You are here

Smanjenje gubitaka preduslov za uredno vodosnabdevanje

SMEDEREVO, 19. mart 2019 – JKP Vodovod Smederevo sprovodi kontinuiranu akciju smanjenje gubitaka u gradskom sistemu vodosnabdevanja, koja između ostalog obuhvata otklanjanje kvarova na mreži i priklјučcima, zamene vodomera, ali i pronalaženje neregistrovanih korisnika.

Trenutno se akcija sprovodi u naselјima Radinac, Lipe, Vranovo i Ralјa, gde su uočeni  veliki gubici u vodovodnom sistemu, čiji je uzrok stanje vodovodne mreže, baš kao i neregistrovani korisnici kojima se ne meri utrošena voda.

Stručni timovi JKP sa opremom za detekciju curenja obilaze trase vodovodne mreže i priklјučaka i lociraju kvarove koji se odmah saniraju. Obilaze teren u potrazi sa vidlјivim kvarovima na mreži i u vodomernim šahtama korisnika, koji se odmah otklanjaju, a vrši se i zamena neispravnih vodomera.

Kombinovane ekipe stručnih timova JKP i komunalnih inspektora, obilaze teren i vrše kontrolu neregistrovanih korisnika, onih koji koriste usluge vodosnabdevanja JKP  bez merenja utrošene vode. Takvi korisnici dobijaju zapisnik od komunalnog inspektora, u kome je dat rok da regulišu svoj status, a ukoliko u zadatom roku ne postupe u skladu sa nalogom komunalni inspektor donosi rešenje o isklјučenju sa vodovodne mreže. Kako bi izbegli isklјučenje, iz g preduzeća mole sve neregistrovane korisnike da dođu do njih, u prostorije JKP Vodovod Smederevo, i reše svoj korisnički status.

Na internet stranici JKP Vodovod Smederevo www.sdvodovod.co.rs u glavnom meniju  je i deo koji se odnosi na neovlašćenu potrošnju, gde građani mogu da kontaktiraju JKP preko e-mail na ovu temu.

Sprovođenje ove kontinuirane akcije smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu, omogućiće da i dalјe imamo uredno vodosnabdevanje naših registrovanih korisnika tokom cele godine.

Čitaj dalje...

Suzbijanje korova, bolesti i insekata u usevu pšenice i ječma

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 19. mart 2019 – Na većini parcela pod usevima ozime pšenice i ječma mogu se naći simptomi pepelnice, lisne rđe, mrežaste pegavosti, fuzariozaiseptorioza. Simptomi su u većoj ili manjoj meri prisutni na svim sortama i u svim rejonima. S obzirom na prisutnu vlagu (rosa, magla, kiša) i temperature koje im pogoduju, zaraza se vrlo brzo širi. Galenika-Fitofarmacija savetuje  da se usevi obavezno pregledaju i ukoliko su bolesti prešle prag ekonomske štetnosti, uraditi tretman fungicidom AKORD u količini od 0,5 l/ha.

Propadanje listova zbog bolesti ne treba mešati sa propadanjem centralnog lista. Ako se uoči takvo propadanje u pitanju je Švedska mušica (Oscinellafrit). Larva oštećuje donji deo centralnog lista tj. zametak klasa, usled čega dolazi do žućenja i uvijanja centralnog lista. Na takvim izdancima ne dolazi do formiranja stabla, a samim tim ni klasa. U takvim izdancima, pri dnu mogu se uočiti larve bele boje, veličine 1-3mm.  Kada ošteti stabljiku jedne biljke, larva prelazi na drugu. Štete se uočavaju kako na primarnom, tako i na svim sekundarnim izdancima u bokoru.

U našim uslovima Švedska mušica ima tri generacije: prolećnu, letnju i jesenju. Štete nanosi samo larva koja se hrani sočnim delovima biljke, najčešće oštećuje centralni list koji potpuno uništi, a na klasovima se ishranjuje delovima cveta i mlečnim zrnima. Smanjenje prinosa može biti i do 80%. Ako se uoče ovi simptomi, fungicidnom tretmanu treba dodati sistemični insekticid. Za suzbijanje drugih insekata koji se sada nalaze u pšenici preporučujemo FURY 10 EC u dozi 0,1 l/ha.

