Monilinia spp – prouzrokovača truleži plodova za čije suzbijanje treba upotrebiti AKORD u koncentraciji 0,075%.

Za suzbijanje štetnih insekata može se koristiti kombinacija insekticida – HARPUN u koncentraciji 0,1% i POLUX u koncentraciji 0,05%.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura na[I stru;njaci preporučuju da se prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primeni i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada šljive

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. maj 2019 – Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva, u prvom redu šupljikavost lista i monilija ploda. Za njihovo suzbijanje strunjaci Galenike-Fitofarmacije preporučujukombinaciju fungicida:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + AKORD u koncentraciji 0,075%

U sledećem periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima šljive da pre ubušivanja larvi u plodove obave tretman insekticidom:

POLUX u koncentraciji 0,05%

Upotrebom ovih insekticida uspešno se suzbijaju i prisutne kolonije lisnih vaši.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučuje se da se prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primeni i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Suzbijanje štetnih insekata u zasadu višnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 8. maj 2019 – Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim padavinama. Kontinuirano postoje uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista, ospičavosti lista višnje i truleži plodova. U fenofazi intenzivnog porasta plodova treba pristupiti suzbijanju štetnih insekata – lisnih vaši i trešnjine muve.

Stručni tim Galenika Fitofarmacije predlaže upotrebu kombinacije fungicida i insekticida: Mankogal 80 u koncentraciji 0,25% + SEKVENCA u koncentraciji 0,02% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučuje se, prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primena i folijarnog đubriva sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%, kao i đubrivo FOLIGAL KALCIJUM u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću plodova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Preporuke za zaštitu zasada jabuka

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 8. maj 2019 – Česte padavine stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju proizvođačima  da, u cilju zaštite listova i plodova, čim se vremenske prilike stabilizuju, izvedu mere zaštite upotrebom  fungicida:

KARDINAL u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Vremenski uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pogotovo u zasadima sa osetljivim sortimentom. Za suzbijanje ovog patogena preporučuje se primena preparata LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja piljenja i ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: TRITON u koncentraciji 0,25% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%. Radar 300 EW dodatno suzbija prisutne kolonije lisnih vaši (Aphididae).

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...