You are here

Zaštita zasada kruške od kruškine buve u fazi intenzivnog rasta ploda

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. jul 2019 – Pregledom zasada može se konstatovati da je u toku intenzivno piljenje larvi treće letnje generacije kruškine buve. U cilju njihovog suzbijanja preporučuje se primena insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% (karenca 14 dana) + ABASTATE u koncentraciji 0,15% (karenca 14 dana)

Kod sorti koje će se uskoro brati ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Tretman izvesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima uz obavezno poštovanje karence preparata.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada jabuke u fazi intenzivnog rasta ploda

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 11. jul 2019 – Zasadi jabuka se nalaze u fazi intenzivnog razvoja plodova; plodovi su oko 70 odsto krajnje veličine.

U toku je početak piljenja larvi II generacije ove jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Proizvođačima se preporučuje da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, primene insekticide ovicidno-larvicidnog delovanja:

TRITON u koncentraciji 0,25-0,3% + POLUX u koncentraciji 0,03%

Za sprečavanje sekundarnih zaraza Venturiainaequalis, kao i dela prouzrokovača skladišnih oboljenja treba upotrebiti:

METOD 480SC u koncentraciji 0,3% ili GALILEO u koncentraciji 0,1%

Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaeraleucotricha), u zasadima sa osetljivim sortimentom, preporučuje se primena fungicida:

COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3-0,35%.

Tretman treba sprovesti u večernjim ili ranim jutarnjim satima.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Zaštita i ishrana zasada kasnih sorti koštičavog voća

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 4. jul 2019 –  Zasadi kasnih sorti breskve, nektarine i ostalog koštičavog voća se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta ploda. Vremenske prilike u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za razvoj prouzrokovača truleži ploda. U cilju suzbijanja prouzrokovača truleži ploda preporučuje se primena fungicida ATLAS (0,8-1 kg/ha).

Pored prouzrokovača bolesti treba obratiti pažnju na štetne insekte u zasadima koštičavog voća.

Za zaštitu od breskvinog smotavca  i drugih štetnih insekata preporučuje se primena kombinacija insekticida POLUX (koncentracija 0,05%).

Temperaturna kolebanja dovela su do poremećaja fizioloških funkcija biljaka.

Kako bi se koštičave voćke što pre oporavile od stresnih uslova preporučuje se primena đubriva ACTIVEG 5:8:10 u količini 3-5 l/ha.

Uz pomenutu kombinaciju Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu biostumulatora CIRKON (100-125 ml/ha) u svrhu smanjenja ožegotina prouzrokovanim visokim temperaturama i insolacijom.

Pored smanjenja pojave ožegotina CIRKON doprinosi boljoj obojenosti plodova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kruške i jabuke

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 27. jun 2019 – Izuzetno toplo vreme ubrzava razvojne procese kod kruškine buve. U zasadima kruške mogu se uočiti larve u različitim fazama razvoja. Za njihovo efikasno suzbijanje preporučuje se kombinacija insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15% + NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%

Zbog visokih dnevnih temperatura tretmane izvoditi u večernjim satima!

Kod ranih sorti krušaka, pri primeni insekticida, treba voditi računa o poštovanju karence primenjenih preparata.

Zaštita zasada jabuke

Period izuzetno toplog vremena doveo je do ubrzanja procesa razvoja štetnih insekata. U većini zasada u područjima gajenja jabuke otpočelo je polaganje jaja 2 generacije jabukinog smotavca. Tehnologija zaštite koja podrazumeva upotrebu Harpuna koji sprečava formiranje i piljenje larvi iz položenih jaja pokazala se kao visoko efikasna. Zato u narednom periodu preporučujemo upotrebu kombinacije insekticida:

HARPUN u koncentraciji 0,1% + TONUS u koncentraciji 0,05%

Ovom kombinacijom dodatno se redukuje brojnost lisnih vaši.

Za sprečavanje sekundarnih zaraza Venturia inaequalis, kao i dela pruzrokovača skladišnih oboljenja treba upotrebiti:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% ili GALILEO u koncentraciji 0,1%

U zasadima u kojima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena preparata na bazi sumpora:

COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3-0,35%

Zbog visokih dnevnih temperaturatretmane treba izvoditi u večernjim satima!