U istom prohodu možemo rešiti i prisutne korove dodavanjem herbicida MONOSAN HERBI2 l/ha do drugog kolenca ili nakon te faze kombinacijom herbicida TEZIS u količini 10g/ha i BONACA 0,4 l/ha.

Ako biljke zaostaju u razvoju ili imaju fiziološke simptome deficita hraniva uz sredstva za zaštitu bilja treba kombinovati biostimulator na bazi aminokiselina CHOPIN EVOLUTION 3 – 5 l/ha, koji brzo oporavlja usev i direktno utiče na prinos i proteinski sastav pšenice i ječma. CHOPIN EVOLUTION se ne preporučuje u usevima pivarskog ječma jer dovodi do povećanja proteina u zrnu, što nije potrebno u ovoj vrsti ječma.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Zaštita zasada jabuke na početku vegetacije

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 14. mart 2019 – Zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze zelenih listića veličine oko 5 milimetara iznad ljušture pupoljaka.

U cilju dezinfekcije stabala nakon rezidbe i smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bolesti stabla i grana jabučastog voća (Erwinia amylovora, Nectria galigena, Botryosphaeria spp., Neofabrea spp. i dr.) stručnjaci Fitofarmacije proizvođačima preporučuju izvođenje preventivnog tretmana bakarnim fungicidima: BAKARNI OKSIHLORID 50 – u koncentraciji 0,5% ili CUPROZIN 3 5WP – u koncentraciji 0,35%

Pored preparata na bazi bakra, preporučuje se i primena  mineralnog ulja GALMIN u koncentraciji 2-3% radi suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata (štitaste vaši, crvena voćna grinja, lisne vaši i dr.).

Za preporuku je i korišćenje preparata PLAVO ULJE (gotove kombinacije bakar oksihlorida i mineralnog ulja) u koncentraciji 2-3%.

U cilju proširenja spektra delovanja, preporučenim pesticidima može se dodati insekticid CIPKORD – u koncentraciji 0,03% i dr.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Zaštita zasada šljive, višnje i trešnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. mart 2019 – Koštičave voćne vrste šljive, višnje i trešnje nalaze se u fenofazi početka bubrenja pupoljaka.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača ekonomski štetnih oboljenja kao što su:

 • monilioza koštičavog voća (Monilia spp.),
 • pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella Jaapii),
 • rogača šljive (Taphrina Pruni),
 • šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i
 • bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetnih insekata

Galenika Fitofarmacija preporučuje voćarima da obavezno izvedu preventivni tretman nekim od bakarnih preparata u kombinaciji sa mineralnim uljem:

BAKARNI OKSIHLORID-50 – u koncentraciji 0,5% ili CUPROZIN 35 WP – u koncentraciji 0,35% + GALMIN – ukoncentraciji 2% ili PLAVO ULJE – u koncentraciji 2-3%

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kajsije

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. mart 2019 – U regionima gajenja rane kajsije, zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka.

Galenika Fitofarmacija poručuje da će padavine najavljene u narednim danima stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), koja se ostvaruje preko žiga tučka.

Obzirom na izuzetnu osetljivost kajsije na ovog patogena, u zasadima gde je počelo cvetanje pre najavljenih padavina preporučujemo tretman jednim od navedenih fungicida:

 • NEON (a.m. ciprodinil) – u koncentraciji 0,05%
 • GALOFUNGINT (a.m. metil tiofanat) – u koncentraciji 0,05-0,1%
 • ATLAS (a.m. ciprodinil + fludioksonil) – u dozi od0,8 kg/ha
 • AKORD (a.m. tebukonazol) – u dozi od 0,75 lit/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Zaštita zasada breskve i nektarina

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. mart 2019 – Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića.

Naši prijatelji iz Galenike Fitofarmacije podsećaju da je ovo najosetljivija fenofaza razvoja breskve i nektarine za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), a najavljene padavine u narednom periodu stvoriće povoljne uslove za njen nastanak.

Preporučujemo da se pre najavljenih padavina izvede tretiranje jednim od sledećih fungicida:

 • GALILEO (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,075-0,1% ili
 • DIZIRAM 76 WG (a.m. ciram) u koncentraciji 0,25-0,35%,
 • DAKOFLO 720 SC (a.m. hlorotolanil) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Zaštita uljane repice i početak vegetacije u zasadima breskve i nektarine

FITOFARMACIJA, 7. mart 2019 – Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva. Gubljenje energije u početnim fazama razvoja utiče na veću osetljivost biljaka na patogene, podsećaju iz Fitofarmacije.

Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla(Phoma lingam). Bolest se javlja  na listovima, stablu i korenu. Pege na listovima su sivo-pepeljaste boje, nepravilnog oblika, sa crnim piknidima rasutim po površini.  U povoljnim vremenskim prilikama gljiva prodire duboko u stabljiku, koja puca i na tim mestima se formiraju rak rane. Zaraza na korenu, kod slabijih i mlađih biljaka može dovesti do potpunog propadanja. Do ostvarenja zaraze došlo je tokom jeseni, a obzirom na blagu zimu, gljiva se nesmetano razvijala i prodirala u stablo i koren. Useve obavezno treba pregledati i ukoliko se uoče simptomi bolesti, čim se temperature stabilizuju (pređu 10°C), primeniti preparate na bazi ciprodinila ili propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil.

Sa porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama i najprisutnija je bela leptirasta vaš i kupusna vaš. Štetu prave odrasli insekti i larve na naličju lista tako što sišu sokove, usled čega biljke gube normalnu boju, a pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke. Kontrola i suzbijanje je otežano zbog prisustva različitih stadijuma u istom vremenskom periodu. Sa primenom insekticida treba početi kada se na 100 biljaka nađu četiri insekta.

Kupusne vaši se u  početku napada nalaze na gornjoj strani lista, a kasnije uglavnom na naličju, gde se formiraju guste kolonije prekrivene voštanom prevlakom. Za razvoj jedne generacije potrebno je samo 11 dana kada su vremenski uslovi povoljni. Za suzbijanje treba primeniti kombinaciju insekticida sa različitim mehanizmima delovanja na bazi aktivne materije tiametoksam i piriproksifen. Kombinacijom ova dva preparata suzbijamo sve razvojne stadijume bele leptiraste vaši, jaja, larve i adulte.

Naši prijatelji iz Fitofarmacije preporučuju da, ukoliko su prisutni korovi, treba primeniti herbicid GALERA SUPER u količini od 0,3 l/ha ili PIKOGAL PLUS u količini od 0,3 l/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Početak vegetacije u zasadima breskve i nektarine

U zavisnosti od područja gajenja, položaja parcele i sortimenta, zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazama od početka bubrenja do pucanja pupoljaka i pojave „zelene tačke“. Neophodno je da, što pre, poljoprivredni proizvođači pregledaju svoje zasade i da na osnovu utvrđenog stanja odaberu fungicide, organizuju i izvedu mere zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Galenika Fitofarmacija iz svog proizvodnog programa fungicida preporučuje:

U zasadima u fazi bubrenja pupoljaka:

BAKARNI OKSIHLORID 50 – u koncentraciji 0,5%

CUPROZIN 35 WP – u koncentraciji 0,35%

PLAVO ULJE – u koncentraciji 2-3%

U zasadima u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljka:

DIZIRAM 76 WG – u koncentraciji 0,3%

GALILEO – u koncentraciji 0,075-0,1%

DAKOFLO 720 SC – u koncentraciji 0,25-0,35%

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Probna vožnja remontovanih putničkih vagona, posle sedam godina

SMEDEREVO, 5. mart 2019 – Prvi put posle sedam godina održana je probna vožnja remontovanih putničkih vagona koji su izašli iz smederevskog Želvoza. U pitanju su tri putnička vagona u vlasništvu Željezničkog transporta Crne Gore AD Podgorica.