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 26. jun 2019 – Izuzetno toplo vreme povoljno utiče na prenamnoženje fitofagnih grinja – običnog paučinara, crvene voćne grinje, kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

Tokom berbe višnje i trešnje utvrđena je pojava fitofagnih grinja (više od 2 imaga po listu), stoga je neophodno sprovesti hitne mere suzbijanja.

Na visokim temperaturama razvoj generacije fitofagnih grinja traje veoma kratko, pa u kratkom vremenskom periodu grinje mogu naneti značajne štete.

Kako bi se prekinuo razvoj novih generacija i fitofagne grinje efikasno suzbile, najbolje je primeniti kombinaciju sledećih akaricida:

ABASTATE u količini 1 l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha + NU FILM 17 u količini 1 l/ha

Primenom ove kombinacije akaricida, uz obavezan dodatak okvašivača, suzbijaju se svi razvojni stadijumi grinja (jaja, larve, nimfe, imago).

Tretman za suzbijanje fitofagnih grinja neophodno je obaviti odmah nakon završene berbe višnje i trešnje.

Zbog učestalih padavina stvaraju se povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti: Blumeriella jaapii – prouzrokovač pegavosti lista višnje i trešnje, Wilsonomyces carpophilus – prouzrokovač šupljikavosti lista.

Za suzbijanje pomenutih prouzrokovača biljnih bolesti preporučuje se primena preparata MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha.

Smene perioda suše i perioda sa velikom količinom padavina, kao i pojava fitofagnih grinja negativno su uticali na fiziološke procese u biljkama.

U svrhu oporavka zasada višnje i trešnje od nanetog stresa preporučuje se primena đubriva ACTIVEG 12:4:6 u količini od 3-5 l/ha.

Tretman izvoditi isključivo pred veče ili noću kada su temperature ispod 250C.

Prilikom tretiranja preporuka je da se koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Grinje u usevu soje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 24. Jun 2019 – Usevi soje su uz povoljne vremenske uslove u sjajnoj kondiciji i obećavaju maksimalne prinose. Međutim, kao i svake godine pojava određenih štetnih organizama će sprečiti da do toga dođe ukoliko prepustimo da se biljke same bore sa štetočinama koje koriste listove biljaka soje za svoju ishranu i smanjuju površinu koja obavlja proces fotosinteze i nalivanje zrna.

Koprivina grinja (Tetranichus urticae Koch) je veoma česta štetočina useva soje u poslednjim godinama. Štetočina ima 4 faze razvoja: jaja, larva, nimfa i adult (odrasla jedinka). Za razvijanje ove štetočine, zavisno od vremenskih uslova, potrebno je 5-19 dana. Nakon poleganja jaja, ukoliko je temperatura 24°C, za 3 dana će doći do izleganja larvi, ukoliko je temperatura niža broj dana se povećava. Iz jajeta se pile larve koje se slabije hrane u odnosu na nimfe. Nimfe su veoma slične adultima. Adulti (odrasli) su poslednji stadijum razvoja koprivine grinje i prave najveću štetu u odnosu na prethodne stadijume.

Odrasla ženka za vreme svog života može položiti 50-100 jaja, što znači da usled 10 toplih dana možemo imati hiperprodukciju u svom usevu. Odrasli se mogu videti golim okom u uslovima dobre osvetljenosti, žute do narandžasto-braon boje su, sa karakterističnom pojavom dve tamne tačke na dorzalnom delu. Koprivina grinja se hrani probijanjem ćelijskih zidova i isisavanjem sadržaja iz ćelija. Takve ćelije postaju nefunkcionalne i odumiru. U uslovima jakog napada biljka soje počinje sa formiranjem novih listova umesto nalivanja mahuna odnosno zrna.