„Ovo je veliki uspeh Želvoza i taj, čini se mali poduhvat, predstavlja veliki korak u praktičnom predstavljanju fabrike našim poslovnim partnerima, da smo kadri da na najkvalitetniji način i u dogovorenom roku ispostavimo vozila, spremna za dalji saobraćaj. Posle zastoja zbog propadanja stare fabrike i reorganizovanja u procesu posle privatizacije, ovim projektom dokazujemo da smo na dobrom putu da zauzmemo vodeće mesto u porodici remontera železničkih vozila u regionu“, ocenio je za Podunavlje.info Zoran Tašić, tehnički direktor.

Prema njegovim rečima, probna vožnja podrazumeva testiranje svih vagona pojedinačno, za vođenje kočenja pri brzini od 120 na sat, snimanje dijagrama kočenja zaustavnog puta, vreme kočenja pojedinačno za svaki vagon, testiranje donjeg obrtnog postolja, koša kola, punjenja, elektro grejanja, elektro osvetljenja…

Nakon same probne vožnje, navodi tehnički direktor, ima još dosta posla do konačne odluke da su vozila bezbedna za učešće u redovnom železničkom saobraćaju.

„Sledi povratak na istoj relaciji, za eventualno dodatne intervencije. Ako je sve u redu, vraćamo se u fabriku gde se posle probne vožnje vrši detaljan pregled svih uređaja. Ukoliko ima nekih detalja, takozvanih mana, odrađuje se finalno i tek posle čitavog ovog procesa, dobija se sertifikat KOL-14, za izlaz u saobraćaj.“

Tašić naglašava da ovaj projekat predstavlja veliki trenutak i za Smederevo, jer osim toga što za Želvoz označava novi početak u okviru kvalitetnog remontovanja putničkih železničkih vozila, ujedno pretenduje da povrati Smederevo na kartu gradova sa respektabilnim domaćim privrednim subjektima.

On je rekao da su na ovom poslu bili angažovani zavarivači, bravari, tapetari, stolari i vodoinstalateri, dakle, svi profili neophodni za remont putničkih vagona.

„Imamo planove da širimo posao, javljaju se novi naručioci. Ova tri vagona su praktično ulaznica za tržište Crne Gore, a samo u ovom trenutku Željeznički transport Crne Gore AD Podgorica ima najmanje desetak putničkih vagona za remont, što za Želvoz, pored ostalih projekata, obezbeđuje kontinuiran rad najmanje tokom 2019. godine.“

Na kraju, Tašić je u izjavi za Podunavlje.info istakao kao pozitivan trend, da se svakim danom povećava broj uposlenih radnika. Prema njegovim rečima, vraćaju se iskusni Želvozovi radnici, a pruža se šansa i mladim kadrovima, koji stiču iskustvo pored starijih kolega u fabričkim pogonima.

Zbog proširenja obima poslova, u Želvozu je stalno otvoren konkurs za prijem radnika, naročito  proizvodnih struka – bravara, zavarivača, farbara, ali i mašinskih i elektro inženjera.

Čitaj dalje...

Ostvarenje dečačkih snova – Bitka nacija u Smederevskoj tvrđavi

SMEDEREVO, 25. februar 2019 – “Nije mala stvar kada kroz posao ostvarite dečačke snove. Ne samo svoje, već svojih vršnjaka i mnogih Smederevaca. Šetajući po tvrđavi, verovatno su svi posetioci zamišljali život srednjovekovnih ljudi. Evo, došli su ljudi i napraviće ostvarenje tog sna. Hvala im na tome”, rekao je Goran Jovšić, direktor JP “Smederevska tvrđava”, povodom održavanja Svetskog prvenstva u srednjovekovnim viteškim borbama, koje će biti organizovano od 2. do 5. maja u Smederevskoj tvrđavi.

Jovšić je najavio mnogobrojne prateće događaje, kako u tvrđavi, tako i u samom centru grada, tokom održavanja ovog međunarodnog spektakla, koji do sada nije viđen u Srbiji, sa blizu 40 zemalja učesnica.

Direktor „Just Out“ festivala, Vladimir Blagojević, podsetio je da su nakon nekoliko godina uspešnog održavanja viteškog turnira u Manasiji dokazali da se na našim prostorima neguje i poštuje tradicija i viteštvo i zrazio nadu da će to iskustvo doprineti da se ova međunarodna manifestacija podigne na viši nivo.

 „Velika nam je čast što se posle velikih gradova Evrope, kao što su Prag, Barselona, Rim, ovo Svetsko prvenstvo održava po deseti, jubilarni put baš u Srbiji, tačnije u Smederevskoj tvrđavi. Imaćemo priliku da četiri dana uživamo u srednjovekovnim borbama. Kuriozitet ovogodišnjeg takmičenja su velike bitke, koje do sada nisu bile organizovane, a na programu su poslednjeg dana. Nadamo se da ćemo poslati najlepšu moguću sliku iz Srbije u svet, sa više hiljada učesnika i više hiljada gostiju koji će biti u timovima učesnika.  Tih dana će Smederevo biti svetska prestonica promocije srednjovekovne kulture i baštine Evrope. Mislim da ćemo napraviti nešto spektakularno, gde će se ljudi boriti za medalje i titule“.

Predsednik Međunarodne asocijacije istorijskih srednjevekovnih borbi ,Eduard Eme, kazao je da  Međunarodni turnir „Bitka nacija“ predstavlja prikaz autentične istorijske srednjovekovne borbe, u kojima učestvuju i žene. Borbe su razvrstane po kategorijama, ima pet vrsta dvoboja 1 na 1, muške i ženske borbe do kraja, grupne bitke 5 na 5 i velike muške bitke 12 na 12, zatim 30 na 30 i na kraju, po prvi put u okviru ovog takmičenja, velika „buhrut“ bitka 150 na 150.

„Ovaj događaj nije vezan samo za sport, to je takođe kulturni i događaj o istorijskom nasleđu. Svi učesnici i borci će živeti u srednjovekovnom kampu i na taj način će rekonstruisati jedan segment života srednjovekovne vojske. Biće takođe srednjovekovna pijaca, zanatlije iz čitavog sveta će predstaviti svoje proizvode u vidu oružja, oklopa, odeće, nakita i drugih proizvoda iz ovog istorijskog perioda. Publika će uživati i u pratećem programu, takođe inspirisanim Srednjim vekom, kao što su ples, žongliranje, akrobatske i muzičke grupe“, istakao je Eme i dodao da je Međunarodna asocijacija istorijskih srednjevekovnih borbi osnovana pre pet godina, kako bi se formulisalo ovo svetsko takmičenje i da bi se strukturirala sama organizacija zemalja učesnica.

Prema njegovim rečima, danas ovu organizaciju čini oko 40 zemalja širom sveta, koje rade na promociji sporta i istorijskog nasleđa u svojoj zemlji, i zajedno učestvuju u funkcionisanju međunarodne organizacije. Kako je naglasio, ova organizacija ima ulogu da unifikuje pravila za sve zemlje učesnice, što se tiče istorijske preciznosti, i nivoa oklopljenosti svakog borca, kao i da pravila budu jednaka za sve.

„Kao rezultat ove organizacije, imaćete priliku da u Smederevu vidite borce iz Amerike, Azije, Afrike, Australije, Novog Zelanda i Evrope. Pored velikih reprezentacija, poput SAD-a, Ruske Federacije (svetski šampioni u ovom sportu), biće tu i ‘zvezda u usponu’ – Kina. Južnu Ameriku će predstavljati Brazil, Argentina, Čile. U ovom trenutku prijavljeno je 36 zemalja koje će doći u Smederevo na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, uključujući i novi tim koji će imati prve korake na ovom šampionatu, a to je reprezentacija Bosne i Hercegovine.“

Eme je naglasio da borci iz celog sveta, naročito iz Evrope, dele svoje istorijsko nasleđe između sebe i rade to u različitim zemljama, a tu je i putovanje kroz vreme. Kako je kazao, jedan od ciljeva ovog sporta je da se ponovo povežemo sa našom istorijom, istorijskim nasleđem.  