Pojava hloroze izazvane pojavom koprivine grinje najčešće se javlja od uvratina ili obodima parcele, u vetrovitim uslovima dolazi do bržeg širenja ove štetočine. Simptomi na listovima su u vidu pojave hlorotičnih listova, listova žute do bronzaste boje. Poljoprivredni proizvođači često ove simptome poistovećuju sa herbicidnim oštećenjima ili simptomima usled pojave sušnog perioda, pa se ne odlučuju na tretman protiv koprivine grinje. Biljke napadnute koprivinim grinjama često ne formiraju dovoljan broj mahuna, što dovodi do toga da je formiran nedovoljan broj sitnih zrna u mahuni soje.

Na listovima soje na lokalitetu Rume je detektovano preko 20 pokretnih jedinki na uzorku od 40 nasumično uzetih listova. Za suzbijanje ove štetočine izvanrednu efikasnost poseduju preparati koji u sebi sadrže aktivnu materiju abamektin, u savremenim formulacijama. Radi maksimalnog efekta preporučljivo je da se tretman protiv grinja radi sa 300-400 lit vode po ha, uz dodavanje okvašivača.

Gusenice leptira spadaju u značajne štetočine u usevima soje. Radi se o polifagnim štetočinama koje izazivaju golobrst biljaka. Najčešće se radi o: stičkov šarenjak (Vanessa cardui) i gama sovica (Autographa gamma). U večernjim satima se povećava aktivnost imaga i larvi, pa je u to vreme najbolje izvršiti pregled useva. Ženka gama sovice može položiti do 500 jaja. U našim uslovima imaju 2-3 generacije. Stričkov šarenjak ima 2-3 generacije, a prag štetnosti je jedno jaje ili jedna larva po biljci. Nakon obilazaka velikog broja useva soje na teritoriji Vojvodine konstatovano je na više lokaliteta dva i više jajeta na biljci, pa se može uskoro očekivati piljenje velikog broja gusenica. Preparat sa kombinacijom dve aktivne materije hlorpirifos + cipermetrin ima odličnu efikasnost u suzbijanju ovih štetočina.

Uz insekticid ili akaricid za useve soje bi bilo poželjno dodati folijarno đubrivo FOLIGAL BOR 150 u dozi od 1 lit/ha zbog bolje oplodnje cvetova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Zaštita zasada koštičavog voća

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 15. jun 2019 – U nastavku ove informacije su preporuke u vezi sa zaštitom zasada ranih i kasnih sorti breskve, zaštiti zasada šljive, kao i ishrani zasada koštičavog voća.

Zaštita zasada ranih sorti breskve

Zasadi ranih sorti breskve se nalaze u fenofazi porasta i početka sazrevanja.

U cilju suzbijanja najznačajnih prouzrokovača skladišnih bolesti preporučujemo primenu preparata ATLAS u koncentraciji 0,08-0,1%.

U cilju zaštite zasada ranih sorti breskve od štetnih insektata preporučuje se primena insekticida TONUS (0,04%) i POLUX (0,05%).

Zaštita zasada kasnih sorti breskve

Zasadi kasnih sorti breskve se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta ploda.

U cilju suzbijanja prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus) i prouzrokovača truleži ploda (Monillinia spp.) preporučujemo primenu kombinacije fungicida MANKOGAL 80(0,25%) i AKORD (0,075%).

Za zaštitu o breskvinog smotavca (Grapholita molesta) i biljnih vaši preporučuje se primena kombinacija preparata HARPUN (0,1%) i POLUX (0,05%).

Zaštita zasada šljive

Zasadi šljive se trenutno nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova do fenofaze promena boje ploda.

Za zaštitu zasada šljive o prouzrokovača truleži ploda (Monillinia spp.) i štetnih inekata preporučujemo primenu preparata AKORD (0,075%) i POLUX (0,05%).

Ishrana zasada koštičavog voća

U zasadima koštičavog voća preporučujemo primenu đubriva ACTIVEG 5:8:10 (0,3%) i FOLIGAL KALCIJUM (0,3%) zbog smanjenja stresnih uslova uzrokovanih visokim temperaturama, kao i za bolju čvrstoću plodova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Suzbijanje grinja u zasadu jabuka

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 14. jun 2019 – Izuzetno toplo vreme, ali i produženi razmak između hemijskih tretmana, povoljno utiču na prekomerno množenje grinja – običnog paučinara i crvene voćne grinje.

Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi njihova prisutnost u kritičnoj brojnosti od više od dva imaga (odrasle jedinke) po listu, neophodno je preduzeti hitne mere suzbijanja. Obzirom da u ovim vremenskim uslovima razvoj generacije traje do 10 dana, mogu u veoma kratkom vremenu izazvati ozbiljne štete. U uslovima prenamnoženja i mešovitih populacija, a za suzbijanje svih razvojnih stadijuma grinja, tj. prekidanja razvoja generacija najbolje je koristi kombinaciju akaricida: ABASTATE u količini 1 l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha + NU FILM 17 u količini 1 l/ha.

Na ovaj način vrši se suzbijanje svih razvojnih stadijuma grinja (jaja, nimfe, larve i imago).

Tretiranje izvoditi isključivo predveče ili noću na temperaturama ispod 250C. Prilikom tretiranja koristiti minimalno 800 l vode po hektaru.

Važno upozorenje: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Počinje sezona kupanja na bazenima Sportskog centra

SMEDEREVO, 14. jun 2019 – Kupališna sezona na bazenima Sportskog centra u Smederevu, biće otvorena ove subote u 11 časova, potvrdio je za Podunavlje.info Mladen Savić, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo.

“Dugo očekivana sezona plivanja na bazenima Sportskog centra počinje sutra. U 11 časova pripremamo svečano otvaranje, a što se bazena tiče, u subotu i nedelju radićemo samo dnevnu smenu od 11 do 19 časova”, rekao je Savić.

Finalno čišćenje, postavljanje ležaljki, suncobrana, nabavka preostalih sitnica – to su poslednji u nizu poslova koje smo zatekli prilikom današnjeg obilaska bazena, pred sam početak ovogodišnje sezone kupanja.

“Voda je čista i spremna za kupače. Kada se steknu uslovi, krenućemo i sa jutarnjim i večernjim terminima. Planiramo brojne aktivnosti ove godine, škole plivanja, takmičenja u krosfitu, plivanju.. Na otvaranju ćemo imati muzički program, uz voditelja i di-džeja.”

Savić je istakao da će svi zaposleni u ovom javnom preduzeću uložiti dodatni napor kako bi makar za nijansu unapredili kompletnu uslugu tokom ovogodišnje sezone kupanja, uz podsećanje da će bezbednost kupača biti na prvom mestu.

“Uzorci vode biće kontrolisani ustaljenom dinamikom i do sada se nije desilo da su stručnjaci u Zavodu za javno zdravlje uočili neke nepravilnosti”, podseća Savić i naglašava da JP Sportski centar vrši i internu kontrolu hlora i PH vrednosti vode na svakih sat vremena. Danas smo prisustvovali upravo jednoj ovakvoj kontroli.

„Cene su nepromenjene, već nekoliko godina. Jutarnja smena za kupanje je 100 dinara, dnevna 200, noćna 200, komplet dve ležaljke i suncobran 250 dinara, mali suncobran 50 dinara“, kaže Savić i dodaje da je u ponudi, osim Frikom sladoleda, i brza hrana – palačinke, pomfrit, a za razliku od prethodnih godina, radiće dve bašte u hladovini.

“Pošto ove godine mi prodajemo i pića, trudićemo se da budu što niže cene, kako bi osvežavajući bezalkoholni napici bili pristupačni našim posetiocima. Gledamo da u svakom segmentu budemo na usluzi građanima i da oni uvek budu u prvom planu”, poručio je Mladen Savić, prvi čovek smederevskog Sportskog centra.

Čitaj dalje...

Zaštita zasada kruške

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. jun 2019 – U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja imaga, jaja i tek ispiljenih larvi stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu kombinacije insekticida: HARPUN u koncentraciji 0,15% + KULISA u koncentraciji 0,035%

U cilju zaštite zasada od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Tokom perioda sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama ne preporučujemo da se mere zaštite zasada obavljaju na temperaturama iznad 26oC.

Važno upozorenje: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...