„Zato smo se odlučili za Srbiju, jer smo uvideli da Srbija ima bogatu istorijsku tradiciju, imala je velike bitke koje su imale važan uticaj na srpsku i istoriju sveta. Svi istoričari i entuzijasti poznaju taj deo srpske istorije i važnost Smederevske tvrđave u Srednjem veku. Ovo je jedan od razloga zašto smo odabrali Smederevo, ali i zato što je Smederevo veliki i funkcionalan grad, sa razvijenom infrastrukturom i u blizini je Beograda. Imali smo ogromnu pomoć lokalne samouprave i ostalih institucija za organizaciju ovog događaja u Smederevu, pa smatramo da je pravi domaćin za ovogodišnje prvenstvo. Zato sa zadovoljstvom najavljujem viteške borbe početkom maja u Smederevu, nakon čega će sasvim sigurno, ova manifestacija dobiti veliki broj srpskih obožavalaca.“

Predstavnik Udruženja za očuvanje starih zanata i veština “Beli orlovi”, Bojan Tasić, jeotkrio da je Srbija pripremila dvadesetak boraca, među kojima ima i žena, Treninzi su nekoliko puta nedeljno. Nacionalne kvalifikacije biće održane 17. marta u Valjevu, kada će biti poznati definitivni sastavi timova reprezentacije Srbije. On je najavio otvoreni trening u Smederevskoj tvrđavi 20. aprila, kada će i javnosti pokazati spremnost naša reprezentacije „za arenu i pesak“ tokom takmičenja.

“Nadam se velikom uspehu. Srbija pripada srebrnom nivou zemalja u ovom sportu, a zahvaljujući domaćem terenu, verujem da ćemo se ove godine upisati u zlatne zemlje”, poručio je Tasić.

Dakle, Smederevo će od 2. do 5. maja biti domaćin Svetskog prvenstva u nacionalnim istorijskim srednjovekovnim borbama, koje se već 10 godina održava širom Evrope i okupiće učesnike iz najmanje 36 država. Srednjovekovno zdanje, Smederevska tvrđava, odabrana je za mesto na kome će se održati ovaj svetski spektakl i koja će tokom četiri dana manifestacije ugostiti nekoliko hiljada učesnika i posetilaca iz celog sveta. Pored borbi, u tvrđavi će se odvijati bogati prateći programi: srednjovekovni sajam na kome će posetioci imati priliku da vide i kupe suvenire, biće i dečiji turnir u streličarstvu, radionice za roditelje i decu, muzički nastupi, i slično. Do sledeće priče o ovom međunarodnom izuzetnom događaju, koju najavljujemo već za april, ovaj prikaz završavamo rečima Gorana Jovšića, direktora JP “Smederevska tvrđava”:

“Srbija će od 2. do 5. maja biti svetska prestonica srednjovekovnog viteškog borenja. Red je da ova izuzetna međunarodna manifestacija bude upravo u poslednjoj srpskoj srednjovekovnoj prestonici – Smederevu!”

Čitaj dalje...

Turistički proizvod Smedereva na Međunarodnom sajmu turizma

SMEDEREVO, 13. februar 2019 – Centralni turistički događaj u našoj zemlji svakako je Međunarodni sajam turizma, koji se ove godine održava od 21. do 24. februara na Beogradskom sajmu. Aktivnosti Javnog preduzeća “Smederevska tvrđava”, kao i svih ostalih subjekata turističke privrede,  usmerene su na ovaj važan regionalni događaj, kako bi na što bolji način predstavili svoje novitete u turističkoj ponudi i podsetili potencijalne posetioce šta je ono nezaobilazno za videti u njihovim mestima.

“Mi iz ‘Smederevske tvrđave’, koji se bavimo i poslovima iz oblasti promocije turističkih potencijala grada Smedereva, osim Smederevske tvrđave, u naše programe smo uvrstili i druge znamenitosti koje su nezaobilazne na putu turističkih poseta. Jeste da je Smederevska tvrđava na prvom mestu, ali poznato je da je od pre nekoliko godina za posete otvorena vila Zlatni breg, odnosno vila dinastije Obrenović, koja je sve popularnija na tržištu”, podseća Goran Jovšić, vršilac dužnosti direktora JP “Smederevska tvrdjava”.

U tom smislu, Jovšić ističe izuzetnu saradnju sa Upravom za zajedničke objekte Vlade Republike Srbije, koji su omogućili turističke posete u tri dana – utorkom, petkomiI subotom, po utvrđenom protokolu i uz pratnju vodiča i kustosa.

“Posetiocima preporučujemo i predivne smederevske ulice, s obzirom da mnoštvo grupa traži da vidi sam centar grada sa poznatim znamenitostima, od Hrama Svetog Georgija, preko Muzeja u Smederevu, do šetališta pored Dunava. Mi je viđamo skoro svakodnevno, pa možda ne primećujemo, ali turistima, i domaćim i stranim, posebno je interesantna Ulica kralja Petra, naročito u letnjim mesecima kada sve vrvi od mladog sveta, a zabava je raznolika i na svakom koraku”, navodi Jovšić.

Posebno ističe Vinski grad, ili Vino-grad, u samom centru  grada, sa bačvama u obliku kuća, ili kućicama u obliku bačvi, kako kaže, u kojima su smešteni “manji” smederevski proizvođači vina, gde turisti degustiraju i kupuju vino, a turističke posete organizovane su  kod “većih” vinarija, čija su vina osvajala međunarodna priznanja i poznata su na  Vinskom putu.

“Time zaokružujemo takozvani ‘turistički proizvod Smedereva’. To je ono po čemu je Smederevo prepoznatljivo. Istorija, Tvrđava, Vila i vinogorje. Naravno, najlepše je u Smederevo doći Dunavom, kako se odvajkada dolazilo. Izgrađen je turistički pristan, dobio je turističkog operatera koji je u završnoj fazi pribavljanja upotrebne dozvole da mogu i međunarodni brodovi da stižu. Domaći putnički saobraćaj već funkcioniše, imamo saradnju sa ‘Jugoslovenskim rečnim brodarstvom’ koji nam šalje brod ‘Kovin’ i ne samo tokom Smederevske jeseni. Već imamo nekoliko ugovorenih prolećnih tura sa italijanskim turistima, koji će provesti 5-6 sati u Smederevu, obići znamenitosti, ručati u nekom od restorana”, kaže Jovšić.

Naglašava da će sve to biti predstavljeno na nekoliko svetskih jezika na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu turizma.

“Pored srpskog i engleskog izdanja svih naših brošura u kojima se nalaze osnovne informacije o svemu pomenutom, tu je i spisak manifestacija, a Smederevo je poznato po velikom broju kvalitetnih manifestacija, počev od najstarije Smederevske jeseni, preko Teatra u tvrđavi i Dunavskog filmskog festivala, do Nušićevih dana i Patosofiranja, koje privlači ljude iz čitavog regiona, ali i Evrope. Za Sajam ćemo imati sve to i na italijanskom, nemačkom i ruskom jeziku. Takođe, kineski, španski i francuski završavamo u aprilu, pošto nas 1. maja očekuje jedan od retkih događaja u našoj zemlji – Svetsko prvenstvo u srednjovekovnom viteškom borenju. U okviru Sajma turizma, u subotu 23. februara u maloj konferencijskoj sali u Hali 4 biće zvanično promovisan program ovog nesvakidašnjeg međunarodnog događaja, a onda nas početkom maja očekuje veliki posao međunarodne promocije Smedereva i tog događaja”, zaključio je u razgovoru za Podunavlje.info Goran Jovšić, vršilac dužnosti JP “Smederevska tvrđava”.

Čitaj dalje...